משנה יומית יום שישי

נועה IL

New member
משנה ../images/Emo56.gif

המשך פרק א' בעדויות משנה ד' - לשם מה הוזכרו שמאי והלל במשניות הקודמות - ש. מדוע מוזכרים דברי שמאי והלל לבטלה, הרי חכמים דחו את דבריהם והם עצמם חזרו בהם? - ת. ללמד לדורות הבאים, שלא יהא אדם עומד על דבריו מתוך עקשנות ונצחנות שיקבלו את דעתו, שהרי שמאי והלל, שהיו גדולי עולם, לא עמדו על דבריהם, וביטלו דעתם בעדות האורגים. משניות ה '-ו'- לשם מה מובאים דברי היחיד זמן שחולקים רבים והלכה כמותם משנה ה' - ש. מדוע מוזכרים דברי היחיד בין המרובים החולקים עליו, הרי גם כך יחיד ורבים הלכה כרבים? - ת. א. אם יהיו נראים לבי"ד דברי היחיד, ויעשה כדעת היחיד ויניח את דעת הרבים, שהרי אין בי"ד אחר שיעמוד תחתיו, יכול לבטל את דברי בי"ד הקודם, אא"כ ממלא ב' תנאים: 1. שראש בי"ד האחרון יהיה גדול בחכמה מראש ביה"ד הקודם. 2. שיהיה מספר התלמידים של בי"ד האחרון, גדול משל ביה"ד הקודם. אם אחד התנאים חסר, אי אפשר לבטל. משנה ו' - ת. ב. ר' יהודה: אם יאמר אדם, מקובלני מרבותיי, שכך היא ההלכה, ולא כפי שפסק ביה"ד, אפשר יהיה לומר לו שהוא שמע דעת יחיד שנדחית ע"י רבים והלכה כרבים. שבת שלום!
 
למעלה