ציטוט מהדוח בעניין חלוקת רווחי 13.

bend881

New member
ציטוט מהדוח בעניין חלוקת רווחי 13.

בשנת 2013 הסתכם הרווח הנקי של השותפות בסך של כ- 139 מליוני דולר.
מאחר והסכומים הדרושים לשותפות לשם עמידה בהתחייבויותיה, לפי
תקציבים מאושרים בגין נכסי הנפט אשר בבעלותה, עולים על הרווחים
הראויים לחלוקה של השותפות ובהתחשב גם בהתחייבויות אותן נטלה
השותפות בקשר עם מימון פרויקט תמר, הרי שבהתאם להסכם השותפות,
כמפורט בסעיף 4.1.2 לעיל, לא תחלק השותפות רווחים בגין שנת 2013 וזאת
מעבר לתשלום המס בגין שנת 2013 , כמפורט לעיל.
 
למעלה