קהילה ללא רבנית...

kabulkabul

New member
קהילה ללא רבנית...

אינני יודעת אם מדובר במזימה = "הרבנית" היא מוסד מאוד מאוד חשוב כעזר כנגדו - היכן היא הרבנית? האם צירוף מקרים הוא שלמדינת ישראל אין "אשת נשיא"? היכן קולן של הנשים ביהדות
 
קולן של הנשים

נמצא בכח המניע את כל האנושות. ספירת ה'מלכות' שהיא הרצון הגדול ביותר שמוליך למטרת הבריאה.
 
יש הרבה קטעים

הנה קטע מספר הזהר, חשוב להבין כל הזמן בעת קריאת הטקסט, כי לכל דבר גשמי בעולמינו, יש שורש רוחני בעולם העליון, ולכן כך מתגלים לנו הדברים בעולם שלנו. כל הספירות חזרו ונכללו בה כמקודם המיעוט ----------------------------------------- כוס של ברכה "בוא וראה, כל הברכות העליונות כולן נמסרו למדרגה הזו, שהיא מלכות, לברך לכל. ואע"פ שאין לה אור מעצמה, כל הברכות, וכל חדוה, וכל טוב, כולם נמצאים בה, וממנה הם יוצאים, ועל כן נקראת כוס של ברכה. ונקראת ברכה ממש, כמ"ש ברכת ה' היא תעשיר, שברכת ה' היא המלכות, ועל כן כתוב, ומלא ברכת ה' ים ודרום ירשה." פירוש. כשנאמר למלכות לכי ומעטי את עצמך, ונתמעטה ויצאה מאצילות לבריאה, מאז לית לה חיין לסיהרא מגרמה, .....ולא נשאר ממנה כלום בכל הספירות. שז"ס דוד אין לו חיים כמ"ש לעיל. אמנם אח"כ נתקנה ע"י ז"א, שבנה אותה מז"ס חג"ת נהי"מ שלו, שז"ס ע' שנה שנתן אדה"ר לדוד כנ"ל ונמצא עתה אע"פ שאין לה מעצמה כלום, מ"מ שוב השיגה בנין פרצופה בשלמות, אלא ע"י ז"א, ומשום זה חזרה ונכללה בכל הספירות דאצילות, וכל הספירות חזרה ונכללה בה. וז"ש ובגין כך אית לה בכלהו שיור, כי חזרה ונכללה בהן, ומכלהו אית בה. שכל הספירות חזרו ונכללו בה כמקודם המיעוט." (שם, אות תקד- תקה)
 
מלכות - שבת

ששת ימי המעשה הם בחינת ז"א, ושבת נקרא בחינת מלכות. והקשה, הלא בחינת ז"א הוא מדרגה יותר גבוה ממלכות, ולמה שבת היא יותר חשובה מימי החול, ועוד, למה נקרא ימין דחול. והענין הוא דהעולם ניזון רק ממלכות, ולכן נקראת מלכות כנסת ישראל, שמשם נמשך לכלל ישראל את ההשפעות טובות. לכן, הגם ששת ימים רומזים על ז"א אבל אין יחוד בין ז"א למלכות, אי לזאת נקרא חול, משום שאין נמשך שפע מז"א למלכות. וכשאינה נמשכת קדושה ממלכות, לכן נקרא ימי חול. מה שאם כן בשבת יש יחוד ז"א ומלכות, אז נמשך קדושה ממלכות, לכן נקרא שבת. ( הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / שמעתי / קלט. הבדל מששת ימי המעשה לשבת )
 
זעיר אנפין - ספירת תפארת

זעיר אנפין בחכמת הקבלה נקרא זכר מלכות נקראת נקבה הם כמו בעל ואשה שהאשה מביאה את ההשתוקקות והרצון שלה להיתקן והגבר משפיע לה מאור שמתקן אותה היא מעלה תפילה ורצון והוא עושה את ההתגברות ועבודת התיקון יוצא שהיא מניעה אותו לבצע את מטרת הבריאה ומייצבת את פעולתו.
 
למה תפקיד האישה להיות עזר כנגדו?

דבורה הנביאה שפטה את ישראל בימי קדם. דורית בייניש שופטת כיום. בהחלט יש מקום לנשים ביהדות בזכות עצמן ולא רק אישתו של.
 
יפה מאד../images/Emo140.gif

ותודה רבה.
 
ביהדות שניים הולכים יחד ולא בנפרד

האשה זקוקה לגבר והגבר זקוק לאשה על מנת להקים בנין של שכינה.
 
הכל כתוב במקורות

לגבי מה שאמרתי שביהדות גבר ואשה הולכים ביחד ולא בנפרד, הנה מה שכתוב בתלמוד: "דרש רבי עקיבא: איש ואשה, זכו - שכינה בינהם. ואם לאו - אש אוכלתם" - מסכת סוטה. והנה הפירוש הפנימי על פי הרב"ש - המקובל הגדול האחרון לדורינו: הרב ברוך אשלג (1991-1907) רצד. דווקא על ידי איש ואשה דוקא על ידי איש ואשה נולד ולד. מה שאם כן מזכר לבד, או מנקבה לבדה, אי אפשר לצאת תולדה. ועל דרך המוסר נקרא זכר כח ההשפעה, ונקבה כח הקבלה. וענין תולדות, היינו מעשים טובים, שיהיה בהם רוח חיים. לכן בזמן שיש לאדם כח השפעה לבד, אז אין לו היגיעה. ויש כלל לפום צערא אגרא. וכיון שיש לו כח השפעה לבד, ממילא אז חסרה לו היגיעה. ואם אין יגיעה אי אפשר לזכות לאור ה', כמו שאמרו חז"ל "לא יגעת ולא מצאת אל תאמין" (מגילה ו:). ואם יש לו רק כח הקבלה, ואין לו נצוצי השפעה, כבר אי אפשר לעשות הבחירה, שיוכל להיות מואס ברע ובוחר בטוב, כי אז אין לו הכח שיוכל להכריע לכף זכות. לכן דווקא בזמן ששני הכוחות שוים, היינו כח הקבלה וכח ההשפעה, אז יש לו מקום עבודה ויגיעה, שיוכל להתגבר על ידי היגיעה ולהכריע לכף זכות. ואז המעשה הזה שהכריע לכף זכות נקרא ולד, היינו שהקדוש ברוך הוא נותן רוח חיים בהמעשה הזה. וזה נקרא "כל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך". והנה פירוש קצת יותר מודרני: הביטוי "איש ואישה, זכו שכינה ביניהם" - פירושו האמיתי הוא שרצונות הנשמה (האישה), והמסך והאור החוזר (הבעל), יוצרים כלי, תנאי לאיחוד עם האור העליון. האור מתגלה באיחוד שלהם (כלי+מסך = כלי), בזיווג, שבו מתגלה הבורא. אך גם בעולם שלנו, כאשר הבעל לומד, הוא על ידי כך, שלא מרצונו, מספק לאשתו תמיכה רוחנית, אפילו אם היא לא לומדת באופן עצמאי. ואם היא רוצה הוא חייב גם ללמוד יחד איתה, ואז הם מתקדמים יחד. הרב"ש יעץ לתלמידיו לקרוא לנשים שלהם את המאמרים שלו.
 
למעלה