מלווים את המלכה פרשת צו

מלווים את המלכה פרשת צו

לשון הרע
ומה לי להאריך עוד בגדולת העוון המר הזה, אחרי שאמרו עליו שהוא כעובר על ה´ חומשי תורה. שזה לשון המדרש רבה (פ´ מצורע טז, א): אמר ר´ יהושע בן לוי חמש תורות כתובות בפרשה, "זאת תורת נגע הצרעת", "זאת התורה לכל נגע הצרעת", "זאת תהיה תורת המצורע", "זאת תורת אשר בו נגע הצרעת", "זאת תורת הצרעת",המוציא שם רע, ללמדך, שכל האומר לשון הרע עובר על ה´ ספרי תורה וכו´. (שמירת הלשון שער הזכירה פ"ד) ככל היוצא מפיו יעשה אם האדם ישמור לשונו מלדבר שום דיבור אסור, ויהיה נשמר מדברים בטלים ויקדש פיו, אז כל אשר יבקש מה´ ישמע תפילתו. וזה פרושו (במדבר ל´, ג´): "לא יחל דברו", לא יעשה דברו חולין, שלא ידבר דברים בטלים ומכל שכן דברים האסורים, אז ככל היוצא מפיו יעשה ה´ וישמע תפלתו, ולא עוד אלא אפילו בלא תפילה כל אשר יאמר יתקיים, כמו רבי חנינא בן דוסא. (חומת אנך לחיד"א, במדבר ל´, ג´) ציור אמיתי למדבר לשוה"ר כבר אמרנו כמה פעמים את המליצה, על האדם ז"ל (אבות ג´): "שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו", ולא אמרו חז"ל שהיו הורגים איש את אחיו, אלא שהיו בולעים זה את זה בעודם חיים, והוא ממש כחיה טורפת הדורסת ואוכלת בעוד שטרפה מפרפר וצועק בשארית כוחותיו, וכאשר ירבה הנטרף לצעוק מתוך ייסורים, כן עוד יגדל כעסה ותוסיף לטורפו ביתר שאת, זהו אפיו וגדרו של טורף, וזהו אפיו וגדרו של אדם מושחת. כי היה כוסף ומתאווה לבלוע את חבירו דווקא "חיים בלעו, לאיש מתבונן וחושב, זהו ציור אמיתי למדבר לשון הרע ולמתכבד בקלון חבירו. (דעת תורה למשגיח ר´ ירוחם ליוואויץ´ זצ"ל ממיר, פרשת בהעלתך) משה ואסתר החיו בדיבורם אומה שלימה ובמדרש עוד מוות וחיים ביד לשון, משה אמר "זכור לאברהם ליצחק ולישראל", וכן אסתר, "ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי", והחיו אומה שלימה, דואג אמר דבר, ונהרגו נוב עיר הכהנים, ונחש על ידי הפה היה גורם מיתה לכל העולם. וכל אלו דברים שבארו כוח הלשון שמסוגל אל החיים ואל המוות. וכל הדברים האלו ידועים למי שיודע להבין כוח הלשון. (מהר"ל מפראג נתיבות עולם, נתיב הלשון פ"א)
 
למעלה