חוזר לשנת 2009?

microgirl

New member
חוזר לשנת 2009?

אם אני זוכרת נכון הובטח באתר כי יועלה חוזר כזה כמו בשהים שעברו, ונאדה?
 

crurhvbautv

New member
הערכות לסוף שנת המס 2009: המלצות לחיסכון כספי

קראתי את המאמר "הערכות לסוף שנת המס 2009: המלצות לחיסכון כספי לעסק הקטן והבינוני " מצאתי 2 המלצות שנראות לי לא מדוייקות. 1 בטוח לאומי לא מכיר בהפקדה לקרן השתלמות לעצמאי כהוצאה , לכן הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי לא תפחית חבות לבטוח לאומי. 2 ציינתה שההפקה לקרן פנסיה מזכה בניכוי בגין 11% , אבל זה נכון רק לעמית מוטב, ולעמית יחיד זה מתחיל ב 7%. ערב טוב א
 
תשובות

קרן השתלמות נותנת ניכוי מביטוח לאומי באפן אוטמטי (היו מקרים שמבוטחים שפנו לביטוח לאומי וביטוח לאמוי ביטל את הניכוי אבל הכלל שיש ניכוי ) יחיד או עמית מוטב זכאים לניכוי של עד 11% בתנאי שמפקידים 16% מהכנסה החייבת (בתנאי שזאת לא הכנסה עבודה ) ביחיד התקרה היא 132,000ש"ח להכנסות אחרות (93,600ש"ח מהכנסות עבודה )(באופן תאורתי מי שמפקיד 16% מהכנסה של כ 95,200ש"ח הוא עמית מוטב עמית מוטב התקרה היא של שתי רובדים שכל אחד היא 93600 ש"ח או הכנסתו בפועל . זאת תוכל לקרוא במאמר הספסיפי הפקדות לקופות גמל- הטבות מס במאמר של חיסכון הכספי לעסקים קטנים וביננונים התמקדתי רק כמה חוסכים עם מפקידים 16% מהכנסה החייבת וכל הדוגמאות שנתתי הם החיסכון המקסימלי והנחה ניכוי 11% וזיכוי 5%= 16%
 

crurhvbautv

New member
בטוח לאומי

על פי חוק בטוח לאומי אין ניכוי בגין קרן השתלמות, וחשבתי שהם מנטרלים את ההפקדה מההכנסה. אם זה אחרת אז הם לא ממלאים אחר החוק
 
טעות בידך

חוק הביטוח הלאומי מכיר את כההוצאות של סעיף 17 לפקודה לא חייב בביטוח לאומי שהיה רשום שם ההוצאה המוכרת ברגע שעומד באחד התנאים של סעיף 17 לפקודה היא ההוצאה מוכרת גם למס הכנסה ולביטוח לאומי הטעות הנפוצה שהיא שלפעמים להוצאה קוראים ניכוי או להפך מבחינת מס הכנסה לטעות אין משמעות ניכוי או הוצאה חד הם מבחינת חוקי המס מקטינה את ההכנסה החייבת קרן השתלמות מופיע ב סעיף 17 (5א) בלא בסעיפים 33 עד 48 לפקודה ניכויים וזיכויים מאחר שקרן השתלמות מופיע בחלק 17 זאת הוצאה מוכרת לכן מס הכנסה צודקת כאשר היא רושמת את ההכנסה החייבת בניכוי קרן השתלמות החלק המוכר + אובדן כושר עבודה . מאחר שהם מופיעות בסעיף 17 אפילו שמבחנת הנוחות מס הכנסה דורשת לרשום אותם בשדות 112 ן 136 בדו"ח 1301/135בלא בנספח ב במקום מופיעות ההוצאות המוכרות לפי סעיף 17. לכן ביטוח לאומי לא יכול לטעון שהיא לא מכירה בניכוי בטענה שהניכוי לא רשום בחוק הביטוח לאומי והפקדות לקופת גמל כן מופיעות בחוק לביטוח לאומי יש סעיף מיוחד לקופת גמל רק בגלל שהיא מופיעה בסעיף 47 לפקודה (בין סעיף 33 לסעיף 48 לפקודה ) לכן טעות בידך - מס הכנסה היא בסדר מעבירה את ההכנסה החייבת מהמחשב שלה למחשב של ביטוח לאומי כחוק . הפירוש של עובדי הביטוח לאומי שביטלו למבוטחים את ההכנסה בטענה שהיא לא ניכוי מוכר כאשר היגיעו לדיונים היא לא צודקת .
 

crurhvbautv

New member
ניכוי קרן השתלמות למיסוי בטוח לאומי

חוק הבטוח לאומי קובע שההכנסה לצורך מיסוי זה כולל רק את דוח רווח והפסד (משמע ההוצאות בייצור הכנסה) ובניכוי הוצ לפי סעיף 47 בלבד. כך שקרן השתלמות לא מוכרת כניכוי לפי החוק. להלן ציטוט מחוק הבטוח לאומי סימן ב': הכנסה לענין דמי ביטוח 344. חישוב הכנסתו החודשית של עובד (163) (א) יראו ,,,,,, (1) אם הוא ,,,,, (2) אם הוא בן משפחה ,,,, (ב) השר, ,,,,,,, (ג) השר,,, 345. חישוב הכנסתו השנתית של מבוטח אחר (164) (א) עובד עצמאי יראו כהכנסתו השנתית את הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (1) ו-(8) של סעיף 2 לפקודת מס הכנסה, ומי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי יראו כהכנסתו השנתית את הכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2 האמור, והכל - בשנת המס שבעדה משתלמים דמי הביטוח (להלן - השנה השוטפת), ולאחר שנוכו ההוצאות הקשורות במישרין בהשגת ההכנסה. (ב) (1) ההכנסה בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה כאמור לאותה שנה לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי פקודת מס הכנסה (להלן - ההכנסה בשומה), בהפחתת סכומים אלה: (א) סכומי דמי ביטוח ומס מקביל המותרים בניכוי מההכנסה בשומה לפי סעיף 47א לפקודת מס הכנסה; (ב) סכום שהותר בניכוי לפי סעיף 47(ב)(1) לפקודת מס הכנסה; ואולם כל עוד לא נערכה שומה סופית כאמור ישולמו מקדמות עלחשבון דמי הביטוח בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות, ודין המקדמות לענין חוק זה כדין דמי ביטוח; בתקנות כאמור ייקבעו גם התנאים והכללים שלפיהם תקודם הכנסה של שנות כספים קודמות, כפי שנקבעה בתקנות, לצורך תשלום המקדמות בשנה השוטפת.
 
מאיפוא המסקנות שלך

אם תקרה את החוק תראה שמס הכנסה ציטוט א-בשנת המס שבעדה משתלמים דמי הביטוח (להלן - השנה השוטפת), ולאחר שנוכו ההוצאות הקשורות במישרין בהשגת ההכנסה. ב-(ב) (1) ההכנסה בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה חוק הביטוח לאומי קובע פעמיים . בסעיף א - ההכנסה תקבע לאחר ניכוי ההוצאות - ההוצאות רשומות בסעיף 17 לפקודה , קרן השתלמות מופיע ב סעיף 17 (5א) לא כתוב שנרשמו בנספח ב , לא כתוב רווח והפסד לפני תאמים אחרי תאומים פשוט אחרי ניכוי הוצאה . אם ההוצאה היא לרכוש כלב שמירה או לקנות מחשב או כל דבר אחר ביטוח לאומי שסעיף ההוצאות סעיף 17 הוא הקובע . בסעיף - הביטוח לאומי מחזק ומצדיק את מס הכנסה ואומר ההכנסה לביטוח לאומי תהיה לפי השומה שמס הכנסה ערך . אז פעמיים הביטוח לאומי נותן קרדיט לרשות המיס באומרו שהוא לא מתערב בסיווג ההוצאות ובקביעת השומה מה שמס הכנסה קובע . לאחר מכן ביטוח לאומי בוחר 2 ניכויים שהוא בחר לתת ניכוי מהסיבה שסעיף 17 לפקודה לא כלל אותם בקיצור ביטוח לאומי מצדיק את מס הכנסה ומכאן שקופת השתלמות מוכרת לניכוי ביטוח לאומי ואם תבדוק שומות שביטוח לאומי ביטוח לאומי מבצע את החוק . ואם יש פקיד שהחליט אחרת אז זכותו של מבוטח לדרוש את המגיע לו .
 

crurhvbautv

New member
יש מאמר משפטי שטוען זאת

במאמר בקישור יש טענה שקרן השתלמות לא מוכרת כהוצאה לעניין הכנסה לבטוח לאומי. http://www.db-tax.com/Default.asp?page=26 בקישור הנל יש מאמר עם הטענה הנל """" קרן השתלמות לעצמאיים, אשר תשלומים אליה מותרים בניכוי לצורכי מס, היא "קופת גמל" (ראה סעיף 17(5א) לפקודה). תשלומים לקופת גמל, כאמור, אינם באים בגדר הוצאות אשר הוצאו במישרין בהשגת ההכנסה; ולפיכך - אין לגרוע אותם מן ההכנסה החייבת בדמי ביטוח. """""
 

500 קילו

New member
ישנם מלא חוזרים ברשת

באתר של רואה חשבון אמיר סוראיה יש חוזר מעולה באתר של רואה חשבון רמי אריה הייתי עושה פה לינקים אבל העכבר התקלקל לי ורק המקלדת עובדת..
 
למעלה