צרה צרורה - חברת מחשבים שולחת אלנו

kuponkup

New member
צרה צרורה - חברת מחשבים שולחת אלנו

חברת מחשבים שולחת אלינו פקסים באמצעות מחשב אוטומטי בשעות הלילה לבית פרט בשישישבת ללא הפסקה איננו מכירים את החברה מעולם לא היינו אתה בקשר מעולם לא הרשינו להם לחייג אלינו לא ניתן להשיג את החברה כי כל הטלפונים עוברים למענה של חברת ביפר הפקס ממנו שולחים את הפקסים לאינו מוכיחים את דברנו יש פלט אצלנו ויש זיהוי מספר מסודר כולל תאריכים ושעות כל הלילה הפקס שלנו צצלצל המחשב שלהם מעבירם פקסים אוטומטיים זה משרד לשווק תוכנה השארנו הודעות בחברת ביפר בשארנו בודעות רבות זה לא עוזר הטלפון פקס הוא בייתי לא ניתןלהעביר לפקס שלהם שום פקס כי הפקס שלהם מצלצל צליל תפוס זה סביר להניח חסימה של הפקס לשיחות נכנסותעי צליל תפוס = הוא מחייג החוצה כל הזמן ומטריד אנשים אחרים מה ניתן לעשות? ידוע לנו שיש חוק שאוסר לבצע את זה איך מתקדמים לפתרון משטרה?
 

bkr54

New member
צריך להגיש תלונה במשטרה

בצירוף כל החומר שנשלח אליך, ואם במשטרה לא ידעו בדיוק במה מדובר, תסביר להם שזו עבירה פלילית על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982, הקובע: "30א. שיגור דבר פרסומת באמצעות פקסימילה [תיקונים: התשנ"ג (מס' 3), התשס"ה] (א) המשגר דבר פרסומת באמצעות פקסימילה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב, של הנמען, דינו - קנס כקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז1977-; פניה חד פעמית מטעם משגר לנמען שהינו בית עסק, הכוללת הצעה להסכים לקבלת דברי פרסומת מטעמו, באמצעות פקסימילה, לא תהיה עבירה לפי סעיף זה. (ב) נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד, יראו גם את המנהל של התאגיד ואת כל מי שהוא אחראי לתחומי השיווק או הפרסום בתאגיד, כמי שעבר את העבירה לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים למניעתה. (ג) לענין סעיף זה - "משגר" - מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישתו של נשוא דבר הפרסומת או מי שתכנו של דבר הפרסום מצביע עליו, כמי שמעונין בשיגורו ובהתקשרות עמו כאמור, אך למעט מי שביצע את הפעולה כשירות בזק לפי רישיון כללי או מיוחד או מכוח היתר כללי שניתן לפי חוק זה; "דבר פרסומת" - מסר שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד השקעת כספים בדרך אחרת."
 

kuponkup

New member
מה הקנס הקבוע בחוק?

וכן האם יש עניין לפנות לתביעות קטנות או שהמשטרה חייבת להגיש תביעה פילית נגדו צלצנו לחברה הם קיללו אותנו אמרו לנו שיבואו אלינו הקניטו אותנו הסברנו להם שאנחנו לא יכולים לישון בלילה הם צחקו עלינו ואמרו שאנחנו מטרידים אותם העובד שלהם אישר כי הם שולחים פקסים ממחשב כל היום והלילה לאנשיםש הם לא מכירים ואם לא ניתן לו את המספר שלנו הוא ימשיך לשלוח אז עלה מנהל החברה ואמר שהואימשיך להטריד אותנו אחרי שכבר 5 ימים אנחנו מוטרדים פבקסים ונאלצנו לנתק את הטלפון = צליל תפוס הוא דיבר בצורה חצופה מאוד ואמר שאנחנו מטרידים אותו ואיים שיפדע בנו על כן סרבנו לתת לו את המספר שלנו כובן שזה אחרי שכבר המשיכו להגיע פקסים אמרנולו שהחוק קובע שאין להשתמש ברשימות טלפונים לשלוח חומר לאנשים שאינך מכיר זה מה שהם עודים כל שעות היום והילהי וזו חברה שעוסקת במחשבים ורשימות דיוור ישיר כומר הם יודעים את החוק אנחנו מתלבטים אם לגשת למשטרה כי המשטרה לא מגינה מפפני עברינים אז מה הרווחנו נפלנו בפח לא? לדעתנו מזל שלא גילנו להם את המספר שלנו זה טיפשות לתת בכל מקרה מסכנים כל האנשים שהם מטרידים אותם ודי טיפשים כי הם שולחים את זה ממספר לא חסוי מקל את ההכוחה מה לדעכם חכם לעשות ולא רק צודק
 

kuponkup

New member
מאתיים ושתיים אלף? לפי מה נקבע

לפי מה נקבע גובהה הפיצויים? מה הקריטריונים?
 

kuponkup

New member
שאלה מסכמת - גם לאחר שדיברנו

אתם נשלח שוב פקס האם העובדות כפי שהן לצורך הדיון 3 פקסים זההים פרסומיים אלינו מודפסים בזמן שהטלפון היה מחובר ל לא אלה שלא נשלחו שהקו היה תפוס אלצנו וכאלה שלא הדפסנו הם מספקים כמו כן יש לנו את שיחת הטלפון אתם והאם עצם העובדה שהם משתמשים במחשב ששולח פקסים בכל מחיר כולל שישי שבת בלילה היא עבירה על החוק ביקשנו מהם לנתק את המחשב הזה כדי שלא ישלחו אנחנו די עובדי עצות כי הם אימו עלינו שאם נגיש תלונה יפגעו בנו וסך הכל בקשנו שלא ישלחו פקסים בלילדעת לאן הם שולחים מה היתה מצעי כשורה אחרונה לעזוב אתזה או לגשת למשטרה שאלה אחרונה האם עצם השליחה של הפקס לאיו אותו פקס מספר פעמיים היא הראיה היחידה שצריך בשביל שיוטל הקנס?
 
למעלה