מנסה להעביק קובץ שאליעזר שלח

may55

New member
הצלחתי להעלות את הקובץ

הדפסתי ואני קוראת היידה מי מביא ביאורים
 

רותי ב.

New member
el primer parte

La agada de la itnatekut por Eliezer Papo Este el pan de la intifadasion ke komieron muestros ijos en tiera de Gaza. Todo el ke tiene ambre - ke kede ayi i se la koma. Todo el ke kere kedarsen - ke tome sivdania filistea. Este anyo en Gaza - a el anyo el vinyen en Tiera de Israel. Este anyo en Gaza, askeres - a el anyo el vinien en Tiera de Israel ijos foros. Kuanto fue demudado el anyo el este mas ke todos los anyos: ke en todos los anyos mozotros Israelis trokantes muestros primoministros una i dos vezes – i el anyo el este se troko el Gran Filisteo; ke en todos los anyos Sharon kijo idabekut kon Filistea – i el anyo el este intero itnatekut. Ke en todos los anyos los teroristas matantes a mos por estar en Filistea – i el anyo el este por kerer salir de eya. Ke en todos los anyos mos respirantes i maldantes tanto notisias i tanto otras kozas - i el anyo el este solo las notisias. Siervos eramos a Arafat i su kapricho, i sako mos Adonay, muestro Dio, de ayi, kon poder fuerte i kon un ospital franko. I si no kauzava el Santo, Bindicho El, ke afite loke afito, ainda mos, i muestros ijos, i ijos de muestros ijos, sodjifitos eramos al Mukatino. I aun ke todos los Djidios primoministros, i todos mos ramatkales i todos mos yosisarides - enkomendansa sovre mos por rekonoser la grandeza de la teshuva ke torno Sharon. I todo el ke munchigva por rekontar en poder de teshuva, de sierto este alavado. Akontesio en Ribi Bibi, yamado Chilibon (ke el puevlo Raban Hud altiyusti lo yamaron, porke era toman de los proves i dan a los rikinyones) i Ribi Silvan, kon pardon, Shalom i Ribi Limor 2 bat Jabotinski, i Ribi Shapira, el fetvedji, ke eran ariskuvdados kon los de Mea Reshaim i los de Bene Berak i eran rekontantes en kedadura en Gaza, toda akea noche - asta ke vinieron todo el puevlo i disheron a eyos: Muestros sinyores kursaim, ayego tiempo de salir de Gaza a la manyana.​
 
אסט טיינה מנסטר מונצ'ה פסנסייה

נו אז פרובלמה גרנדה דה טרודוסיאר לו.. לה אידיאה מייה אז קה קד'ה אונו קה טרדוסיאה 10 סיראס.
 

רותי ב.

New member
el segundo parte

Disho Ribi Bibi el Chilibon: Disierto, yo komo de edad de sinkuenta anyos, i tuvi zehut ke non fuera dicho Salidura de Gaza en el Likud, asta ke darso este ben-zona. Ki ansi dize el pasuk: Para ke membres a dia de tu salir de Tiera de Gaza todos dias de tus vidas. "Dias de tus vidas" – i no vidas de Arafat. "Todos dias de tus vidas" – porke todos keren salir de ayi. I savios dizientes: "Dias de tus vidas" – i no de tu muerte. "Todos dias de tus vidas" - por trayer shalom oy – i no por nahamu por la tarde. Bindicho el Kreador, Bindicho El. Bindicho ke dio Ley a su puevlo Israel, Bindicho El. Komo eskuentra de kvatro ijos avlo la Ley: Uno savio, uno malo, uno echado a la buena parte - i uno ke non save demandar. Savio, ke el dizien? Komerlos - non podemos, mesklarmos - non keremos. Si keremos muestro estado – ay ke darles a eyos suyo, a lado. Tanbien tu di a el komo ordenes del senso komun: I kuanto mas timprano – tanto mas mejor, porke no se mandan despues de Purim platikos. Malo, ke el dizien? Ke es partido Avoda este a vos?. - "A vos" - i no a el. I porke sako a si mizmo de memshelet ahdut kafro en el ikar. Tanbien tu az krusir a sus dientes, i di a el: Por amor de esto izo Adonay a mi, en mi salir de Gaza. "A mi" - i no a el, porke si fuera sigun la suya, nunka mos ivamos a rehmir. Echado a la buena parte, ke el dizien? - Ke es esto? I diras a el: Kon fortaleza de poder mos sako Sharon del shaatnez palestino i de kilayim del Mukatino. 3 i el ke non save por demandar, tu le komplikes la vida. - Ki ansi dize el pasuk: I espiegaras a tu ijo en el dia el este por dizir: Por amor de esto izo Adonay a mi, en mi salir de Gaza. Podia ser despues de algun konkordo? – Ambezate a responder: "en el dia el este". Si la Tora disho "en el dia el este" - puede ser kualsekier dia en el avenir. Ambezate a kontestar "por amor de esto". "Por amor de esto" non disho la Tora – sino para aludr a la ora ke el sentido i la savor estan puestos delantre de ti.​
 

רותי ב.

New member
חלק שלישי

De el prisipio servientes del konsepto de tiera eran Dayan i Alon, i agora mos ayego el Kriyador a servirse de razon. - Ki ansi dizi el pasuk: I disho Yeoshua a todo el puevlo: Ansi disho Adonay, Dio de Israel: En kuatro partes del mundo eran vuestros padres kaji de siempere. Yeuda, padre de Sefarad, Eshkenaz i Teman, entre otros puevlos. I tomi a vuestros padres, Sefarad, Eshkenaz i Teman del kavo del mundo, i yevi a eyos por toda tiera de Kenaan, i muchigve a sus semen, i les di a Ben-Gurion. I a Ben-Gurion le di a sehel. Ama los Arabos kijeron echar a los ijos de Israel a la mar por ambezarlos nadar, i mandaron sus armadas - i kedaron sin eyas, i los ijos de Israel desendieron a Aifto. I les mandi a ellos a Begin – i este los sako de ayi, kon poder fuerte i kon hohma grande. Bindicho gvardan su fiuzia a Israel, bindicho El. Ke el Santo Bindicho El, kontan a la fin, por azer loke disho a Avraam muestro padre en el firmamiento entre los espartimientos, para ambezarmos ke afilu Avraam Avinu tuvo ke espartir. I ken es a mozotros komo Avraam – sino ay ke dezir: Maase avot siman labanim. Eya es, la pared, ke separo dos puevlos en dos estados, ke no es un Pelishti solo ke se paro sovre mos por atimar mos - salvo kada dia se alevanta otro, ke en la noche no vido hayre i bereket de su mujer, por atimar mos, para aunarse kon huries i para komer kurabies en el mundo vinidero – i la pared, bindicha eya, mos separa de sus bombas. 4 Sal i anbiza ke bushko Titus, el mamzer, por azer a muestro puevlo, ke Faro non sentensio salvo sovre los machos, i Titus bushko por arankar al todo. Ki ansi dize el pasuk: Roma kijo deperder a mi padre, i desendio a Europa, i moro ayi kon djente poka, i fue ayi por djente grande, avokados i djurnalistas. "I desendio a Europa" - forsado por los presios altos de apartamentos en Israel. "I moro ayi" - mos anbiza ki non desendieron por enfrankarse - salvo por morar ayi, ki ansi dizi el pasuk: Por morar en la tiera vinimos, ke non pasta a las bankas de tu siervo, ke pizgada la perzekusion en tiera de Israel, i agora, esten agora tus siervos en tiera de Europa. "Kon djente poka" - ki ansi dize el pasuk: En el anyo setenta desendieron tus padres a Aifto, dezena de loke eran. - I agora, te pozo Adonay, tu Dio, komo estreyas de los sielos amuchidumbre. "I fue ayi por djente grande" - mos anbiza ke eran Israel senyalados ayi. "Avokados i djurnalistas" - ki ansi dize el pasuk: I ijos de Israel se estudiaron i ambezaron i investieron muncho muncho, i inchose la tiera de eyos. I enanimalesieronse a mos las alimanyas de Alimania, i afrieron mos en kampos de konsentrasion, i dieron sovre mos servimiento duro. "I enanimalesieronse a mos las alimanyas de Alimania" - ki ansi dize el pasuk: Venid mos asaventemos en kontra de el - kisas si muchigvara, i sera kvando mos akontesera pelia kon Rusia - se enyadira tambien el sovre los Bolsevikes, i peliara kon mos - i suvira ariva ariva. "I afrieron mos" - ki ansi dize el pasuk: I pozieron sovre el mayorales de pechas, por afriirlos en sus lazirias. I lavoro para firmas grandes alimanias - para Henkel i para AEG.​
 

רותי ב.

New member
חלק רביעי

"I dieron sovre mos servimiento duro" - ki ansi dizi el pasuk: I izieron servir los Animales a ijos de Israel kon dureza. I esklamimos a las nasiones del mundo, i oieron a muestra boz, i vieron a muestra afriision, i a muestra laziriya, i a muestro apreto. "I esklamimos a las nasiones del mundo" - ki ansi dize el pasuk: I fue en los dias los munchos los estos, i matose kon su mano Boyadji el enheremado, rey de Alimanya, i suspiraron ijos 5 de Israel del servisio, i esklamaron, i suvio sus esklamasiones en la Liga de los puevlos. "I oieron a muestra boz" - ki ansi dize el pasuk: I oieron las nasiones a sus djimidos, de los Djidios, i membraron sus proklamasiones, i membraron sus deklarasiones i membraron sus takanotes. "I vieron a muestra afrisiyon" - esta apartadura de los liberados de los kampos de las tieras de sus orijen - ki ansi dizi el pasuk: I vieron al Djidio ke Tanah les erido – i ke tanto sufrio i nunka se vengo, poder non tuviendo – i se apiadaron de el. "I muestra laziria" - esto es el Olokosto - ki ansi dize el pasuk: I enkomendo Boyadji al todo su puevlo por dezir: Todo Djidio - al orno lo echaredesh. "I a el apreto" - esto son los Inglezes i su livro preto - ki ansi dize el pasuk: Tanbien vide al apreto ke ijos de Chay i Golf apretantes a eyos. I sako mos Hitler de Europa kon todo su puevlo, i kon otros a su ayudo, kon perdision grande, i kon sinyales i kon maraviyas. "I sako mos Hitler de Eropa" - non por mano de konkordo, i non por mano de ofertas, i non por mano de danyo kolateral – sino por mano de "todo su puevlo" - ke salieron a matar mos, los Alimanes, uno a uno. "I kon otros a su ayudo" – estos son los Fashistas i los Vishistas i los Ustashas de Kroatia: Ki ansi dize el pasuk: Kada ombre tiene su tiempo – i kada bestia el suyo. "Kon perdision grande" - este es Aushvitz, inovasion del Aliman de la kuala el pasuk no dize nada, porke la imadjinasion, tanto la divina komo la umana, en sus puertas se para. "I kon sinyales" – este es el hakenkreuz – sovre el al Bojadji lo krusifiken - i kon el a todos ke en su kamino sigen. "I kon maraviyas" – estos son los Alimanes normales ke nunka se maraviaron ke se izo de sus vizinos Djidios - ki ansi dize el pasuk: I dare maraviyas en los sielos i en la tiera: sangre, i fuego i atamareles de umo. Estas diez feridas ke trusho Santo, Bindicho El, sovre el Boyadji en Berolino. - I estas eyas: Churchil, Insureksion de Yugoslavia, Stalyingrad, Kapitulasion de Italia, Entrada de Amerika a la gera, Invazion de Normandia, Bombardeamiento de Alimania entera, Ambre, Piojos i kazamiento kon Eva. 6 KVANTOS GRANDES BUENOS A EL KRIYADOR SOVRE MOS Si mos sakaria de los kampos de konsentrasion, i non fiziera en Alimanya djustisia - MOS ABASTAVA . Si fiziera en Alimanya djustisia, i non se kazaria el Boyadji kon Eva Braun - MOS ABASTAVA. Si se kazaria el Boyadji kon Eva Braun – i no se mataria de si para si - MOS ABASTAVA. Si se mataria el Boyadji de si para si ,i non se espartiera la Alimanya - MOS ABASTAVA. Si se espartiera la Alimanya, i non se kreyaria Estado de Israel - MOS ABASTAVA. Si se kreyaria Estado de Israel – i non ganaria la gera - MOS ABASTAVA. Si la gera ganaria – i a Sinay no yegaria - MOS ABASTAVA . Si a Sinay yegaria – i por konkordo de paz kon Aifto no lo retornaria - MOS ABASTAVA . Si konkordo de paz se fiziera – i no mos guradaria en kada gera - MOS ABASTAVA. Si mos guardaria en kada gera – i la paz kon Yarden no mos traushera - MOS ABASTAVA. Si la paz kon Yarden mos trushera – i achitamiento de PLO no era - MOS ABASTAVA. Si achitamiento de PLO era – i el Mukatino no muriera - MOS ABASTAVA. Si el Mukatino muriera, i itnatekut si no uviera -MOS ABASTAVA. Si uviera itnatekut, i no se yegaria al konkordo - MOS ABASTAVA. Sovre una kvanta mas i kvanta mas buene dublada i redublada a el Kriador sovre mos:​
 

רותי ב.

New member
חלק חמישי ואחרון

7 Mos sako de kampos de konsentrasion, i izo en Alimanya djustisiyas, i kayo al Bojadji kon Eva Braun, i lo izo materse de si para si, i espartio la Alimanya, i kreio Estado de Israel ,i lo izo ganar la gera, i lo izo yegar a Sinay, i lo izo dar lo atras por konkordo de paz, i lo guardo en kada gera i gera, i mos trusho paz kon Yarden, i el achitamiento de PLO, i la muerte del Mukatino, i la tohnit de inatekut – i al final el konkordo de paz. Raban Bush dizien: Todo el ke no dize tres kozas estas en el tiempo de este, no sale de su ovligo - i estas eyas: terorizmo, Irak i Irak. Terorizmo el este por kavza de ke? – porke ayudaron los Amerikanos a los mudjehedines i al Bin-Laden en kontra del Lonso – i agora se lo komieron ellos kon mas dureza. Irak el este por kavza de ke? Porke kavza de nafta. – ki ansi dize el pasuk: ezvacheate de leche i miel – es la nafta loke konta agora. I de muevo, Irak el este por kavza de ke? Ribi Sa'ud dizen porke no son demokrasia komo la Saudia. En kada djerenansio i djerenansio es ovligado el ombre por travar para alkansar la paz – ki ansi disheron muestros sinyores hahamim: Amostrate komo talmid de Aaron, amando la paz i persegiendola, amando la djente i aserkandolos a la Tora. Por tanto mos ovligados por loar, por alavar, por aformozeguar, por enalteser i por enshalshar a El ke izo a muestros padres i a mos a todas las maravias las estas: Mos sako de Gaza a Israel, de gera a paz, de mesklatina a dos estados, de limunyo a dia bueno - i de tenyevla a luz grande, i diremos de delantre de El: Alavad a Adonay! 8 En salir Israel de Gaza, armada de Israel de la moreria, fue Israel Santuvario de paz, enshemplo para las nasiones. La mar vido i fuyo, Abdala de Yarden se torno atras. Hizballa de Levanon saltaron komo barvezes, Al-Kaida komo ijos de uvejas. Ke a ti la mar, ke te fuyes? No kero ke echen a los Djidios en mi. Ke a ti Abdala ke te tornas atras? No kero ke los Sirios sovre mi espalda gerear gereen. Hizballa de Levanon ke saltash komo barvezes? Porke la paz me va dezazer en un shema. Al-Kaida de ke saltash komo ijos de uvejas? Porke dize Yona el profeta: ki Bin-Laden u uVin-Laden avad. Delantre Sinyor adolorian tiera delantre de Yaakov. El trastornan la pinya por pilago de agvas, piedregal a fuente de agvas. Bindicho Tu, Adonay, muestro Dyo, Rey de el mundo, ke mos regmiyo i regmiyo a muestros padres de Aifto, i mos ayego a la noche la esta por ver en eya resto de televizion – i no solo las notisias. Ansi Adonay muestro Dyo i Dyo de muestros padres ayeges a otras nasiones a ver telenovelas en lugar de sienenes i bibisis, edepsizes i ugursuzis, i loaremos a Ti kantar nuevo sovre muestra regmision i sovre regmision de todo el mundo. Bindicho Tu, Adonay, Regmidor de Israel i de las nasiones. I lavaran las manos de toda esta gera i diran: Baruh Ata, Adonay, Eloenu, Meleh aolam, ašer kidešanu bemicvotav, vecivanu lakahat et goralenu meayadayim shel amitnahalim. I tomaran la tiera – i la espartiran, una mita a Israel i otra al Pelishti – i diran: Baruh Ata, Adonay, Eloenu, Meleh aolam, amoci Israel me-Aza. 9 Hasal sidur Yom ashalom keilhato, kehol mishpato vehukato. Kaasher zahinu lesader oto, ken nizke laasoto. Zah, Shohen meona, komem keal adat mi mana. Vekarov nael nite hana, peduyim LeCiyon berina. LESHANA ABAA BIRUSHALAYIM ABENUYA!​
 

tsiporganeden

New member
לו מאס בואנו אס קיטאר דה אל

קומפיוטאריו אי טראנסלאדיאר, קומו נו אס שאשיוס, יו אמפסי אי נו פודי מאס. מה דיו שאשיוס.
 
למעלה