פיצויי פיטורין

מצב
הנושא נעול.
פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורין
שמעתי שמועה ואני רוצה לאשש אותה... האם נכון שאם עובד מחליט להתפטר הוא זכאי לפיצויי פיטורין? שמעתי שהיה תיקון בחוק על כך...
 

שיר ורד

New member
אין שום תיקון בחוק בנושא זה

פיצויי פיטורין
שמעתי שמועה ואני רוצה לאשש אותה... האם נכון שאם עובד מחליט להתפטר הוא זכאי לפיצויי פיטורין? שמעתי שהיה תיקון בחוק על כך...
אין שום תיקון בחוק בנושא זה
ישנם הרבה מקרים המוגדרים בחוק, המאפשרים לעובדש להתפטר ולקבל פצויים. אבל מדובר על חקיקה ישנה.
 
תשובה - אתר ההסתדרות

באילו מקרים ניתן כן לקבל הפיצויים
במקרה של התפטרות?
תשובה - אתר ההסתדרות
זכאות לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- ,1963עובד אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, שפוטר מעבודתו לאחר שנת עבודה רצופה, או לאחר שעבר שתי עונות רצופות (עונה - 3חודשים רצופים בשנה בהם עבד לפחות 60יום) במשך שנתיים, זכאי לפיצויי פיטורים ממעבידו. מקרים שייחשבו כפיטורים לצורך פיצויים במקרים מסוימים תחשב הפסקת עבודה שלא ביוזמת המעביד כפיטורים לצורך פיצויים, גם אם לא פוטר העובד. להלן העיקריים שבהם: הפסקת עבודה - מחמת פטירה (עובד או מעביד), פשיטת רגל של המעביד ובמקרה של פירוק חברה. התפטרות לרגל מצב בריאותו של העובד או של בן משפחתו. התפטרות הורה לאחר לידה או אימוץ על מנת לטפל בילד. במקרה שהורה התפטר על מנת לטפל בילד ועבר למקום עבודה אחר בו עבד מספר מופחת של שעות, פסק בית הדין הארצי לעבודה כי יש בכך כדי לזכותו בפיצויי פיטורים. היינו, כדי לעמוד במבחן של "הטיפול בילד" מספיק שתהיה להורה האפשרות לשהות זמן ארוך יותר משמעותית עם הילד, לעומת משך הזמן לאותה מטרה שעמד לרשותו במקום העבודה הקודם. גמר תקופת חוזה - הפסקת קשרי עבודה מחמת גמר תקופת חוזה שנעשה לזמן קצוב - שנה אחת לפחות - אם המעביד לא הציע לחדש את החוזה לפחות שלושה חודשים לפני תום תקופת החוזה. הרעה מוחשית בתנאי העבודה - התפטרות עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה (לדוגמה: אי תשלום תוספת יוקר, פיגורים בתשלום שכר העבודה וכו`) או מחמת נסיבות אחרות שבהן אין לדרוש שהעובד ימשיך בעבודתו. בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב קבע כי העסקת עובד בשעות עבודה ממושכות דרך קבע שלא לפי בחירתו החופשית, העולות על אלו הנקובות בחוק שעות עבודה ומנוחה, מנוגדת לתקנת הציבור. בנסיבות כאלה יכול העובד להתפטר ולהיחשב כמי שפוטר וזכאי לפיצויי פיטורים.חוק פיצויי פיטורים דן לא רק "בהרעה מוחשית" של תנאי העבודה אלא גם ב"נסיבות אחרות שביחסי עבודה" וזאת כאשר מדובר במצבים בלתי צפויים בחיי העבודה, המביאים לידי תחושה שהתהוותם מצדיקה הבאת חוזה העבודה לסיומו ביוזמת העובד. שרות סדיר ושירות לאומי, התגייסות לצה"ל או למשטרה או לשרות בתי הסוהר - חייל המשרת שרות צבאי על פי התחייבות לשרות קבע לתקופה העולה על שנתיים ייחשב כעובד שפוטר, אם לשרות הקבע קדמה ללא הפסקה תקופת שרות חובה, וסמוך לפני התגייסותו לשרות חובה היה עובד קבוע במפעל. וכן עובד שהתפטר עקב התגייסותו למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר. התפטרות עובד סמוך לפני התגייסותו לשרות סדיר, וכן התפטרות עובדת סמוך לפני שהתנדבה לשרת בשירות לאומי ובתנאי ששירתה שישה חודשים לפחות ייחשבו אף הם כפיטורים (התיקון נתקבל ביוזמת ההסתדרות). גיל - התפטרות של עובדת לאחר שהגיעה לגיל 60או התפטרות של עובד לאחר שהגיע לגיל .65 שליחות ציבורית - עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית, רואים התפטרותו כפיטורים. התפטרות עובד עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואין, בהתמלא התנאים הבאים: א. מקום המגורים החדש הוא מקום בו התגורר בן הזוג טרם נישואיו. ב. המרחק בין מקומות המגורים הוא 40ק"מ לפחות. ג. מקום המגורים החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם. גירושין - אם בעקבות גירושין העתיק העובד את מקום מגוריו לישוב בישראל במרחק העולה על 40ק"מ ממקום מגוריו הקודם וגר בו לפחות שישה חודשים. ניידות בתפקיד של בן הזוג - העתקת מגורים עקב העברת תפקידו של בן הזוג המשרת בשירות צבאי, או על-פי התחייבות לשרות קבע, או המשרת במשטרת ישראל, או בשרות בתי הסוהר, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם. הצטרפות לבן זוג העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר, הנמצאים 40ק"מ ממקום המגורים הקודם, והעובד גר 6חודשים לפחות במקום המגורים החדש. עקב שליחות בן הזוג לחו"ל:- לתקופה העולה על 6חודשים והמעסיק סירב לאשר לעובד חופשה ללא תשלום לתקופת השליחות כאמור. לאזור חקלאי או אזור פיתוח:- לאחר שהעובד הוכיח שגר באותו ישוב לפחות 6חודשים. להתנחלות או להיאחזות:- שאושרו לענין זה ע"י שר הביטחון ושר החקלאות וגר באותו מקום לפחות 6חודשים רצופים. העתקת מקום מגורים לירושלים:- עקב הצטרפות לבן הזוג העובד בשירות המדינה והמרחק ממקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40ק"מ.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה