שטר חוב

  • פותח הנושא regy
  • פורסם בתאריך

regy

New member
שטר חוב

הפסקה הבאה מופיעה כאחד הסעיפים בחוזה שכירות שלי כשוכרת עם המשכיר. רציתי לשאול: א: מה הכוונה "ללא תאריך פרעון", "להסבו,ולעשות בו כמנהג בעלים"? ב: האם הניסוח הגיוני ובמה הוא עלול לפגוע בי כשוכרת? ג: ובכלל מה אמור לכסות שטר חוב מבחינה חוקית,האם המשכיר יכול לפרוע אותו לכוסוי הוצאות נזקים שכיסויים אמור לחול על השוכר,או האם זה אמור לכסות הוצאות משפט עתידי של המשכיר? "להבטחת מילוי כל התחייבויות השוכר על פי הסכם זה וכבטחון לתשלום דמי השכירות וכן כל התשלומים או הסכומים או הנזקים שתשלומם מוטל על השוכר ע"פי הסכם זה יפקיד השוכר בידי המשכיר שטר חוב לבטחון בסכום של 20,000 ש"ח ללא תאריך פרעון בחתימת השוכר או בחתימתם של שני ערבים להנחת דעת המשכיר "להלן:השטר" או במתן ההוראות הבלתי חוזרות הבאות:במידה והשוכר לא ימלא את כל התחייבותיו, כולם או מקצתן ע"פי הסכם זה,יהיה המשכיר רשאי להציג את השטר לפרעון לגבותו, להסבו,ולעשות בו כמנהג בעלים. לשם כך יהיה המשכיר רשאי וזכאי למלא בשטר את כל הפריטים הדרושים והנחוצים.בנוסף לנהל במידה והמשכיר יאלץ להגיש תביעה משפטית, המשכרי יהיה אף רשאי לקזז או לגבות מתוך השטר את כל ההפסדים, הנזקים, והסכומים אשר השוכר יהיה חייב כאמור וכן את הוצאות המשפט ושכר טרחה עו"ד."
 
למעלה