פיצויים אחרי גיל הפרישה

Tritonchik

New member
פיצויים אחרי גיל הפרישה

השאלה שלי היא כזאת: אם אישה עבדה, ובהגיעה לגיל הפרישה המשיכה לעבוד באותה החברה ובאותה המתכונת. אחרי 7 שנות עבודה (אחרי גיל הפרישה ושלוש שנים לפני גיל הפרישה) היא החליטה מרצונה להפסיק את עבודתה. כשהגיעה למנהל החברה, נמסר לה, כי הפיצויים, שמגיעים לה עפ"י החוק הם ע ד גיל הפרישה שלה בלבד, והשנים, שעבדה לאחר מכן, לא נחשבות בשביל חישוב סכום הפיצויים. האם הדבר אכן נכון, או שמגיעים לה פיצויים על כ ל שנות עבודתה בחברה. בתודה מראש.
 

מדון

New member
גיל פרישה הוא גיל שבו העובד יכול לפרוש

לפנסיה יכול לא חייב בחברות ממשלתיות יש מצב שהמעסיק קובע שזה סוף הסיפור השוק החופשי זה לא כל המלצתי להודיעה למעביד שבמידע והוא לא ישלם תהיה תביעה להית דין
 

מדון

New member
ראה הסבר

עובד הגיע לגיל 65 ,צמצם את משרתו, והמעביד מעוניין לתת לו פיצויי פיטורים בעקבות צמצום המשרה והגעתו לגיל פרישה. האם העובד זכאי לפטור ממס בגין פיצויי פיטורים? בהתאם לסעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה, פיצויי פיטורים יהיו פטורים ממס (עד לגובה התקרה שנקבעה) כאשר נתקבלו עקב פרישת העובד. הפטור מותנה בניתוק מוחלט של יחסי עובד מעביד. לא נקבעו כללים שונים לגמלאים לעניין זה. זאת ועוד, על פי חוק פיצויי פיטורים, אין עובד זכאי לפיצויי פיטורים, כל עוד לא נותקו עימו יחסי עובד מעביד. צמצום משרה אינו מהווה ניתוק יחסי עבודה. אמנם, בתקנה 35 (ד) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) נקבע, כי עמית-שכיר אשר הגיע לגיל 65 שנים בגבר ו-60 שנים באישה וצמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות, יהיה רשאי למשוך את הסכומים העומדים לזכותו בקופה לתגמולים, פטורים ממס. אך הוראה זו הינה לעניין כספי תגמולים, ואין הוראה דומה לזו בפקודת מס הכנסה, לעניין כספי פיצויים. לפיכך, עובד שהגיע לגיל 65 ולא נותקו עימו יחסי עובד מעביד, אלא הוא ממשיך לעבוד באותו מקום בהיקף משרה קטן יותר, אינו זכאי לפיצויי פיטורים בהתאם לחוק פיצויי פיטורים ואף אינו זכאי לפטור על פיצויי פיטורים, עם משיכת כספי פיצויים. הערה: מברור שנערך עם נציבות מס הכנסה עולה, כי מקום בו עובד מצמצם את משרתו בשל גילו, יתכן ויקבל פטור על פיצויי הפיטורים למרות שהמשיך בעבודתו, אולם הדבר מותנה באישור פקיד שומה. הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו מחמת גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו. בהתאם לחוק גיל הפרישה יועלה בהדרגה גיל הפרישה ל-67 שנה לגבר ול-64 שנה לאשה. עד לשינוי זה היה גיל הפרישה לגבר 65. לאוכלוסיות מסוימות נקבע גיל פרישה שונה מהמקובל. לשופטים, למשל, גיל הפרישה הוא 70 שנה, ללא תלות במינו של השופט. לעובד שבאופן קבוע עובד פחות ממכסת העבודה למשרה מלאה מוגדר אחוז משרה קטן מ-100%, שפירושו עבודה במשרה חלקית.למצב זה שתי וריאציות בסיסיות: *העובד עובד מדי יום מספר שעות קטן מהמכסה הרגילה.דוגמה: לעובד העובד 6 שעות ביום במפעל שבו נהוג לעבוד 9 שעות ביום, אחוז המשרה הוא 66.67%.* העובד עובד בכל יום את מכסת השעות הרגילה, אך ישנם ימים שבהם אינו עובד כלל.דוגמה: לעובד העובד 4 ימים בשבוע במפעל שבו נהוג לעבוד 5 ימים בשבוע, אחוז המשרה הוא 80%. דרך המלך ביחסי העבודה היא עבודה במשרה מלאה.עבודה במשרה חלקית נוצרת ביוזמת המעביד, כאשר אינו זקוק, במשרה מסוימת, לעבודה במשרה מלאה, או ביוזמת העובד, שעקב פעילות אחרת שלו, כגון לימודים, אינו יכול לעבוד במשרה מלאה.משרד אזורי של אגף מס הכנסה, העוסק בקשר השוטף עם הנישומים באותו אזור, פקיד השומה מנפיק אישורים להקלת מס, ולו מוגש הדו"ח השנתי.
 
מה כל זה רלוונטי?

הצטוטים שלך מדברים על ניכוי מס מפיצויי פיטורין. השואלת שאלה אם בכלל מגיעים לה פיצויי פיטורין, לכן התשובה צריכה להיות ברורה ותמציתית, לא מגילה ארוכה שאינה קשורה לעניין.
 

מדון

New member
ניסים מידן

במקום להיות פרודוקטיבי ולתקן את ההסבר אתה משתלח בעונים ואתה מתנהג כמו עבד כי ימלוך צנעות לא תזיק לך ושפה קצת יותר מתורבתת לא יזיק קרא בהודע הבאה את תשובתי
 

מדון

New member
חובה לשלם פיצויים רצ"ב הסיכום אם סימוכין

סעיף 11 (ה) לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963 קובע, כי עובדת שהתפטרה לאחר הגיעה לגיל 60 או עובד שהתפטר לאחר שהגיע לגיל 65 רואים את התפטרותם לעניין חוק זה כפיטורים. "התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים..." במקרה זה הפסיקה קבעה, כי הוראה זו מכוונת אך ורק לעובדים שהחלו בעבודתם אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה טרם הגיעם לגיל הפרישה (דב"ע מא/ 3-92 יוסף מורנו נ` חרות בע"מ, פד"ע יג 25 ). טעות רווחת היא כי עובדים שהחלו לעבוד לאחר שהגיעו לגיל 60 באישה ו-65 בגבר אינם זכאים לפיצויי פיטורים, בסיום יחסי העבודה הנובע מפיטורים. חוק פיצויי פיטורים, והתקנות שהוצאו מכוחו אינם מתנים את הזכאות לפיצויי פיטורים, במקרה של פיטורים, בכך שעבודתם תחל בגיל מסוים. לפיכך, עובדים שהחלו או אף המשיכו לעבוד לאחר גיל 60 באישה ולאחר גיל 65 בגבר, יהיו אף הם זכאים לפיצויי פיטורים במקרה של פיטורים לאחר שנת עבודה. בהתאם לאמור לעיל, עובדים שהחלו לעבוד או שהמשיכו לעבוד לאחר גיל 60 באישה או 65 בגבר(*), יהיו זכאים לפיצויי פיטורים במקרה של פיטורים או התפטרות שדינה כפיטורים, לפי החוק, ככל שאר העובדים שהחלו בעבודתם לפני הגילאים האמורים, למעט במקרה המתואר בסעיף 11(ה) לחוק.
 
אינני משתלח בעונים

אני פשוט מעיר לך על התשובות המגוחכות שלך, רבים פנו אליי וחלקם אף ביקש לחסום אותך בפורום, בשל תשובותיך. אם אינך יודע את התשובות אתה לא חייב להשיב על כל שאלה. התשובה האחרונה שלך אכן, סוף סוף, נכונה וראה את ההבדל בינה לבין תשובתך הראשונה לאותו שואל.
 

מדון

New member
אניי חושב שתשובתי מגוחחות

מכון שאני מסתמך על פסקי דין וחומר מעודכן ולא מגוטמן כמו שפעם הזכרתה לי ויש לי גם מידע של חוקים אשר נמצאים אצל כל עו"ד המבין בדיני עבודה אבל אתה יכול לנסות להוריד אותי מהפורום אתה רוצה פסיקה של בית המישפט בחיפה על הורדה מפורום שבוצע ושולם גם פיצויים . אשמל להעביר לך אותו כמו כן יש לך תשובות שלא מתישבות במלואן אם החוק ואם הפסיקה אז אל תנסה להיות גבוהה יותר ממה שאתה צנעות לא תזיק לך
 
כשאתה מעתיק

מילה במילה מספרות מקצועית, התשובות שלך נכונות. כך גם היה הפעם בתשובה לשאלה ששאלה השואלת. לכן, הצעתי לך להשוות בין תשובתך הנכונה לבין תשובתך הראשונה וגם אתה תצחק מההבדל.
 

שיר ורד

New member
הערה

העתקה (מילה במילה או תוך שינויים קלים) מספרות מקצועית, עשויה להחשב כהפרת זכויות יוצרים. כאשר מדובר במידע פתוח לציבור הרחב ברשת, עדיף לתת קישור למידע ולא להעתיק אותו, כדי לא הלסתכן בתביעה משפטית מיותרת.
 
למעלה