נצחון המלחמה תלוי בלשון

נצחון המלחמה תלוי בלשון

אמרו חז"ל (ד"ר ח'-י', ועין ירושלמי פאה פ"א ה"א) בדורו של שאול היו צדיקים אלא שהיו בעלי לשון הרע, ולא הצליחו במלחמה, אבל בדורו של אחאב היו בעלי עבירה ועבודה זרה, רק שלא היו בעלי לשון הרע, ולכך הלכו במלחמה ונצחו. ראו כמה גדול עוון לשון הרע, אפילו בעלי עבירות כדורו של אחאב לא היה דבר שהיה להרשיע המלחמה כי אם לשון הרע. והטעם, כי בהסתת הנחש [שדיבר לשון הרע על בוראו] היה נעשה להט חרב המתהפכת לרע ולטוב, ולכך בשומרם עקב רב מבלי לעשות ואינם בעלי לשון הרע, ואז חרב נהפכת עליהם לטובה לעשות באויביהם נקמה, ואם תפשו מעשה נחש, אזי החרב הנפכת לרעה לעשות בהם כליה, ולכך נצחון המלחמה תלוי בלשון הרע.
 
למעלה