עזרה בהגדרות

אומרים שזה מחסן - היא תתקלקל (5) ת _ _ _ ב
קדימה, איך קוראים להם כשיש חיות? (6) נ_ _ _ _ _
בעקבות זה הן נקברו בצד (4) _ _ ת _
 
למעלה