מה הבעיה פה??

the kli

New member
מה הבעיה פה???????

עשיתי אם אני מכניס אור באנגלית אז אנ ירואה תטבלה של ההזמנות והוא אומר לי end שאני שם end אז הוא אומר לי חסר " בשורה 29 מה לעשות??... תודה לעוזרים <%@ Language=VBScript %> <% dim id,pass id=Request("txtname") pass=Request("txtpass") dim conn,rs,sql,CodeNumber,color sql="select * from Login where Id='" & id & "' and Password ='" & pass & "'" set conn=server.CreateObject("ADODB.Connection") 'conn.Provider="microsoft.jet.oledb.4.0" conn.Open "dsn=MyTable" 'conn.Open "C:\Inetpub\wwwroot\DataBase\customers.mdb" set rs=server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open sql,conn,3,3 if rs.EOF then ' לא נמצא עובד רשום Response.Write "<center><h2><font color=white> עובד לא רשום במערכת " else 'set rs=nothing 'rs.Close Response.Cookies("name")="yossi" Response.Redirect "AddItem.asp" end if %> <body bgcolor=blue>
 

the kli

New member
סליחה.. זה זה

<%@ Language=VBScript %> <% dim r r=request("password") if r="" then Response.write "ריק אנא הקש שוב" end if if r="or" then dim conn,rs,sql ' הכרזה על משתנים ' פתיחת הקשר למסד נתונים הקיים set conn=server.CreateObject("Adodb.connection") ' כאן צריך להוסיף בסוף את הנתיב המדויק של הטבלה שלכם כולל שם הטבלה conn.ConnectionString = "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & "C:\inetpub\wwwroot\internet\car.mdb" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' פתיחה רשמית של מסד הנתונים conn.Open '''''''''''''''''' סוף 'בדיקה אם הטבלה ריקה if rs.EOF=true and rs.BOF=true then Response.Write "<script language=vbscript>msgbox('fasdf')</script>" Response.Write "אין רשומות בטבלה" else ' פתיחת הקשר לטבלה מסויימת במסד נתונים set rs=server.CreateObject("Adodb.recordset") sql="select * from hazmanot" ' משפט אס קיו אל כלשהו rs.Open sql,conn,3,3 ' הפתיחה של הטבלה עם משפט האס קיו אל adLockBatchOptimistic ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ' RS כעת האוביקט''''''''''' ' הוא הקשר שלי לטבלה ''''' '''''''''''''''''''''''''' ' הצגת נתונים מתוך טבלה 'בטבלה יש לי 3 שדות ' code , name , age 'כיצד נפנה לכל אחד מן השדות rs("code") rs("name") rs("user") rs("code customer") rs("degem") rs("kind") rs("credit") rs("car color") rs("date") rs("number") ' וכן הלאה ' לאוביקט RS יש כמה שיטות rs.MoveNext ' הולך לרשומה הבאה rs.MoveFirst ' הולך לרשומה הראשונה rs.EOF ' כאשר הגיע לסוף הטבלה ' rs.AddNew ' הוספת רשומה חדשה לטבלה ' rs.Delete ' מחיקת רשומה קיימת ' כעת כדי להציג את הכל הטבלה שלי דרך דף האקספלורר ' צריך לולאה לרוץ על פני כל הטבלה ' כל פעם לקרוא רשומה קיימת ולעבור לרשומה הבאה ' EOF מגיע לסוף כלומר ל RS עד שה ' הצגת הטבלה do until rs.EOF ' עד שלא הגענו לסוף הקובץ ' הצגת הרשומה Response.Write rs("code") & " " & rs("name") & " " & rs("user") & " " & rs("code customer")& " " & rs("degem")& " " & rs("kind")& " " & rs("credit")& " " & rs("car color")& " " & rs("date")& " " & rs("number")& "<br><Br>" rs.MoveNext ' מעבר לרשומה הבאה loop %> </HTML>
 
גבר גבר, אם כבר השקעת בהודעה, לחץ

למטה, מתחת לשדה של התוכן על {תחילת קוד} וסיום קוד, כדי שאפשר יהיה לקרוא את הקוד שלך.
 

the kli

New member
מה הבעיה פה??

עשיתי אם אני מכניס אור באנגלית אז אנ ירואה תטבלה של ההזמנות והוא אומר לי end שאני שם end אז הוא אומר לי חסר " בשורה 29 מה לעשות??... תודה לעוזרים <%@ Language=VBScript %> <% dim r r=request("password") if r="" then Response.write "ריק אנא הקש שוב" end if if r="or" then dim conn,rs,sql ' הכרזה על משתנים ' פתיחת הקשר למסד נתונים הקיים set conn=server.CreateObject("Adodb.connection") ' כאן צריך להוסיף בסוף את הנתיב המדויק של הטבלה שלכם כולל שם הטבלה conn.ConnectionString = "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & "C:\inetpub\wwwroot\internet\car.mdb" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' פתיחה רשמית של מסד הנתונים conn.Open '''''''''''''''''' סוף 'בדיקה אם הטבלה ריקה if rs.EOF=true and rs.BOF=true then Response.Write "<script language=vbscript>msgbox('fasdf')</script>" Response.Write "אין רשומות בטבלה" else ' פתיחת הקשר לטבלה מסויימת במסד נתונים set rs=server.CreateObject("Adodb.recordset") sql="select * from hazmanot" ' משפט אס קיו אל כלשהו rs.Open sql,conn,3,3 ' הפתיחה של הטבלה עם משפט האס קיו אל adLockBatchOptimistic ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ' RS כעת האוביקט''''''''''' ' הוא הקשר שלי לטבלה ''''' '''''''''''''''''''''''''' ' הצגת נתונים מתוך טבלה 'בטבלה יש לי 3 שדות ' code , name , age 'כיצד נפנה לכל אחד מן השדות rs("code") rs("name") rs("user") rs("code customer") rs("degem") rs("kind") rs("credit") rs("car color") rs("date") rs("number") ' וכן הלאה ' לאוביקט RS יש כמה שיטות rs.MoveNext ' הולך לרשומה הבאה rs.MoveFirst ' הולך לרשומה הראשונה rs.EOF ' כאשר הגיע לסוף הטבלה ' rs.AddNew ' הוספת רשומה חדשה לטבלה ' rs.Delete ' מחיקת רשומה קיימת ' כעת כדי להציג את הכל הטבלה שלי דרך דף האקספלורר ' צריך לולאה לרוץ על פני כל הטבלה ' כל פעם לקרוא רשומה קיימת ולעבור לרשומה הבאה ' EOF מגיע לסוף כלומר ל RS עד שה ' הצגת הטבלה do until rs.EOF ' עד שלא הגענו לסוף הקובץ ' הצגת הרשומה Response.Write rs("code") & " " & rs("name") & " " & rs("user") & " " & rs("code customer")& " " & rs("degem")& " " & rs("kind")& " " & rs("credit")& " " & rs("car color")& " " & rs("date")& " " & rs("number")& "<br><Br>" rs.MoveNext ' מעבר לרשומה הבאה loop %> </HTML>
 

the kli

New member
אני מנסה שוב

<%@ Language=VBScript %> <% dim r r=request("password") if r="" then Response.write "ריק אנא הקש שוב" end if if r="or" then dim conn,rs,sql ' הכרזה על משתנים ' פתיחת הקשר למסד נתונים הקיים set conn=server.CreateObject("Adodb.connection") ' כאן צריך להוסיף בסוף את הנתיב המדויק של הטבלה שלכם כולל שם הטבלה conn.ConnectionString = "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & "C:\inetpub\wwwroot\internet\car.mdb" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' פתיחה רשמית של מסד הנתונים conn.Open '''''''''''''''''' סוף 'בדיקה אם הטבלה ריקה if rs.EOF=true and rs.BOF=true then Response.Write "<script language=vbscript>msgbox('fasdf')</script>" Response.Write "אין רשומות בטבלה" else ' פתיחת הקשר לטבלה מסויימת במסד נתונים set rs=server.CreateObject("Adodb.recordset") sql="select * from hazmanot" ' משפט אס קיו אל כלשהו rs.Open sql,conn,3,3 ' הפתיחה של הטבלה עם משפט האס קיו אל adLockBatchOptimistic ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ' RS כעת האוביקט''''''''''' ' הוא הקשר שלי לטבלה ''''' '''''''''''''''''''''''''' ' הצגת נתונים מתוך טבלה 'בטבלה יש לי 3 שדות ' code , name , age 'כיצד נפנה לכל אחד מן השדות rs("code") rs("name") rs("user") rs("code customer") rs("degem") rs("kind") rs("credit") rs("car color") rs("date") rs("number") ' וכן הלאה ' לאוביקט RS יש כמה שיטות rs.MoveNext ' הולך לרשומה הבאה rs.MoveFirst ' הולך לרשומה הראשונה rs.EOF ' כאשר הגיע לסוף הטבלה ' rs.AddNew ' הוספת רשומה חדשה לטבלה ' rs.Delete ' מחיקת רשומה קיימת ' כעת כדי להציג את הכל הטבלה שלי דרך דף האקספלורר ' צריך לולאה לרוץ על פני כל הטבלה ' כל פעם לקרוא רשומה קיימת ולעבור לרשומה הבאה ' EOF מגיע לסוף כלומר ל RS עד שה ' הצגת הטבלה do until rs.EOF ' עד שלא הגענו לסוף הקובץ ' הצגת הרשומה Response.Write rs("code") & " " & rs("name") & " " & rs("user") & " " & rs("code customer")& " " & rs("degem")& " " & rs("kind")& " " & rs("credit")& " " & rs("car color")& " " & rs("date")& " " & rs("number")& "<br><Br>" rs.MoveNext ' מעבר לרשומה הבאה loop %> </HTML>​
 

the kli

New member
אגב

החברה היא חברת השכרת רכב ואני יענו מנהל שמנסה לראות את טבלת ההזמנות וזה לא יוצא לי בבקשה עזרה?
 
התרשמות כללית שלי:

לא סגרת את משפט הif הראשון (עם הסיסמא)- את צריך לעשות שם גם : Response.end כמו כן, אמרת שיש לך שם 3 שדות, אז איך אתה קורא ל10 שדות? מה הודעת השגיאה?
 

the kli

New member
יוווווווו

תודה גבר אבל עכשיו הבעיה שאני לא רואה תבטלה בדף... מה אני אמור לעשות?!
<%@ Language=VBScript %> <% dim r r=request("password") if r="" then Response.write "ריק אנא הקש שוב" end if if r="or" then Response.End dim conn,rs,sql ' הכרזה על משתנים ' פתיחת הקשר למסד נתונים הקיים set conn=server.CreateObject("Adodb.connection") ' כאן צריך להוסיף בסוף את הנתיב המדויק של הטבלה שלכם כולל שם הטבלה conn.ConnectionString = "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & "C:\inetpub\wwwroot\internet\car.mdb" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' פתיחה רשמית של מסד הנתונים conn.Open '''''''''''''''''' סוף 'בדיקה אם הטבלה ריקה if rs.EOF=true and rs.BOF=true then Response.Write "<script language=vbscript>msgbox('fasdf')</script>" Response.Write "אין רשומות בטבלה" else ' פתיחת הקשר לטבלה מסויימת במסד נתונים set rs=server.CreateObject("Adodb.recordset") sql="select * from hazmanot" ' משפט אס קיו אל כלשהו rs.Open sql,conn,3,3 ' הפתיחה של הטבלה עם משפט האס קיו אל adLockBatchOptimistic ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ' RS כעת האוביקט''''''''''' ' הוא הקשר שלי לטבלה ''''' '''''''''''''''''''''''''' ' הצגת נתונים מתוך טבלה 'בטבלה יש לי 3 שדות ' code , name , age 'כיצד נפנה לכל אחד מן השדות rs("code") rs("name") rs("user") rs("code customer") rs("degem") rs("kind") rs("credit") rs("car color") rs("date") rs("number") ' וכן הלאה ' לאוביקט RS יש כמה שיטות rs.MoveNext ' הולך לרשומה הבאה rs.MoveFirst ' הולך לרשומה הראשונה rs.EOF ' כאשר הגיע לסוף הטבלה ' rs.AddNew ' הוספת רשומה חדשה לטבלה ' rs.Delete ' מחיקת רשומה קיימת ' כעת כדי להציג את הכל הטבלה שלי דרך דף האקספלורר ' צריך לולאה לרוץ על פני כל הטבלה ' כל פעם לקרוא רשומה קיימת ולעבור לרשומה הבאה ' EOF מגיע לסוף כלומר ל RS עד שה ' הצגת הטבלה do until rs.EOF ' עד שלא הגענו לסוף הקובץ ' הצגת הרשומה Response.Write rs("code") & " " & rs("name") & " " & rs("user") & " " & rs("code customer")& " " & rs("degem")& " " & rs("kind")& " " & rs("credit")& " " & rs("car color")& " " & rs("date")& " " & rs("number")& "<br><Br>" rs.MoveNext ' מעבר לרשומה הבאה loop end if end if %> </HTML>​
 

Mihfir

New member
כמה דברים

שלום, דבר ראשון לך לקישור באדום למעלה. וקרא שם, אתה נתת קוד מאוד ארוך ואני לא מתכון עכשיו לקרוא את כל הקוד! במילים אחרות: הסבר לנו איזו אפליקציה אתה מנסה ליישם, ובאיזה חלק ממנה אתה נתקל בבעיה. העתק והדבק את הודעת השגיאה במקרה וקיימת אחת, וכן את הקוד הרלוונטי שיוצר את השגיאה. אל תשכח לציין איזוהי השורה שאליה הודעת השגיאה מתייחסת.
 

the kli

New member
אחי הבעיה שאני לא רואה תטבלה.

מה אני עושה??? אין שגיאה או משהו פשוט לא רואים תטבלה helppp
 
לא תיקנת כל כך נכון...

הריספונס.אנד היה אמור להופיע במקרה שr<>"or" (המשתנה שונה מor)... כמו כן לא השתמשת בכלל בטבלה, אני אחרוג ממנהגי ואכתוב לך מיני קוד (לטבלה):
הריספונס.אנד היה אמור להופיע במקרה שr<>"or" (המשתנה שונה מor)... כמו כן לא השתמשת בכלל בטבלה, אני אחרוג ממנהגי ואכתוב לך מיני קוד (לטבלה):
Response.Write "<table>" do until rs.EOF Response.Write "<tr><TD>"rs("code") & "</td>" & rs("name") & "</td><td>" & rs("user") & "</td><td>" & rs("code customer")& "</td><td>" & rs("degem")& "</td><td>" & rs("kind")& "</td><td>" & rs("credit")& "</td><td>" & rs("car color")& "</td><td>" & rs("date")& "</td><td>" & rs("number")& "</td></tr>" rs.MoveNext loop Response.Write "</table>"​
בהצלחה! ד"א - |אזהרה| אתה עומד לקבל אזהרה שתשרשר הודעותייך. Response.Write "<table>" do until rs.EOF Response.Write "<tr><TD>"rs("code") & "</td>" & rs("name") & "</td><td>" & rs("user") & "</td><td>" & rs("code customer")& "</td><td>" & rs("degem")& "</td><td>" & rs("kind")& "</td><td>" & rs("credit")& "</td><td>" & rs("car color")& "</td><td>" & rs("date")& "</td><td>" & rs("number")& "</td></tr>" rs.MoveNext loop Response.Write "</table>"​
נ.ב. לא בטוח שהקוד יעבור ולא כתבת מה הודעה השגיאה (אם יש...) בהצלחה! ד"א - |אזהרה| אתה עומד לקבל אזהרה שתשרשר הודעותייך. |/אזהרה|
 
למעלה