יסורי כליות

sarav55

New member
יסורי כליות

כתוב בתהילים אף לילות ייסרוני כיליותי אוי וי מה זה מוסר כליות הכאב הכי קשה הוא כאבי כליות ישנם ייסורים שלא יוכל לתאר ולשער אם להבין נשים שחוו לידה זה כמו ציר שלא נגמר הצירים לפחות נגמרים באים וחוזרים אבל כאב כיליה זה כאב חותך ה' ירחם עלי נפלתי גם אני ביסורי כליות אחרי יום כיפור היה לי שבוע של התקפת כליות זה היה הסיוט הכי גרוע שעברתי ואך ורק עם זריקות להרגעת הכאבים הנוראים הם פסקו ברוך ה' לא יודעת אומרים שבאה על אדם צרה יפשפש במעשיו בעצם מי יכול להסביר לי מהו הענין האמיתי של מוסר כליות בייסורים????
 
ראיתי ספר ש...

אני לא זוכרת את שמו (אבל אני יכולה לברר) שכתוב בו על כל חולי שבא על האדם ממה זה בא לו. שרה צדיקה, אני מאחלת לך תמיד תהיי בריאה וחזקה לעבודת ה' יתברך.
 
שרה, ברוך ה' שהכאבים פסקו

אבל תלכי לבדוק ממה זה בא כדי שזה לא יחזור על עצמו, חלילה.
 
רפואה שלמה במהרה

קבלה יש: שמי שכואב לו באיבר מסויים ילמד מקורות השייכים לאותו איבר והנה לקט קצר תהילים פרק טז אברך את ה אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי מצודות דוד על תהילים פרק טז פסוק ז דוד המלך מברך את ה': אשר יעצני - בעבור שיעץ אותי לקבלו לאלוק. אף לילות - כאשר הוא {ה'} יעץ אותי כן אף כליותי מוסרות ויועצות אותי ע"ז {על קבלת עול מלכות שמים}בלילות שהיא עת אשר הלב פנוי ממחשבה הטורדת: ועל כן נאמר כליות יועצות שהעצה שבאה לאדם תולדתה מהכליות מנין? תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סא/א תנו רבנן כליות יועצות לב מבין לשון מחתך פה גומר ושט מכניס ומוציא כל מיני קול ובמדרש: מדרש רבה קהלת פרשה ז פסקה כט החכמה תעוז לחכם אלו ישראל, שנאמר (דברים ד') רק עם חכם ונבון. מעשרה שליטים שמשמשין את הנפש ואלו הן: הוושט למזון, קנה לקול, כבד לחמה, מרה לקנאה, הריאה מששתן, המסס לטחון, טחול לשחוק ,כליות יועצות, לב מבין לשון גומר. ועל אברהם אבינו נאמר : מהיכן למד תורה? מדרש רבה בראשית פרשה סא פסקה א אר"ש אב לא למדו ורב לא היה לו ומהיכן למד את התורה אלא זימן לו הקב"ה שתי כליותיו כמין שני רבנים והיו נובעות ומלמדות אותו תורה וחכמה הה"ד (תהלים טז) אברך את ה' אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי מדרש תנחומא ויגש פרק יא כתיב באברהם עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורותי (בראשית כו) ומהיכן למד אברהם את התורה רשב"י אומר נעשו שתי כליותיו כשני כדים של מים והיו נובעין תורה שנאמר אף לילות יסרוני כליותי
 
למעלה