וכמו שאמרתי - הקוד להסתיר את ה X

וכמו שאמרתי - הקוד להסתיר את ה X

את כלזה תכתבו במודול: Public Declare Function GetSystemMenu Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal bRevert As Long) As Long Public Declare Function GetMenuItemCount Lib "user32" (ByVal hMenu As Long) As Long Public Declare Function RemoveMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long) As Long Public Declare Function DrawMenuBar Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long Public Const MF_BYPOSITION = &H400& Public Const MF_DISABLED = &H2& ואתזה בחלון הרגיל: Public Sub DisableX(Frm As Form) Dim hMenu As Long Dim nCount As Long hMenu = GetSystemMenu(Frm.hwnd, 0) nCount = GetMenuItemCount(hMenu) Call RemoveMenu(hMenu, nCount - 1, MF_DISABLED Or MF_BYPOSITION) DrawMenuBar Frm.hwnd End Sub Private Sub form_load() DisableX Me End Sub בהצלחה, אלירן.
 
למעלה