עמלת תווך

dembet1

New member
עמלת תווך

מוכר דירה הזמין שרותי תווך וחתם על הזמנת שרות במשרד התווך. נמצא לדירה קונה ובמועד חתימת החוזה טרם המציא המוכר את כל האישורים הנדרשים להוכחת זכויותיו בנכס מהטאבו ,לדבריו לאור העיצומים. אי לכך הועבר השק הבנקאי של הקונים לפקדון אצל עו"ד של המוכר עד להמצאת המסמכים הדרושים. המוכר טען כי טרם קיבל את הכסף לידיו שאלות: האם עובדה זו יש בה כדי לעכב את תשלום עמלת התווך איך יברר משרד התווך האם כבר הומצאו המסמכים הרי השק בידי עו"ד של המוכר בתודה מראש
 

dembet1

New member
מה זה קשור?

את חוזה המכר עשו הקונה והמוכר מה זה קשור למתווך לו מגיעה עמלת התווך מיד עם החוזה לא?
 

dembet1

New member
מתווך לא מעורב

בהנחה שלא היה מעורב...לכל צד היה עו"ד צד אחד שילם למתווך הקונה. הצד השני המוכר ,כפי שציינתי טוען שהשק ניתן בנאמנות לעו"ד שלו עד להמצאת מסמכי הטאבו ורק אז יפדה השק...והוא יוכל לשלם...
 
הקשר

הוא שאם בחוזה כתוב למשל שהוא מותנה בכך שהמוכר יציג את המסמכים אז כל עוד הוא לא הציג אותם החוזה לא נכנס לתוקף. או למשל אם כתוב שתשלום לנאמן הוא כמו תשלום למוכר אז עם העברת הכסף לנאמן מגיע לך דמי התיווך. אלו היו דוגמאות לסיבה שזה קשור.
 
לדעתי,

אם החוזה מותנה הרי כל עוד לא התקיים התנאי אין חוזה ולכן למתווך לא מגיעים דמי תיווך. יכול להיות גם שכתוב בחוזה מתי ישולמו דמי התיווך בגלל זה אמרתי שחשוב לדעת מה כתוב בחוזה.
 

dembet1

New member
מה לעשות ?

על פי הבנתי העברת שק לנאמנות עו"ד של המוכר ולא של הקונה עוזרת להסיק כי תשלום לנאמן הוא כמו תשלום למוכר לא? כי אחרת השק היה מופקד אצל עו"ד של הקונה שהוא יותר נאמן לקונה לצורך הבטחת זכויותיו בנכס מכל מקום במצב שנוצר מה ניתן לעשות? לפנות לקונה שיבדוק מה כתוב בחוזה בעניין תוקף החוזה? לפנות לקונה ולברר את שם עו"ד של הקונה ולבדוק איתו מה המצב? לפנות למוכר שוב אחרי יומיים ולבדוק האם השק כבר נפדה? בתודה מראש
 
הייתי מציעה

שתכתוב מכתב למוכר ובו תדרוש שישלם את דמי התיווך תוך 7 ימים. תשלח את המכתב בדואר רשום.
 

dembet1

New member
משמע?

האם ניתן להבין מתשובתך כי אין סיבה לעכב את תשלום דמי התווך? ולו גם בשל אי המצאת מסמכים ואי קבלת כסף מהקונה אלא בנאמנות. האם משרד התווך צריך להיות בולשת אחרי הלקוחות? דרך אגב אם הקונה טרח ושילם את דמי התווך אזי אין מקום להניח כי החוזה אינו בתוקף נכון?
 
אני חושבת שבמקרה הזה כדאי

לפעול כמו "כורדי": לדרוש את הכסף. שהמוכר הוא זה שיענה לך בכתב שהחוזה לא תקף או יעלה סיבות אחרות. נראה לי שמכתב יפתור את הבעיה. התשובות שלי למעלה התייחסו למצב המשפטי.
 
זה בכלל לא חוזה מותנה ...

בכל חוזה יש מטלות המהוות תנאי לתשלום כזה או אחר, כמו רישום הערת אזהרה כתנאי לתשלום ראשון או המצאת אישור מס שבח כתנאי לתשלום אחרון ... זה לא הופך את העסקה לעסקה מותנת ... זה בסך הכל תנאי לתשלום. חוזה מותנה הוא חוזה שכתוב בו במפורש שאם תנאי מסויים יתקיים או לא החוזה יבוטל, למשל - מכירת מגרש בתנאי שיתקבל היתר בניה ל-X יח"ד עד לתאריך Y.
 
יש חוזים

בהם כתוב במפורש שהצגת מסמך או אישור מהווים תנאי לקיום החוזה. אם זה לא כתוב אז החוזה אינו מותנה. תאמין לי שאני יודעת מהו חוזה מותנה...
 
למעלה