עד 31 ליולי יש לדווח ולשלם מס על רווחים בשוק ההון שלא נוכה מהם מס במקור.

כידוע, על רווחים ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה וקרנות נאמנות מנוכה מס במקור ע"י הבנק או הברוקר.
במקרים בהם לא מנוכה המס במקור כגון שהמסחר מבוצע ע"י בנק או ברוקר זר, על משקיעים אלו לדווח ולשלם את המס על ריווחים לחודשים ינואר יוני 2021 עד 31 ליולי 2021.
חשוב להדגיש, יש לשלם את המס רק אם נוצר רווח במכירה ולא על עצם המכירה עצמה.
 
בתאם להנחיות רשות המיסים לא ניתן לקזז הפסדים מניירות ערך שנוצרו (באותה תקופה) בחשבון ניירות ערך אחר שבו מבוצע קיזוז שוטף של הפסדים מרווחים לצורכי ניכוי מס במקור (למשל: חשבון בבנק בישראל), אלא אם ניתן אישור פקיד השומה לכך.
 
למעלה