פינת ``ההלכה היומית``

פינת ``ההלכה היומית``

סדר בציעת הפת והברכה: א) ברכת המוציא אין לה שיעור, אפילו רוצה לאכול רק פירור לחם צריך לבר המוציא, לעומת זאת לענין ברכת הנטילה, רק האוכל לחם כשיעור ביצה מברך על נטילת ידיים, ובדיעבד רבים מורים רדי בכזית. ואם אוכל פת פחות מכזית, לפי הרבה פוסקים צריך ליטול ידיו בלא ברכה ונכון להחמיר בזה לכתחילה. ב) מצוה מן המובחר לברך על הפת כשהיא שלמה או גדולה, ולכן יש לפרוס את הלחם בין מכיכר שלם ובין מכיכר חתוך כבר, רק אחרי שבירך עליו. אך כדי למעט את השהיה בין הברכה לאכילה, טוב לחתוך מעט מהכיכר קודם, ואחר כך יברך. ואחרי שבירך יפריד הפרוסה מן הכיכר, מכיון שהחיתוך אינו מבטל את מעלת השלם או הגדול כאשר החתך קטן בשיעור שאם יחזיק את הפרוסה לכשעצמה יעלה שאר הכיכר עמה. ובלחמניה אין צורך לחתוך קודם הברכה מכיון שהיא קטנה והחיתוך קצר אין החיתוך נחשב הפסק. המשך יום נעים.
 
למעלה