ה פ ר ש ת ח ל ה מ ע ל ת ה ו ס ג ו ל ו ת י ה

ה פ ר ש ת ח ל ה מ ע ל ת ה ו ס ג ו ל ו ת י ה

בית הכנסת "סיני" רח` השחף 2 חולון ת.ד חולון טלפון 03-5564010 נא לשמור על קדושת הדף ה פ ר ש ת ח ל ה מ ע ל ת ה ו ס ג ו ל ו ת י ה כל זמן ששרה הייתה חיה, ענן היה מעל האוהל - שהייתה השכינה שורה שם ונר דולק מערב שבת לערב שבת והברכה הייתה מצויה בעיסה, הפרשת חלה היא כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח, מצוות הפרשת חלה היא חשובה ויקרה לנשים , כל המקיימת מצווה זו שכרה גדול מאוד, הפרשת חלה מביאה ברכה לבית ומגינה ושומרת על האישה מכל גזרות קשות ורעות ומגינה עליה בעת לידתה, זמן הפרשת חלה היא שעת רצון מאוד בשמים יש להתפלל מעומק הלב ולבקש מבורא עולם את כל המשאלות בעת הזאת, טוב לתת צדקה לפני ההפרשה ,להתפלל ולבקש בזמן נתינת הצדקה , רצוי להדליק נר לצדיק , ויש שמדליקות כמה נרות לצדיקים לפני ההפרשה, רצוי ללבוש נאים בזמן הפרשת החלה, שיעור העיסה החייבת בהפרשה עם ברכה היא לפחות 1666 גרם , עיסה העשויה לטיגון או בישול או העשויה מקמח ומיץ פרות או ביצים ,חייבת בהפרשה ללא ברכה , הכמות שמפרישים היא כ-30 גרם , הבצק שהופרש אסור באכילה , יש שנוהגים לשורפו על להבת הגז ובימינו נוהגים לעוטפו בנייר כס, ואחר כך בשקית ולהשליכו בצורה מכובדת, נוטלים ידיים ללא ברכה , מכסים את הבצק במפה ומברכים בכוונה: *************** "הריני באה לקיים מצוות הפרשת חלה לתקן שורשה במקום עליון , לעשות רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו , ויהי נועם ה` אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו {אומרים פעמיים} ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה {תרומה}" לוקחים חתיכה מארבע קצוות הבצק ומברכים בכוונה גדולה :הרי זו חלה, תחינה לאומרה לאחר הפרשת חלה: "יהי רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו שהמצווה של הפרשת חלה תחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה ותחשב הרמת החלה שאני מרימה , כמו הקורבן שהוקרב על המזבח שנתקבל ברצון וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זאת לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרה לעוונותיי ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש נקיה מחטא ועוון ואוכל לקיים מצוות שבת קודש ומימים טובים עם בעלי{וילדינו} להיות ניזונים מקדושת הימים האלה, ומהשפעתה של מצוות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו וברוב אהבה ושתתקבל מצוות הפרשת חלה כאילו נתתי מעשר וכשם שהנני מקיימת מצוות חלה בכל לב , כך יתעוררו רחמיו של הקב"ה,לשומרני מצער וממכאובים כל הימים , וכן יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן " תפילה על הגאולה" "יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם שתרחם על כל איש ואישה , קטן ו גדול יחיד או רבים מעמך ישראל אשר הם שרויים בצער ,אנא ה` ,תצילם מצרתם , ברכם מברכותיך, החזירם בתשובה שלמה ותגאלנו גאולה שלמה למען שמך, כמו שכתוב :" והיה ה` למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה` אחד ושמו אחד" לאחר מכן טוב לומר את מזמורי התהילים :כה` לד` אם ברצונך לשאול לברר או להזמין שיעור התקשרי לגברת שושנה מלול לט` :03-90448704 טל 052-3590963 מצווה לצלם ולשכפל לזיכוי הרבים עלון זה אסור בשינו כלשהו! כל המעונין לתרום את החוברת לרפואה , לעילוי נשמת .... יפנה לטלפון 03-5564010 ניתן להזמין חוברות להפצה לזיכוי הרבים במחיר עלות להתקשר לטלפון הנ"ל ה ק ד ו ש ב ר ו ך ה ו א א נ ח נ ו א ו ה ב י ם א ו ת ך כתובות אינטרנט נילוות: ה פ ר ש ת ח ל ה מ ע ל ת ה ו ס ג ו ל ו ת י ה
 
למעלה