יותר מ-6000 משפחות הזכאיות לסיוע בשכר דירה לא מצליחות לקבל

יותר מ-6000 משפחות הזכאיות לסיוע בשכר דירה לא מצליחות לקבל
http://www.tapuz.co.il/communa/ViewmsgCommuna.asp?Communaid=36985&msgid=56726100

הכסף המגיע להם מהמדינה

בסה"כ מדובר בכ- 80 מליון ש"ח שאינם מנוצלים על ידי מי שזכאותם אושרה על ידי הממשלה עמותת "ידיד" פנתה לשרי האוצר והשיכון עם הצעה לרפורמה במערך הסיוע בשכר דירה.

מנתונים שהגיעו לעמותת "ידיד" ממשרד השיכון עולה כי מתוך כ- 158 אלף משפחות המקבלות היום סיוע בשכר דירה יותר מ-6000 משפחות לא מצליחות לקבל את הכסף למרות שהן מחזיקות בידן תעודת זכאות ממשרד השיכון וזאת בשל חסמים שונים וביניהם עדכון לא מספיק של רמת הסיוע, חוסר בבטחונות וערבויות ועוד. לפי הניתוח שעשתה "ידיד" מדובר בסכום הנע בין 80 ל- 100 מליון ש"ח אשר היו מיועדים לסייע למשפחות לשכור לעצמן קורת גג ראוייה אך בשל החסמים השונים הם אינם מסוגלים לממש את הזכאות.

לאור נתונים אלה פנה סמנכ"ל "ידיד", רן מלמד לשרי האוצר והשיכון בהצעה לרפורמה מקיפה במערך הסיוע בשכר דירה ובין השאר כתב כי מדובר בקבוצה ההולכת וגדלה של משפחות ויחידים המונה כ- חצי מליון איש. ברוב המשפחות לפחות מפרנס אחד ובחלק לא מבוטל מהם שני מפרנסים אשר אינם משתכרים די צרכם בכדי שיוכלו לעמוד ביוקר הדיור. אין מדובר בשינוי של שוק הדיור אך בהחלט מדובר בהתמודדות ראוייה עם מצוקת דיור של משפחות שמבחינתן, בשלב זה של חייהן, רכישת דירה כלל אינה עומדת על הפרק והן זקוקות למערכת יציבה של דיור להשכרה ארוכת טווח אשר תאפשר להן ביטחון דיורי, כלכלי ותעסוקתי.

לדברי מלמד בישראל כ- 158 אלף משפחות זכאיות כיום לקבל סיוע בשכר דירה ממשרד השיכון והבינוי. מדובר במשפחות אשר מצבן הכלכלי אינו מאפשר להם להיות זכאים לדיור ציבורי אך בשל מעוט ההכנסה הכוללת במשפחה הם זכאים למענקי סיוע בשכר דירה.

הזכאות לסיוע בשכר דירה ניתנת כיום על פי מבחני הכנסה כאשר גובה הסיוע נקבע על פי

· הרכב המשפחה – יחידים, זוגות ללא ילדים, זוגות עם ילדים ומשפחות חד הוריות

· גיל – קשישים, גיל טרום פנסיה (55+)

· נכות – התייחסות מיוחדת לקצבת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ויותר

· משך קבלת הסיוע – עד 3 שנים, ארבע שנים או חמש שנים ויותר

· מספר ילדים – בהבחנה ל-1 – 3 ילדים לבין 4 ילדים ויותר

· עולים – למשפחות חד הוריות עולות יש יתרון בסיוע ב-3 השנים הראשונות

· אזור – אזור עדיפות לאומית (ללא הבחנה בין א' לב') או שאר הארץ (בגדר "מרכז").

העיוותים

· חוסר במנגנון עדכון אשר יכול להתמודד עם העליות במחירי שכ"ד בשוק החופשי.

· חוסר בדירות להשכרה ארוכת טווח דבר המחייב את הזכאים להחליף מקום מגורים מידי תקופה ואשר גורם לא רק להוצאות מרובות אלא גם לפגיעה בילדים עקב הצורך להחליף מוסדות חינוך, פגיעה במקורות תעסוקה ועוד.

· חוסר ביכולת לעמוד בדרישות לבטחונות/ערבויות שמבקשים משכירי הדירות דבר שגורם לחלק לא מבוטל מהזכאים שלא לממש את הזכאות

· חוסר במענה למשפחות שזקוקות לעזרה מיידית בסיוע בדיור לאחר שאיבדו את היכולת לשלם את תשלומי שכר הדירה בשוק החופשי ונזרקו לרחוב. משפחות אלה אינן מסוגלות לממן את ההפרש שבין הסיוע שניתן לשכר הדירה הנדרש.

· חוסר הלימה בין הגידול בשכר הדירה לבין הסיוע המתקבל ממשרד השיכון והבינוי.

· חוסר הלימה בין גובה הסיוע שניתן במקומות שונים בארץ לגובה שכר הדירה הריאלי באותם יישובים

· אין הבחנה מספקת בסיוע לפי גודל המשפחה – משפחות עם 5-6 ילדים יקבלו את אותו הסיוע כפי שמקבלות משפחות עם 3 ילדים

הרפורמה המוצעת

· קביעת מדרג חדש של סכומי הסיוע כך שהם יעמדו על לא פחות מ- 40% משכ"ד הריאלי

· קביעת מנגנון עדכון של סכומי הסיוע לפי עליות מחירי הדיור כפי שנקבע על ידי גורם ממשלתי מוסמך.

· הרכב המשפחה יגדיר את גובה הסיוע – יחידים או משפחות, כשהמשפחות יובחנו לפי מספר הילדים.

· הגדרת דירות תקן למקבל סיוע נתון המותאמות להרכב המשפחה עבור אותה המשפחה, ואת טווח ההכנסות המזכות.

· אזור המגורים – מגדיר את שכר הדירה הממוצע לדירת ה"תקן" של הזכאים

· הכנסות המשפחה – בהתאמה להרכב המשפחה – יוגדרו בטווח שמקצבת קיום בסיסית ועד להכנסה המרבית המזכה בסיוע.

· הגדלת התקרה המזכה בסיוע בשכר דירה עד לגובה השכר הממוצע במשק.

· תמרוץ לתעסוקה - הקפדה על כך שמי שמגדיל את הכנסתו לא יאבד את כלל הסיוע בשכר דירה אלא רק החלק היחסי בגידול ההכנסה.

· חקיקת חוק ערבות מדינה למקבלי סיוע בשכ"ד – ראו נספח א' – הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת על ידי ח"כ רועי פולקמן. החוק יאפשר מתן ערבות מדינה למי שהשכיר את דירתו למשפחה/יחיד הזכאים לסיוע בשכר דירה, רצ"ב חוות הדעת שלנו בנושא זה

· חקיקת חוק תעודות זיכוי ממס ליצירת דיור להשכרה ארוכת טווח– ראו נספח ב' – הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת ע"י ח"כ רועי פולקמן והיא קובעת מנגנון אשר יאפשר בניית דיור להשכרה ארוכת טווח ברמת שכירות סבירה אשר יכולה להוות פתרונות אמיתיים ל-140 אלף המשפחות להם יש חובה ממשלתית לסייע במציאת קורת גג ראוייה.

· חקיקת חוק דירות מעבר (דירות מקלט) – ראו נספח ג' – הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת ע"י ח"כ תמר זנדברג והיא קובעת כי בכל רשות מקומית שבה כמות תושבים מינימלית, יהיו בידי הרשות המקומית מספר דירות מעבר (מקלט) אשר יועמדו לרשות משפחות ויחידים שנקלעו למצבי חירום ואין ביכולתם לממן לעצמם שכ"ד לתקופת זמן של מספר חודשים.


"הטיפול ביוקר הדיור בישראל לא יכול להפתר רק באמצעות רכישת דירות. על הממשלה שאינה מתכחשת לאחריותה לסייע למי שאינו יכול לממן בעצמו קורת גג ראוייה לעשות הכל כדי שלא תיוותר ולו משפחה אחת שתאלץ להתגורר בדירה קטנה למידותיה או בשכונת מצוקה רק בשל העובדה כי חסמים ממשלתיים מונעים ממנה לממש את זכותה הבסיסית לסיוע".
 
למעלה