מהיום: "ותן טל ומטר לברכה"....

מהיום: "ותן טל ומטר לברכה"....

כך נוהגים אצל האשכנזים. הספרדים אומרים מהיום "ברך עלינו".
למי שטעה ולא אמר....
. (25) ספר קצור שו"ע סימן יט - דיני משיב הרות וטל ומטר ויעלה ויבא ועננו (ו) אם טעה ולא אמר טל ומטר, אם נזכר קודם שסיים הברכה מברך השנים, אומר שם ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה ושבענו וכו' וחותם כראוי. ואם לא נזכר עד לאחר שחתם הברכה, מתפלל להלן, ובתוך ברכת שמע קולנו אחר ריקם אל תשיבנו אומר ותן טל ומטר לברכה כי אתה שומע וכו'. ואפילו אם לא נזכר אז רק אחר שאמר ברוך אתה, כל שלא אמר עדיין את השם יכול לומר ותן טל ומטר לברכה כי אתה שומע וכו'. אבל אם לא נזכר עד לאחר שסיים הברכה שומע תפלה, חוזר ומתחיל ברך עלינו וכו'. ואם לא נזכר עד לאחר שאמר את הפסוק יהיו לרצון וגו', חוזר לראש התפלה: בברכת שנה גשומה ופוריה.
 
למעלה