רגע מתאים לתפילה..(השד יצא מהבקבוק)

רגע מתאים לתפילה..(השד יצא מהבקבוק)

לקוח מספרו של מרדכי שרעבי הצדיק. תפילה למשה. יהי רצון מלפניך אלוקינו ואלוקי אבותינו שתרחיק ממני יצר הרע של רוח זנונים, רוח מחשבות רעות והרהורים רעים, רוח שחוק, רוח דברים בטלים, רוח יגונות, רוח אנחות, רוח שקר, רוח תועה, רוח משחית, רוח חבלה, רוח קטב מרירי, רוח אש של עצמות, רוח חזזית, רוח טומאה, רוח עועים, רוח חציצית, רוח בא מן הנפילים, רוח חמה וכעס, רוח קנאה ותחרות, רוח מינות, רוח גסות הרוח, רוח שמדות, כולם יתרחקו ממני אמן נצח סלה ועד.
 
בבקשה....עוד תפילה....."הבט משמים..

עדה תמה שטוחה באסקופת היכלך ולבה קורעת. עניה סוערה הומיה היא באין השקט, הסכת ושמע תחנוני שאלתה ובקשתה כהוגן שהלא מצער היא לגודל חסדך. ואם עונינו ענו בנו ועננו ענן. שלח רוחך הטוב לפזרם ושמש צדקתך להמיסם. תתאמץ בתוקף חנינותך. רומה על השמים לרחם העמוסה מרחם באחדותך. ואתה צלח העז עוזך המופלא בך אין סוף ברוך הוא, לחשוף לובן חסדיך צחצחות חיזו דעתיק אשר אורו מראש. ותלבין בזהרה זהורית אדם דינך, ושלוש עשרה מדות רחמיך אשר תקנת בתעלומות חכמה נשגבה. את בריתם זכור האל נוצר חסד לאלפים ונקה בטל אורות את רום כתמי עונותינו. יגלו ויגולו החסדים והרחמים העליונים על מדותיך וישתלשלו בסלסולם עד יגיעו ויגהו כנוגה רב אגן הסהר. יהי רצון מלפניך ה אלוקינו ואלוקי אבותינו שיהא עתה עת רצון, וימשך מן האין סוף ברוך הוא ממקור החיים העליונים שפע ברכה עליונה וקדושה עליונה לחכמה דמחשבה עליונה. ותפתח מקור אותה החכמה דמחשבה עליונה להשפיע קדושה עליונה וברכה רבה לשורשי מקורות העליונים של שרשי החסדים העליונים והרחמים הגדולים. ותפתח האוצר הטוב העליון השמים העליונים. ותשפיע חסדים העליונים ורחמים גדולים לכל הפרצופים העליונים... וזה ממשיך וממשיך... להמשיך?
 
למעלה