פרשת בלק בראי הברסלבי...

פראזניק

New member
פרשת בלק בראי הברסלבי...

ויאמר מואב אל זקני מדין וכו´ ופירש רש"י "והלא מעולם היו שונאים זה לזה וכו´, ומה ראה מואב ליטול עצה ממדין? כיון שראו שיראל נוצחים שלא כמנהג העולם, אמרו מנהיגם של אלו וכו´, אמרו להם אין כוחו אלא בפיו, אמרו, אף אנו נבא עליהם באדם שכוחו בפיו" כי זה כלל שכל העולם לא נברא אלא בשביל הבחירה וע"כ הבחירה יש לה כוח גדול מאד וכו´, ואת זה לעומת זה עשה אלקים ונתן כח גם בהסט"א שתוכל להתעקם כקוף בפני אדם עד שיש כח גם להחרטומים והמכשפים שיעשו כמעשה הצדיקים לפעול פעולות ע"י שמות הטומאה וכו´, אבל בוודאי אמיתת הקדושה ידה על העליונה ולעולם גברה יד משה עליהם וכו´, ועיקר כל כח הבחירה רואים בפרשה זאת בענין הילוכו לקלל את ישראל ח"ו, ואיך התנהג השי"ת עמו, כי היה רצונו חזק מאד לקללם, ואמר ´לינו פה הלילה´, כי אע"פ שגילה שהכל ביד ה´ אבל הלך בדרך שיוכל להמשיך רצונו כרצונו, אבל השי"ת חמל על ישראל ואמר לו בפירוש ´לא תלך עמהם´ וכו´, ואעפי"כ לא שב מרשעו לגמרי, והש"י השיבו כרצונו ´לך עמהם´, והכל מחמת הבחירה כמו שאמרו רז"ל בפרשה הזאת ´בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו´. "לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי" תיפח רוחו ונשמתו! הלא השי"ת, מלא כל הארץ כבודו, ואם הוא יכול לצמצם עצמו לדבר עמך, איך לא תבין רמזי הש"י שה´ יתברך כאן ורוצה למנוע אותך מליאבד לגמרי, ומאחר שראה ה´ רשעתו, ע"כ אמר לו ´לך עם האנשים´ כי ´בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו´ וכמו שפירש רש"י. מה אקוב לא קבה א-ל כי באותם ימים לא כעס (ברכות ז) כי משה בכוחו המשיך דווקא אז זמן שיהיה רק רצון בלא שום זעם. כי מראש צורים אראנו שהם האבות והאמהות שכל עבודתם היה רק רצון טוב, וזה בחינת ´צורים´ בחינת ´צור לבבי וחלקי א-להים לעולם´ (תהלים ע"ג) וזה בחינת גבעות בחינת (שה"ש ד) ´הר המור וגבעת הלבונה´, מקום ביהמ"ק ששם עלה הכל לרצון. "הן עם לבדד ישכון" שהם עם קדוש כזה ששוכנים בדד, שהם מקיימים ´לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם´ (ישעיה כ"ו) שהם מתבודדים בינם לבין קונם ושופכים שיחתם לפניו ית´ בכל פעם וכו´, ועי"ז בטוחים מכל צר ואויב ומסטין כי הם מסתירים עצמם בצל כנפיו יתברך תמיד. "כי לא נחש ביעקב" כי על ידי שאין בהם נחש וקסם רק מאמינים בהשי"ת, על ידי זה זוכים לבחינת השגחה, בחינת חידוש העולם שהוא בחינת כעת יאמר ליעקב וכו´, עיין שם. כארזים עלי מים בחינת כח הצדיק שנקרא ארז אשר בלבנון בחינת ´צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה´, כי הכל בכוחו. שבת שלום
 
יפה! תענוג לקרוא ../images/Emo13.gif

פראזניק, כל הכבוד
 
למעלה