קרקע צהובה להשקעה בפריפריה

קרקע צהובה להשקעה בפריפריה

בשלב של אחרי אושר ועדות ורק נשאר לעשות תכנון סופי
שווה?
איפה הקאצ׳?
 

zammy

New member
דברי עברית גברת

מה זה צהובה? מה בדיוק את מבקשת לדעת?
פרטי בעברית שנוכל לענות בצורה מקצועית.
&nbsp
 
יצאתי פיתה. יחידת קרקע 100 מטר ב 129k - פרטים נוספים בפנים

הקרקע צבועה בצהוב - למגורים.
-כמו כן במערכת GIS של מחלקת "תכנון ובניה" עפולה
הקרקע מסומנת למגורים.
-על בסיס התכנית כבר נבנו שני מתחמים - A1-A2-C1
-הקרקעות שלנו נמצאות במתחם D2 - B2
-ניתן להקליד בגוגל - תכנית מתאר עפולה ולהכנס לתכנית.
לבקשתך מצורף...
שמאות תקן 22
הסכם שיתוף
 
מה בדיוק מציעים לך ?

100 מ"ר בתמורה של 129,000 ש"ח מחייב הסבר.

למרות ש...כנראה מדובר על קרקע לפני תכנית מפורטת ולכן גם לפני איחוד וחלוקה ולפני היטל השבחה ולפני הפקעה של כ-60 אחוז לצרכי ציבור , אני מניח ששטח של 250 מ"ר ברוטו יקנו בעתיד זכות כל שהיא [מגורים,תעסוקה, מסחר,אחר]

האם המוכרים מציעים זכות לדירה ? ואם לא...אז מה הם כן מציעים ?

אולי תפרסמי כאן את הגוש והחלקה
 
גוש 16681 חלקות 25,26 - סטטוס.

מתחמים b-1+2 מצויים בתוך תכנית - עפ/ מק/ 12567/ 6 שמטרותיהם כמפורט :
מתחם B1:
1. התאמת תוואי דרכים ראשיות והתווית דרכי גישה.
2. חלוקה למגרשי בנייה למגורים, למבני ציבור שכונתיים וכלל שכונתיים.
3. קביעת מגרשים לשטחים פתוחים: שצ"פ, פארק, שבילים והוראות לפיתוחם.
4. קביעת הוראות ומגבלות בנייה.
קביעת אחוזי בנייה.
קביעת מספר יח"ד במגרש.
קביעת גובה ומס' קומות.
התווית קווי בניין.
5. הנחיות לעיצוב אדריכלית.
6. קביעת הוראות לחניה במגרשים.
7. קביעת הוראות לפיתוח תשתיות.
8. קביעת מתחם B1 ופירוט תנאים לאיחוד וחלוקה.

אבל "אליה וקוץ בה" - גוש 16681 אינו נמצא בתחום מתחם B1 ולכן אינו רלוונטי.

הגוש עצמו ממוקם בין מוצאות כביש הסרגל לכביש המוביל לצומת יזרעאל כלומר בחלקה הדרום מערבי של עפולה ואין בכוונת הועדה המקומית לקדם בשלב זה תכנית מקומית מפורטת.
ראו המיקום - https://goo.gl/gt7ERF
חלקה 24 היא בשטח של - 1,828 מ"ר.
חלקה 25 היא בשטח של - 1806 מ"ר.

תכנית מתאר [מחוזית] עפולה - ג/ 12567, תכנית זו אושרה לפרסום ברשומות ב-15 מרץ 2005 והיא מכילה את כל שטח עפולה כולל הגוש הנדון וסה"כ כ-29,4 אלף דונם.
הוראות התכנית - http://www.tabainfo.co.il/document/9901952161

כשאתה נכנס לאתר ההנדסי של עיריית עפולה ומגדיר את גוש 16681 חלקות 24 /25 אין כל נתון תכנוני לגבי החלקות - http://handasa.afula.muni.il/Search...e=CityPlan&GushID=16681&HelkaID=24&MigrashID=

או בלשון ההודעה : תוצאות חיפוש פרסומים והודעות [ועדה מקומית לתכנון ובניה עפולה]
עמוד זה מציג את הפרסומים וההודעות שנמצאו על פי נתוני החיפוש
נמצאו 0 תוצאות מתאימות, לא נמצאו נתונים/

בכניסה יסודית לרזי תכנית המתאר המחוזית אנו מוצאים שהחלקות נמצאות עפ"י תכנית הרובעים ברובע d1 , https://gis04.taldor.co.il/afulanew...archByBlock=16681&SearchByParcel=24&Warning=0
עם הערה : * קביעה סופית של שטח הקרקע תהיה רק על סמך תשריט חלוקה לצרכי רישום כפי שיאושר על ידי הגופים המוסמכים השטח המחושב הינו לצרכי מידע בלבד
זכויות והגבלות בנייה לפי תקנות התכנון והבנייה בתכנון בתוקף
ייעוד : מגורים (מגורים עירוני ע"פ מתחם D-2 מתאר ג/12567)
מעל הכניסה - 6 מטר.
מתחת לכניסה - 5 מטר.
תכסית - עד 40 אחוז.
מס' יחידות דיור לדונם - 3
מס' קומות 1.2 .
כלומר...המסקנה היא שמדובר על בנייה צמודת קרקע


אופציות בניה/תכליות - תכליות ושימושים
ג/12567 שטח המגרש נמצא בתחום מתחם D2 כמסומן בתשריט.
כללי:
א. לא ינתנו היתרי בנייה מכח תכנית זו אלא בכפוף לתכנית מפורטת מאושרת.
ב. המתחמים המסומנים בתכנית מיועד לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.
ג. הפקעות: תכנית זו אינה מהווה בסיס להפקעות לצרכי ציבור. הליך ההפקעה לצרכי ציבור יתבצע רק לאחר אישור תכנית מפורטת בהתאם להנחיות תכנית זו.
ד. מבנים קיימים: הוראות תכנית זו לא יבטלו או יפגעו במבנים ו/או בשימושי קרקע שנקבעו בתכניות מאושרות ו/או בהיתרי בנייה שהוצאו כדין.
ה. מבנים ושימושי קרקע שהוצאו להם התרי בניה כדין לא ייחשבו כשימוש חורג והשימוש ימשיך להיות כדין על אף קביעת ייעודים שונים בתכנית זו.
ו. כל תכנית מפורטת המתוכננת בסמוך למתקן צבאי או מצויה בתחום מגבלותיו תתואם עם צה"ל.

המסקנה שלי שאין כוונה בשלב זה לממש תכנית מקומית מפורטת במתחם d1 ,על כל המשתמע מכך, ותכנון זה ידחה להערכתי לעוד כ- 5 עד 10 שנים [ואולי אף יותר] מותנה בקצב הפיתוח והמצב הפיננסי בעיריית בעפולה [לאור העלויות העצומות של הפיתוח], ולכן להערכתי שטח קרקעי של- 1,000 מ"ר בשטח התכנית שווה בימים אלה לכ- 400 אלף ש"ח


============================================================================
פרל דוד, סלולרי - 052-8964914
מייל
- universe_04#walla.com
 
למעלה