שאלת פיטורים

kushkulina

New member
שאלת פיטורים

אם מפטרים אישה בהריון שטרם הודיעה על הריונה בעבודה - האם הפיטורים תופסים? האם היא יכולה להתנגד לפיטורים עקב הריונה? מישהי בקיאה בחוק?
 

limor zs

New member
ההגיון שלי אומר שזה חוקי

אני לא מדבר מידע אבל אם הם לא ידעו שאת בהריון אז את לא יכולה לטעון שבגלל זה פיטרו אותך...
 
למיטב הבנתי...

אם לא הודעת על ההריון והפיטורים הם לא בגלל ההריון, אז אין לך קייס. החוקף למיטב הבנתי, אמור להגן עלייך מפיטורים לא הוגנים בגלל ההריון. אם סתם החליטו לפטר אותך אז אין לך מה לעשות. מקווה בשבילך שאני טועה.
 

ניקה1102

New member
לא בטוחה אבל

אסור לפטר אישה בגלל הריון, אם מעביד יכול להוכיח שהפיטורים לא בגלל ההריון אז מותר לו. אם המעביד לא ידע על ההריון, אז נראה לי שאין לו שום בעיה לפטר. אבל אם זה חברה גדולה - הם בד"כ מנסים לשמור על שמם הטוב ואפילו שיש להם אפשרות לפטר - מתחשבים (קרה לחברה שלי)
 

edna12

New member
אסור לפטר עובדת בהריון,

גם אם היא לא הודיעה על כך עדיין. התאריך הקובע הוא האם בזמן הפיטורין העובדת היתה בהריון. בכל מקרה המעביד יכול לבקש אישור ממשרד התמ"ת לפיטוריי עובדת בהריון, אבל זה לא כל כך פשוט.
 

tamitut

New member
לא ניתן לפטר גם אם עדיין לא הודעת שאת בהריון

מעביד לא יכול לפטר אישה בהריון גם הוא עדיין לא יודע על כך (אפילו אם את עדיין לא ידעת על כך בזמן הפיטורים) על מנת שמעביד יוכל לפטר אישה בהריון הוא צריך היתר מיוחד ממשרד העבודה שאין קשר בין הפיטורים להריון, אבל אני יודעת שמאוד קשה להשיג את האישור הזה.
 

ImaBamba

New member
לשון החוק לידיעתכן - קצת ארוך

איסור פיטורים במהלך הריון
באדיבות ויצו הכלל חוק עבודת נשים אוסר באופן אבסולוטי על פיטורי עובדת במהלך הריונה אם העובדת מועסקת אצל אותו מעביד או באותו מקום העבודה יותר מששה חודשים, ללא קבלת היתר ממשרד העבודה והרווחה. בכל מקרה בו ירצה מעביד לפטר עובדת בהריון שעבד הלמעלה מששה חודשים, הוא יהיה חייב לבקש היתר ממשרד העבודה והרווחה בטרם הפיטורים. כמו כן, האיסור על פיטורים חל ללא קשר לסיבת הפיטורים, לדוגמא: אף אם מקום העבודה /הסניף/המחלקה נסגר וכל העובדים פוטרו-המעביד חייב קבלת היתר ממשרד העבודה והרווחה כלפי העובדת בהריון. האיסור בחוק נכון לגבי עובדות קבועות, זמניות וארעיות כאחד.
אם המעביד לא ידע על הריונה של העובדת בטרם הפיטורים, אך היא יידעה אותו על ההריון לאחר מכן, המעביד חייב בקבלת היתר ממשרד העבודה והרווחה.
במקרה שאישה עבדה פחות משישה חודשים, יחול חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אשר אוסר לפטר עובדת עקב הפלייה מחמת היותה בהריון. חשוב לציין, כי ההגנה על האשה מפני פיטורים בהריון ע"פ חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה הינה מצומצמת יחסית להגנה המוקנית לה בחוק עבודת נשים, שכן בחוק עבודת נשים נקבע כי לא ניתן לפטר בכל מקרה ללא קבלת היתר ממשרד העבודה והרווחה, ומעביד העובר על כך עובר עבירה פלילית. החריג היתר פיטורים במקרה של עובדת שעבדה למעלה מששה חודשים על המעסיק המעונין לפטר עובדת במהלך הריונה, לפנות לממונה על חוק עבודת נשים מטעם משרד העבודה והרווחה, בבקשת היתר לפיטורי העובדת. החוק קובע כי לא יינתן היתר פיטורים למעביד אם הפיטורין קשורים להריון של העובדת. נטל ההוכחה כי הפיטורים אינם קשורים להריון מוטל על המעביד. אולם, רצוי מאוד כי העובדת תביא לחקירה במשרד העבודה מסמכים וראיות שונים המעידים על הקשר בין הפיטורים להריון, במידה והיה קשר כזה, וכי תספר על כך בחקירתה. ההליך במשרד העבודה והרווחה על משרד העבודה והרווחה לשלוח לעובדת את בקשת המעביד, ולאחר מכן לזמן לחקירה תחילה את המעביד ואח"כ את העובדת. במידה והעובדת לא קיבלה את בקשת המעביד, זכותה לבקש אותה ממשרד העבודה והרווחה ולקבלה זמן מספק לפני חקירתה, כדי שתוכל לבוא מוכנה. קיים איסור על חקירות טלפוניות בשום מקרה! חקירה תעשה ע"י מפקחת ממשרד העבודה והרווחה בצורה של שאלות ותשובות, ולכן קיימת חשיבות רבה כי המפקחת תרשום את כל דברי העובדת בפרוטוקול. יש לעובדת זכות לדרוש את פרוטוקול חקירת המעביד על מנת שתוכל להגיב בכתב על דבריו, בטרם תתקבל החלטת משרד העבודה והרווחה. מומלץ להכין תגובה בכתב למשרד העבודה והרווחה המפרטת את ההתייחסות לכל טענות המעביד בבקשתו ובפרוטוקול חקירתו, את גירסת העובדת ואת הקשר בין הפיטורים להריון (במידה והיה קשר כזה). יש להגיש את התגובה בדחיפות, ורצוי בעת החקירה של העובדת. כל עוד לא נתקבל היתר לפיטורי העובדת - הפיטורין בטלים והעובדת זכאית להמשיך לקבל שכר, גם אם המעביד אינו מעוניין בעבודתה בפועל. במידה והמעביד פיטר את העובדת במהלך הריונה ולא פנה למשרד העבודה והרווחה – באפשרות העובדת גם להגיש תלונה למשרד העבודה והרווחה ולמשרד התעשייה והמסחר ו/או לפנות לבית הדין לעבודה כנגד המעסיק. במידה וניתן היתר לפיטורי העובדת על ידי משרד העבודה והרווחה, באפשרותה של העובדת גם לדרוש שימוע מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה, ו/או לפנות לבית הדין לעבודה. עבירה פלילית - מעביד שלא פעל לפי החוק צפוי לקנס ו/או למאסר. חוזה עבודה שהסתיים במידה וחוזה עבודה של עובדת, המועסקת בחוזה עבודה לתקופה קצובה, תם במהלך הריונה, מחייב החוק את חידושו משום שאי חידוש החוזה כמוהו כפיטורים.
 
תשובתי (בתור הריונית מפוטרת):

התשובות של עדנה ושל תמי תות הן נכונות: אי אפשר לפטר עובדת בהריון, גם אם היא לא הודיעה עדיין על הריונה. הבעיה היא שאם העובדת לא הודיעה על ההריון, למעביד יהיה הרבה יותר קל להוכיח בפני המפקח שהפיטורים אינם קשורים להריון. אגב, מניסיון שלי כאשר מדובר בפיטורי צמצום עקב מצב כלכלי, כאשר הודעת הפיטורים היתה לפני ההודעה למעביד על ההריון (במקרה שלי בשבוע 12) במשרד התמ"ת מאוד מאוד (אבל מאוד!) הולכים לקראת המעביד ולא לקראת העובדת. אגב 2: פיטורים בפועל לפני שיש אישור מהתמ"ת הם עבירה פלילית. כלומר הפיטורים יכנסו לתוקף רק מיום מתן האישור על ידי משרד התמ"ת.
 
תוספת

וכמובן שהתגובה של אמא במבה מאוד מדוייקת, פשוט לא שמתי לב אליה בהתחלה.
 

lilik

New member
מניסיון

בפירוש - אסור לפטר אישה בהריון. והיה והמעביר לא ידע ומודיע על פיטורין, עליך לעדכן אותו כי הינך בהריון. מכאן הוא חייב לקבל אישור של משרד התמ"ת לפטר !!! במידה ולא עושה זאת את יכולה לתבוע אותו בבי"ד לעבודה. כמובן, צריך ותק של 1/2 שנה במקום העבודה. שיהיה בהצלחה
 
למעלה