י ש ל י ו ו א ל ה ,,,

י ש ל י ו ו א ל ה ,,,

יש לי וואלה אחלה רעיון זה שיגעון לדרוש בטחון ! ? ד י ל ב ז י ו ן ע ת ל ב ט ח ו ן י ש ,,, מ ס ע ה ת ע ו ר ר ו ת , צ ו ה ת פ ק ד ו ת ל "מ ו ל ד ת " ל מ ע ן ה מ ו ל ד ת א ר ץ י ש ר א ל צ ו ה ש ע ה ח י ס כ ו ן ב מ י ם צ ו 8 {ש מ ו נ ה } ב ט ח ו ן ל ח י י ם החברות ב"מולדת" הינה זכות ולא חובה בידך אינך חייב להחזיק שלטים בזכות ידך {חברות ב"מולדת" } השלווה להגשים אינך חייב להופיע ולהשתתף בהפגנות יש לך הזכות את הבזיון להפסיק והשלטון לשנות א ר ץ י ש ר א ל "מ ו ל ד ת " י ש ר ק א ח ת ו ל א נ י ת ן א ו ת ה ל א ף א ח ד ש ל ו ו ה = ש ו ו ה = ב ט ח ו ן = טרנספר א ח ל ה ר ע י ו ן י ל ד י ע ם ה ס פ ר ח ו ז ר י ם ל ב י ת ה ס פ ר
 
ע כ שיו ת לך ללמו ד איך לכ ת וב,,,

א י אפ ש ר לק ר ו א את ה ה ו ד עו ת המ ע פנו ת שלך בגלל ש אתה לא מ צ ל י ח לשל ו ט בכ פ תו ר של הר ווח."" = = = {} {} { { = } } אני מ מ ל י צ לך בח ום ל ח כות עד שיע ב ו ר ל ך גי ל הה ת בגרו ת ואז לח זור לפה כ י מ מ ש בלתי אפ שר י לק ר ו א {ע ם ה ע נייייייייי} את ההו דעו ת המעפ נו ת של ך.
 
למעלה