להתפלל את רונן אליהו בן לבנה

להתפלל את רונן אליהו בן לבנה

בס"ד להתפלל את רונן אליהו בן לבנה כל ישועות טובות הצלחה פרנסה טובה תודה רבה רות וידאל
 
../images/Emo63.gif../images/Emo63.gifברכת העסק../images/Emo63.gif../images/Emo63.gif

בס"דבס"ד יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ****************************************** יהא זה המקום , מברוך מפי עליון , פה תרבה הפרנסה , כאן תדור הברכה , סיעתא דשמיא מעל , וממון לרוב יגדל, בשמחה בטוב לבב , עושר ובריאות יזכו שוכניו , בכל מקום בכל פינה , תהא שרויה השכינה , וניזכה כולנו לגאולה האמיתית והשלמה , לעילוי נשמת המנוחה רחל ברקת ז"ל בת מיסה כ"ו בתשרי תשס"ב ת.נצ.ב.ה
 
נא להפיץ הלאה את הגליון הפתק|רמקול

בס"דבס"ד
נא לשמור על קדושת הגליון!
***************************** יש שיר חדש שהוא סגולה נפלאה **********************************
להצלחה ,לרפואה ,לשמירה ,ולכל הישועות!
*******************************************
"נ נח נחמ נחמן מאומן !"
********************************************************** בשנת תרפ"ב {1922} שלח רבי נחמן מאומן מכתב בדרך נס לתלמידו היקר ר' ישראל בער אודסר ,זיע"א, עם חתימת הפלא: נ נח נחמן מאומן את עצמו לעולם: "כל העולם וכל הממשלה לא יודעים מי אני...." **********************************************
" אני אודיע לכם עכישו מי אני...."
"אני נ נח נחמ נחמן מאומן "
"אין שום יאוש בעולם כלל!!!!!" ************************************* מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד !!! *************************************** אם האיגרת הזאת משמחת אותך כבר קיימת מצוה גדולה !
הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך
 
הכיסא הריק רבי נחמן מברסלב

בס"ד הכיסא הריק רבי נחמן מברסלב ***************************************** בשלבים הראשונים של מסעך הרוחני ,ידמה לך אולי , שהאל דוחה אותך ומואס במאמציך , בבוא היום , תוסרנה כל המחיצות {לקו"ת מ"ח}
 
היום יום השואה אזכרה חללי השואה

בס"ד היום יום השואה אזכרה חללי השואה
 
תפילה רבונו של עולם של שבת

בס"ד
תפילה של שבת
**************************************** רבונו של עולם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא , מודה אני לפניך על שזיכית אותי להיות בין ילדיך ולהרגיש את משמעות השבת הקדושה ולקיים הסעודות בקדושה ובטהורה ,יהי רצון מלפניך שנחוש מהי השבת באמת ובשמחת השבת ובכל הסובב אותה ושניהיה בקדושה וברוחניות ,ונצפה בכל שבוע לבואה של שבת המלכה שהיא כעין עולם הבא, ושלא נחסיר אף סעודה שהיא לשם שמים ויש בהם בסעודות משמעות ורוחניות ושלא נאכל את הסעודות מתוך תאוה אלא מתוך קיום מצוה , זכנו אבינו מלכנו שלא נדבר דבור של חול ביום הקדוש הזה ושתיהיה לנו הפרידה מן השבת קשה עלינו ונרגיש ונדע שהיא מגינה עלינו כמו שנאמר: כל השומר את השבת השבת שומרת עליו , וזכנו אבינו שיהיה בנו הרצון והצורך להתפלל על אחינו שעדיין רחוקים מכל זה ושיזכו גם הם לחוש את השבת הקדושה שעוטפת ומגינה עלינו אמן שבת שלום
 
הפרשת חלה מעלתה וסגולותיה

בס"דבס"ד בית הכנסת "סיני" רח' השחף 2 חולון ת.ד חולון טלפון 03-5564010 נא לשמור על קדושת הדף ********************************* ה פ ר ש ת ח ל ה מ ע ל ת ה ו ס ג ו ל ו ת י ה *************************************************** כל זמן ששרה הייתה חיה, ענן היה מעל האוהל - שהייתה השכינה שורה שם ונר דולק מערב שבת לערב שבת והברכה הייתה מצויה בעיסה, ************************************************ הפרשת חלה היא כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח, ************************************************ מצוות הפרשת חלה היא חשובה ויקרה לנשים , כל המקיימת מצווה זו שכרה גדול מאוד, הפרשת חלה מביאה ברכה לבית ומגינה ושומרת על האישה מכל גזרות קשות ורעות ומגינה עליה בעת לידתה, זמן הפרשת חלה היא שעת רצון מאוד בשמים יש להתפלל מעומק הלב ולבקש מבורא עולם את כל המשאלות בעת הזאת, טוב לתת צדקה לפני ההפרשה ,להתפלל ולבקש בזמן נתינת הצדקה , רצוי להדליק נר לצדיק , ויש שמדליקות כמה נרות לצדיקים לפני ההפרשה, רצוי ללבוש נאים בזמן הפרשת החלה, שיעור העיסה החייבת בהפרשה עם ברכה היא לפחות 1666 גרם , עיסה העשויה לטיגון או בישול או העשויה מקמח ומיץ פרות או ביצים ,חייבת בהפרשה ללא ברכה , הכמות שמפרישים היא כ-30 גרם , הבצק שהופרש אסור באכילה , יש שנוהגים לשורפו על להבת הגז ובימינו נוהגים לעוטפו בנייר כס, ואחר כך בשקית ולהשליכו בצורה מכובדת, נוטלים ידיים ללא ברכה , מכסים את הבצק במפה ומברכים בכוונה: ************************************************************ "הריני באה לקיים מצוות הפרשת חלה לתקן שורשה במקום עליון , לעשות רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו , ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו {אומרים פעמיים} ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה {תרומה}" לוקחים חתיכה מארבע קצוות הבצק ומברכים בכוונה גדולה :הרי זו חלה, ************* תחינה לאומרה לאחר הפרשת חלה: *************************** "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שהמצווה של הפרשת חלה תחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה ותחשב הרמת החלה שאני מרימה , כמו הקורבן שהוקרב על המזבח שנתקבל ברצון וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זאת לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרה לעוונותיי ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש נקיה מחטא ועוון ואוכל לקיים מצוות שבת קודש ומימים טובים עם בעלי{וילדינו} להיות ניזונים מקדושת הימים האלה, ומהשפעתה של מצוות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו וברוב אהבה ושתתקבל מצוות הפרשת חלה כאילו נתתי מעשר וכשם שהנני מקיימת מצוות חלה בכל לב , כך יתעוררו רחמיו של הקב"ה,לשומרני מצער וממכאובים כל הימים , וכן יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן " תפילה על הגאולה" "יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם שתרחם על כל איש ואישה , קטן ו גדול יחיד או רבים מעמך ישראל אשר הם שרויים בצער ,אנא ה' ,תצילם מצרתם , ברכם מברכותיך, החזירם בתשובה שלמה ותגאלנו גאולה שלמה למען שמך, כמו שכתוב :" והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" לאחר מכן טוב לומר את מזמורי התהילים :כה' לד' *********************************** אם ברצונך לשאול לברר או להזמין שיעור התקשרי לגברת שושנה מלול לט' :03-90448704 טל 052-3590963 ****************************************** מצווה לצלם ולשכפל לזיכוי הרבים עלון זה אסור בשינו כלשהו! כל המעונין לתרום את החוברת לרפואה , לעילוי נשמת .... יפנה לטלפון 03-5564010 ניתן להזמין חוברות להפצה לזיכוי הרבים במחיר עלות להתקשר לטלפון הנ"ל
ה ק ד ו ש
ב ר ו ך
ה ו א
א נ ח נ ו
א ו ה ב י ם
א ו ת ך
רפואה שלמה :ליאת אורנה בת חנה , פאני בת שולה פנינה , שושנה ישועה בת זלפה ,יעל בת זלפה , לבנה בת רונה , תומר בן דלי ה, הרצל בן בתיה , כל עם ישראל ישועות טובות באהבה בורא עולם
 
תפילה לאם היהודיה על קדושת השבת

בס"דבס"ד נא למסגר תפילה ולומר אותה כל ערב שבת בהדלקת הנרות ************************************************ תפילה לאם היהודיה על קדושת השבת בשעת הדלקת נרות *************************************************** מתוך "ליקוטי תפילות " לרבי נתן מברסלב , תפילה ב' חלק ב' ******************************************************* אבא רחום , אנא , עזור לי , לבעלי , לילדי ולשמפחתי ולכל עם ישראל, ותושיענו ותזכנו לקבל שבת בקדושה גדולה ובחדוה רבה ועצומה ,ובשמחה גדולה ובלב טוב ולא יעלה על לבנו בשבת קודש שום דאגה ועצבות ולא שום צער ותסיר ממנו יגון ואנחה , ברצונך הנח לנו ה' אלהינו שלא תהא צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו ונזכה לשמוח מאוד בכל שבת ושבת בשמחה אמתיית בגילה ,ברנה ,בדיצה ,בחדוה רבה כרצונך הטוב, ותעזרנו ותזכנו להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול עד שנזכה גם בימי החול להיות בשמחה תמיד , נגילה ונשמחה בך תמיד , ונזכה לעשות כל המצוות גם בימי החול בשמחה גדולה ובחדוה רבה ולהיות אך שמחים תמיד, נגילה ונשמחה בישועתך ונזכה לקים תמיד מקרא שכתוב עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה, דעו כי ה' הוא אלוהים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו, ותעזרנו תמיד בכל עת להמשיך שמחה של שבת לששת ימי החול, עד שנזכה שיתגלה אחדות הפשוט בעולם , וידעו ויאמינו הכל שכל הפעולות משתנות נמשכין מאחד הפשוט יתברך יתעלה לעד ולנצח נצחים , וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה , ויגלה אחדותך תשפוט לכל באי עולם על ידי עמך ישראל אשר בחרת גוי אחד בארץ מכל העמים אשר על פני האדמה כי אתה אחד ושמך אחד ומי עמך ישראל גוי אז בארץ. עד שיתגלה אחדות הפשוט גם למעלה בכל העולמות , על ידי התגלות אחדות הפשוט מתוך הפעלות משתנות למטה בעולם הזה על ידי עמך ישראל הקדוש ותבטל כל מיני מחלוקות מן העולם ותמשיך שלום גדול בעולם , אבינו שבשמים זכה אותנו ואת כלל ישראל לשמור שתי שבתות כהלכתן מתוך שמחה ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אכי"ר
הקדוש
ברוך
הוא
אנחנו
אוהבים
אותך
הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך
להקמא שכינתא מעפרא למען ה' יתברך כל הבית ישראל כל ישועות טובות
הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך
הצלחה :אבירן בן יעל , ליאור בן מזל , רפואה שלמה:ליאת אורנה בת חנה , שושנה ישועה בת זלפה , יעל בת זלפה , לבנה בת רונה, הרצל בן בתיה , פאני בת שולה פנינה ,
כל העם ישראל ישועות טובות
שבת שלום מבורך
 
תפילה לאם היהודיה על קדושת השבת

בס"דבס"ד נא למסגר תפילה ולומר אותה כל ערב שבת בהדלקת הנרות ************************************************ תפילה לאם היהודיה על קדושת השבת בשעת הדלקת נרות *************************************************** מתוך "ליקוטי תפילות " לרבי נתן מברסלב , תפילה ב' חלק ב' ******************************************************* אבא רחום , אנא , עזור לי , לבעלי , לילדי ולמשפחתי ולכל עם ישראל, ותושיענו ותזכנו לקבל שבת בקדושה גדולה ובחדוה רבה ועצומה ,ובשמחה גדולה ובלב טוב ולא יעלה על לבנו בשבת קודש שום דאגה ועצבות ולא שום צער ותסיר ממנו יגון ואנחה , ברצונך הנח לנו ה' אלהינו שלא תהא צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו ונזכה לשמוח מאוד בכל שבת ושבת בשמחה אמתיית בגילה ,ברנה ,בדיצה ,בחדוה רבה כרצונך הטוב, ותעזרנו ותזכנו להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול עד שנזכה גם בימי החול להיות בשמחה תמיד , נגילה ונשמחה בך תמיד , ונזכה לעשות כל המצוות גם בימי החול בשמחה גדולה ובחדוה רבה ולהיות אך שמחים תמיד, נגילה ונשמחה בישועתך ונזכה לקים תמיד מקרא שכתוב עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה, דעו כי ה' הוא אלוהים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו, ותעזרנו תמיד בכל עת להמשיך שמחה של שבת לששת ימי החול, עד שנזכה שיתגלה אחדות הפשוט בעולם , וידעו ויאמינו הכל שכל הפעולות משתנות נמשכין מאחד הפשוט יתברך יתעלה לעד ולנצח נצחים , וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה , ויגלה אחדותך תשפוט לכל באי עולם על ידי עמך ישראל אשר בחרת גוי אחד בארץ מכל העמים אשר על פני האדמה כי אתה אחד ושמך אחד ומי עמך ישראל גוי אז בארץ. עד שיתגלה אחדות הפשוט גם למעלה בכל העולמות , על ידי התגלות אחדות הפשוט מתוך הפעלות משתנות למטה בעולם הזה על ידי עמך ישראל הקדוש ותבטל כל מיני מחלוקות מן העולם ותמשיך שלום גדול בעולם , אבינו שבשמים זכה אותנו ואת כלל ישראל לשמור שתי שבתות כהלכתן מתוך שמחה ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אכי"ר
הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך
הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך
להקמא שכינתא מעפרא למען ה' יתברך כל הבית ישראל כל ישועות טובות
הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך
הצלחה :אבירן בן יעל , ליאור בן מזל , רפואה:לבנה בת רונה , שושנה בת זלפה, יעל בת זלפה , ליאת אורנה בת חנה, הרצל בן בתיה , תומר בן דליה , כל עם ישראל ישועות טובות שבת שלום מבורך
 
סגולות עצומות סדר מלוה מלכה שבת

בס"ד הצלחה ** סגולות עצומות** אריכות ימים בפרנסה *רפואה ***סדר מלוה מלכה **** לידה קלה שלמה *עבדו את ה' בשמחה* תיקון הידוע להינצל מכפירה ומחיבוט הקבר התפילות למלוה מלכה : לשם יחוד קודשא בריך הוא שכינתיה על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, הנה אנוכי בא לסעוד סעודה רביעית של שבת , ללות את המלכה וללוות את הנפש היתרה בחינת חיה שבח , המסתלקת עתה, להשאיר ברכה בכל סעודותינו בששת ימי החול ולהשאיר בהם מקדושת השבת ובכן בכוח סגולתה שמרנו כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירנו והושיענו מצער חיבוט הקבר ותשכין את נפשנו רוחנו ונשמתנו במשכנות מבטחים , ויהי נועם ד' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו, אתקינו סעודתא דמהימנותא שלמתא חדותא דמלכא קדישא ,אתקינו סעודתא דמלכא דא היא סעודתא דדוד מלכא משיחא, ** אברהם יצחק ויעקב איתיין לסעדא בחדיא , דוד מלך ישראל חי וקיים , סימן ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל אמן ! {לומר אותם ג' פעמים} לומר פרק כ"ג - מזמור לדוד.... מנהגי סעודת דוד המלך : *יסדר שולחנו במפה לבנה , *ידליק 4 נרות - לפי המילה אדם א - אליהו הנביא ד-- דוד המלך מ== רבי מאיר בעל הנס , והנר הרביעי ידליק לבעל שם טוב הקדוש , מומלץ לשים צדקה בקופה ברגע שמדליק לרבי מאיר בעל הנס ואז צריך לבקש בקשה אחת, **מקפידים לאכול פת חמה ואומרים :פתח חמין במוצאי שבת מלוגמא לרפואה שלמה לנפש הגוף , {לומר ג' פעמים } **סגולה לרפואה שלמה** ***נוהגים לשתות משקה חם ואומרים :חמין במוצאי שבת מלוגמא לשמחה בלב לכל השבוע {לומר ג' פעמים} **סגולה לשמחה בלב לכל השבוע** *נוהגים לאכול שן של שום שהוא עטוף בקליפתו, לא מקלפים אותו לא ביד ולא בסכין , אלא שמים אותו בפה ומפצחים כמו גרעינים {סגולה נפלאה לפרנסה } *מומלץ לספר בכל מלוח מלכה סיפור על בעל שם טוב הקדוש ולבקש בלב את כל הבקשות שלנו {בזמן הסיפור} *לפני מים אחרונים של ברכת המזון נוהגים לספר תמיד את אותו הסיפור שהוא סגולה לפרנסה : מספרים על יהודי שהלך לבעל שם טוב הקדוש לבקש פרנסה , ושלח לעיר הבירה לחפור תחת הגשר למצוא אוצר , פגש חייט שגם הוא היה צל הבעל שם טוב שאמר לו שאם הוא רוצה פרנסה הוא יכול למצוא בעיר פלונית תחת התנור של פלוני , היהודי הראשון גילה שזוהי כתובתו , רץ הביתה , חפר ומצא אוצר , החייט חפר תחת הגשר ומצא אוצר , נפגשו , הלכו לישראל הבעל השם טוב הקדוש לשאול איך לחלק את האוצר , ורבי ישראל הבעל שם טוב יעץ להם לעשות שידוך בין שתי המשפחות על מנת שהאוצר ישאר משותף אחרי הסיפור לעשות מיד מים אחרונים ולברך ברכת המזון, מצווה לצלם ולשכפל לזיכוי הרבים ******
הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך
****** רפואה שלמה:ליאת אורנה בת חנה, שושנה ישועה בת זלפה , לבנה בת רונה, יעל בת זלפה, הרצל בן בתיה ,פאני בת שולה פנינה , כל עם ישראל ישועות טובות שבת שלום
 
פרשת קדושים ../images/Emo63.gif../images/Emo63.gif../images/Emo63.gif

בס"ד פרשת אחרי מות קדושים ************************** "חבל על העיניים שלך"? ***************************** פעם ברצוני לדבר על נושא כואב היוצא מלב אוהב , ומקוה אנכי שיכנס ללב הטהור של כל אחד ואחד מכם הנה בפרשת "אחרי מות "התורה מפרטת סוגי עריות האסורות על התורה משתומם ,היתכן שיעלה כזה דבר בעם ישראל שזה עתה יצא ממצרים וראה את היד החזקה של הקב"ה בקריעת ים סוף , והרגיש על בשרו את הפלא העצום של מתן תורה בקולות וברקים ,וחזה התגלות אלקוית עצומה ,והתשובה היא שצופה הדורות מראש ראה שיגע זמן שהיצה"ר ישתולל ויגיע זמן שהיצה"ר התורה הקדושה על דבר זה, אבל עדיין האדם תמה ומזדעזע מחטאים נוראים כאלה ובטוח בעצמו ש"לי זה לא יקרה ",שהרי אני שומר תורה ומצוה ,והולך לביהכ"נ ומתפלל ג' תפילות ביום ,ואינו יודע שיצה"ר מוליך אותו שלל ומכניס לו לתוך הבית את כל הגלוי עריות האסור בתוך קופסא גדולה שקוראים לה "טלויזיה " כן אחים יקרים ! על זה לבי כואב , עיני עיני ירודה מים על שבר בת עמי שרבי משלומי המכשיר הזה ומטמאים את נפשם ונשמתם ועיניהם בתוכניות אסורות הממלאים זימה וזנות, וכמעט שאין "סידרה " שאין בה דברי ניאוף ותמונות אסורות ובוחן לבות וכליות יודע כל התעלומות !}ומה נענה ביום הדין כאשר הקב"ה ישאל אותנו "למה חיללתם את שמי ",ועברתם על תורתי ,שהרי התורה אומרת {פרשת קדושים }"אל תפנו אל האלילים " והגמ' {}שבת קמט,} דורשת אל תפנו אל מדעתכם ע"כ זאת אומרת ,שברגע שאנו רואים תכנית בטלויזיה בארון חדר השינה דחטאם גדול יותר משאר האנשים ,שהרי מחמת בני אדם הם מתביישים ולא יראים מפני הקב"ה , והרי מקרא מפורש "אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו ואם ה'" ובעוונות הרבים פסתה המספחת אף בבתים של אנשים עם חוות חרדית ,שלצערנו אינם חרדים לדבר ה' , וגורמים צער לשכינה הקדושה מאריכים את הגלות, ולא שמים על לבם שעל הכל יביא האלוהים במשפט לכן אחי ורעי ! אנא חזקו ואמצו והתגברו על הצר הצורר , וחדלו להתסכל במכשיר הזה ,וזכות ההתגברות על היצה"ר תזכה את כולנו הגאולה שלימה במהירה בימינו אמן ,
 
למעלה