כדי להעלות את רמת הביבים של הפורום

זימj

New member
כדי להעלות את רמת הביבים של הפורום

ואולי מאור שבתורה יחזיר מישהו למוטב: נציע שאלה: נאמר בגמרא מגילה דף ג` שמנין יודעים שמבטלין עבודה לצורך מגילה שנאמר ולכל משפחה ומשפחה ונלמד מזה שאפילו משפחות כהונה ולויה מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה, אומרת הגמרא ``מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילה קל וחומר מעבודה ומה עבודה שהיא חמורה מבטלינן תלמוד תורה לא כל שכן`` שואלת הגמרא ``ועבודה חמורה מתלמוד תורה והכתיב ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וגו` וישתחו לאפיו`` והיכי עביד הכי והאמר ריב``ל אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה חיישינן שמא שד הוא שאני התם דאמר ליה כי אני שר צבא ה`, ודלמא משקרי גמירי דלא מפקי שם שמים לבטלה, אמר לו אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה, אמר לו על איזה מהן באת אמר לו עתה באתי מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק אמר רבי יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכה, ואמר רב שמואל בר אוניא גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין שנאמר עתה באתי לא קשיא הא דרבים הא דיחיד`` נעצור לעת עתה פה, הגמרא מתרצת שכל מה שתלמוד תורה חמור זה תלמוד תורה דרבים כמו יהושע ששם כפי שכותב רש``י כל ישראל הוו``
 

זימj

New member
הקושיא

אם כן נשאלת השאלה איך היום מבטלים בישיבות תלמוד תורה דרבים בשביל מגילה? הרי כל מה שנלמד מעבודה זה רק תלמוד תורה דיחיד שהוא קל מעבודה ולא תלמוד תורה דרבים שחמור מעבודה מאיפה נלמד? אשמח לתגובות לענין.
 
העניין פשוט

ישנם שני דינים בתת דרבים: א. דין תלמוד תורה. ב. דין ברבים. על דין ת"ת קשה שזהו יותר חמור ממקרא מגילה אבל דין ה'דרבים' אינו עדיף ממקרא מגילה. במילים אחרות: אחר שלמדנו שתת דוחה , אין צד שהרבים ידחה מגילהץ אא"כ נאמר שלת"ת דרבים שונה בעצם מת"ת דיחיד.
 

זימj

New member
אז מה הגמרא עונה הא דרבים הא דיחיד?

ועוד הגמרא בפירוש לומדת שתלמוד תורה דרבים חמור מעבודה, ואם כן איך סמכו של בית רבי עשו קל וחומר מעבודה לתלמוד תורה דרבים? ועוד וכי בית רבי לא היו רבים?
 

זימj

New member
בעצמותו לא מוכח

מוכח שלגבי ביטולו הוא חמור יותר ונשאיר זאת לאחרי שנתרץ את שאלתי
 
מוסיף לשאלתך, הרי בית רבי זה גם

רבים...? אלא תראה את רבנו חננאל שם שאומר שסמכו של בית רבי זאת אומרת סמכו של רבי. ומכאן לדעתי אפשר להסיק שהעניין שזה תלמוד תורה דיחיד ויש הרבה יחידים. בקיצור כל אחד והיחיד שלו. (זה זכרוני, אם טעיתי תקן אותי)
 
עכשיו נזכרתי

משה רבינו שקול כנגד כל ישראל (רשי בפרשת קרח) ויהושע בדורו כמשה בדורו וא"כ זה נקרא תורת רבים!
 

זימj

New member
לא שאלתי למה שם זה נקרא רבים

שם זה רבים כי היו שם רבים אבל גם בית רבי היו רבים היו לפחות עשרה, וגם היום בישיבות לומדים רבים אז למה מבטלים תורה למגילה מבטלים את סדר שני למגילה?
 

זימj

New member
נחדד את השאלה

למה השולחן ערוך לא מביא בכלל את הענין של רבים אלא סותם ואומר מבטלין תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה? הרי שולחן ערוך זה הלכה למעשה? אני אתן לכם רמז מה ההגדרה של תלמוד תורה דרבים? תחשבו בכיוון, לדוגמא מאה איש ילמדו במקומות שונים אז יוצא שרבים - מאה איש ביטלו לימודם לצורך מקרא מגילה האומנם?
 

מWIי

New member
בלי קשר ישיר לשאלה. עיין בתוס` דף ג

ע``א לא זוכר את ה-ד``ה אבל הוא אומר שחייב להיות קריאת המגילה בציבור. ועל זה גם כן מבטלים את העבודה. משום פירסומא ניסא.. או `ברוב עם הדרת מלך`
 
ומדוע למרות תוכחת המלאך

לא לן יהושע בעומקה של הלכה אף לא במלחמת העי? ע``פ איזו תורה החרים יהושע את שלל יריחו ? או כי החיה את רחב ובני משפחתה ? וכיצד עבר על ``אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם הוא וכל ישראל עימו וכל העידה`` בזמן שהוא לן בתוך העמק והסתפק ב3000 איש ? על איזו תורה מדובר ?
 

זימj

New member
התשובה...

כפי שרש``י מדגיש ``דהתם כל ישראל הוו`` תלמוד תורה דרבים נחשב רק כשכל ישראל מקובצים יחד ושומעים שיעור כללי אחד מפי יהושע, אפילו אם מאה אנשים יהיו מקובצים יחד זה לא יועיל כי הם נקראים יחידים לגבי הכלל, וזה הסיבה שהשלחן ערוך לא חילק בין יחיד לרבים, כי השולחן ערוך בא לפסוק הלכה למעשה והיום בעוונותינו הרבים לא שייך לימוד אחד של כל או רוב ישראל שיהיו מקובצים יחד וילמדו,
 
למעלה