חוקי/תקנות משרד הפנים בנוגע לשמות

Nיה

New member
חוקי/תקנות משרד הפנים בנוגע לשמות

איפה אני יכולה למצוא 'הנחיות' של משרד הפנים בנוגע לשמות משפחה ? הכוונה ל: 'אסור יותר משני שמות משפחה לבן אדם' או 'אי אפשר לבחור איזה שמות משפחה יועברו לילדים (בסגנון של אם משה כהן-לוי מתחתן עם שושנה זמירי, הילדים יכולים להיות שילוב של שמות המשפחה כולם, אבל לא יכולים להיות זמירי-לוי (בלי 'כהן').
 

ניצנץ l

New member
יש את חוק השמות

אם לזה את מתכוונת ... שמות חוק השמות, תשט"ז-1956* 1. בחוק זה — "בגיר" — אדם שמלאו לו 18 שנה; "קטין" — אדם שטרם מלאו לו 18 שנה; "הורה" — לרבות מאמץ; "ילד" — לרבות מאומץ; "השר" — שר הפנים . 2. (א) לכל אדם יהא שם משפחה ושם פרטי. (ב) שם המשפחה יכול שיהיה כפול, ויכול שיהיו לאדם יותר משם פרטי אחד. 3. ילד מקבל מלידה את שם משפחת הוריו. היו להורים שמות משפחה שונים, מקבל הילד את שם משפחת אביו, זולת אם הסכימו ההורים שיקבל את שם משפחת האם או שמות המשפחה של שני ההורים; אולם ילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו, מקבל מלידה את שם משפחת אמו, זולת אם רצתה האם שיקבל שם משפחת האב והאב הסכים לכך או שהאם היתה ידועה בצבור כאשתו ואם הסכימו ההורים, יקבל את שמות המשפחה של שניהם. 4. שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי; אולם ילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו ואף אינה ידועה בציבור כאשתו, ניתן לו שם פרטי על ידי אמו בלבד. 5. (א) קטין שאומץ מקבל שם משפחת מאמצו אך אינו מקבל שם פרטי חדש, זולת אם קבע בית המשפט בצו האימוץ קביעה אחרת. (ב) קטין שאומץ על פי הוראות סעיף 3(1) ו-(2) לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן – חוק האימוץ), יישא נוסף על שם משפחת מאמצו את שם משפחת הוריו מולידיו, וכן יירשם כשם הורהו בפרט הרישום במרשם האוכלוסין, שם הורהו מולידו, זולת אם ביקש המאמץ אחרת או הורה בית המשפט אחרת מטעמים מיוחדים של טובת הילד; סעיף קטן זה לא יחול אם ניתן צו האימוץ על פי הוראות סעיף 25(2) לחוק האימוץ. 6. (א) מי שנישא רשאי בכל עת – (1) להמשיך לשאת או לשוב לשאת שם משפחה קודם; (2) לבחור בשם המשפחה של בן זוגו; (3) לצרף לשם משפחתו את שם המשפחה של בן זוגו; (4) לבחור שם משפחה זהה לשם המשפחה שבחר בן זוגו גם אם שם זה שונה משמות המשפחה הקודמים של בני הזוג; (5) לצרף לשם משפחתו שם משפחה שבן זוגו בחר לצרף לשם משפחתו. (ב) עובר לנישואיו יודיע אדם לרושם הנישואין מהו שם המשפחה שבחר לשאת לאחר נישואיו; החליט לשנות את שמו, ייכנס השינוי לתוקפו עם הנישואין. (ג) השר, בהתייעצות עם השר לענייני דתות , יקבע את דרכי ההודעה לפי סעיף קטן (ב). 7. פקעו הנישואין, רשאי כל בן זוג לשוב ולשאת שם משפחה קודם. 8. מי שאין לו שם משפחה או שם פרטי, או ששמותיו אינם ידועים, או שאינו ידוע איזה שם משמותיו הוא שם המשפחה ואיזה הוא שם פרטי, יבחר לעצמו – ואם הוא קטין או פסול-דין, יבחרו לו הוריו או אפוטרופסו – שם משפחה או שם פרטי, הכל לפי הענין, לא יאוחר מששה חדשים לאחר תחילת חוק זה או לאחר קבלת דרישה לכך מאת השר. 9. (א) מי שלא בחר לעצמו שם או לא נבחר לו שם כאמור בסעיף 8, רשאי השר לקבוע לו שם; בקביעת השם יתחשב השר בשמות הוריו והורי הוריו של אותו אדם, ואם הוא נשוי – גם בשם בן-זוגו. (ב) השר יודיע לאותו אדם את השם שקבע, וזה יהיה שמו של אותו אדם, זולת אם בחר לו שם אחר תוך חדשיים לאחר קבלת הודעת השר. (ג) היה אותו אדם קטין או פסול-דין, תינתן הודעת השר לידי הוריו או אפוטרופסו, והם רשאים לבחור לו שם אחר כאמור. 9א. אדם שהשם הפרטי של אביו אינו ידוע, יראו את שמו הפרטי של אבי אמו כשם פרטי של אביו; היה גם שמו הפרטי של אבי האם בלתי ידוע, רשאי שר הפנים לקבוע שם פרטי שיראוהו כשם פרטי של אביו. 10. בגיר רשאי לשנות שם משפחתו ושמו הפרטי. 11. (בוטל). 12. קטין שהוריו שינו שם משפחתם, מקבל על ידי כך את שם משפחתם החדש; וקטין שאחד מהוריו שינה את שם משפחתו לשם משפחתו של ההורה האחר יקבל על ידי כך את שם המשפחה המשותף. 13. הוריו של קטין רשאים לשנות את שמו הפרטי, ובאישור בית המשפט — גם את שם משפחתו. 14. אפוטרופסו של קטין או של פסול-דין רשאי, באישור בית המשפט, לשנות את שמו הפרטי ואת שם משפחתו של החסוי. 15. בחירת שם או שינוי שם לפי סעיפים 6 עד 10, 13 או 14 טעונים הודעה בכתב לשר. 16. השר רשאי לפסול בחירת שם לפי הסעיפים 8, 9 ושינוי שם לפי סעיפים 10, 13 אם סבור הוא שהשם החדש עלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. ואולם לא יפסול השר שם מן הטעם שהשם נבחר עקב קשר בין ידועים בציבור. 17. (א) בחירת שם ושינוי שם שניתנה עליהם הודעה ולא נפסלו, יתן השר, תוך חודש מקבלת ההודעה, תעודה המעידה עליהם, ותקפם מתאריך התעודה. (ב) מי שהשתמש בשם החדש לפני תחילתו של חוק זה ואותו שם היה רשום בתעודה ציבורית כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, רשאי שר הפנים לקבוע שתקפו של שינוי השם תחילתו מהיום שבו החל להשתמש באותו שם. 18. הוראות הסעיפים 16 ו-17 לא יחולו על שינוי שם שאושר על ידי בית המשפט. 19. בחירת שם ושינוי שם לפי סעיפים 6 עד 14 יירשמו בפנקס שינויי שם שיהיה פתוח לעיון הציבור. 20. מי ששינה שמו כאמור בסעיף 10, אם לפני תחילת חוק זה ואם לאחריה, לא ישוב וישנה שמו לפי אותם סעיפים תוך שבע שנים מיום תחילת תקפו של השינוי הקודם, אלא באישור השר. 21. לענין הסעיפים 8, 9, 12, 13, "הורים" – שני ההורים, ומקום שהדאגה לקטין מסורה לאחד ההורים בלבד – אותו הורה. 22. קבלת שם, מתן שם, בחירת שם ושינוי שם לפי חוק זה, אין בהם כדי ליצור או לבטל זכויות או חובות של בעל השם או של זולתו, להוסיף על זכויות כאלה או לגרוע מהן. 23. השר רשאי להעביר לאחר את סמכויותיו לפי חוק זה, כולן או מקצתן, פרט לסמכות להתקין תקנות; הודעה על העברת סמכויות תפורסם ברשומות. 24. מי שרואה עצמו נפגע על ידי החלטה לפי הסעיפים 6, 9, 11, 16 או 20 שניתנה על פי העברת סמכות מן השר, רשאי לפנות אל השר לקבלת הכרעתו הסופית. 25. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה – (1) ניהולו של פנקס שינוי שם והעיון בו; (2) תיקון רישומו של שם שנרשם לא כהלכה או שחל בו שינוי, ונקיבת שם קודם, שם חדש ושם הורים בפנקסים רשמיים ובתעודות אישיות; (3) אגרות בעד שירותים לפי חוק זה ופטור מהן. 26. ההודעה מיום 15 במרס 1921 בדבר שינוי שמות – בטלה. 27. חוק זה יחול רק על מי שרשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965. יצחק בן-צבי ישראל בר-יהודה נשיא המדינה שר הפנים דוד בן-גוריון ראש הממשלה
 

Nיה

New member
תודה

אם הבנתי נכון אזי: שם המשפחה יכול שיהיה כפול (סעיף 2ב) הכוונה היא שהשם לא יכול להיות משולש ?
 

shelycat

New member
ניץ באת לי בדיוק בזמן

בדיוק התלבטנו אם אפשר לתת לילד שם ממוקף כשהוריו מחזיקים שמות שונים.
 

Nיה

New member
השאלה אם היא רשומה ככה, או רק קוראת

לעצמה ככה.
 

shno

New member
לא נראה לי שהיא רשומה ככה בת.ז.

ואם כבר - השמות שלה מסודרים כרונולוגית, מהמאוחר למוקדם - ג'ודי שלום ניר מוזס...
 
למעלה