התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

תוכן-מקודם

Member
מנהל
closeup-empty-wallet-no-money-hands-man.jpg
קרדיט תמונה FREEPIK

האפשרות המשפטית העומדת במפני מחזיק שטר חוב אשר לא נפרע מסיבות כאלה ואחרות היא לפתוח נגד החייב או נגד הצד המחויב לשטר בתביעה על סכום קצוב בלשכת הוצאה לפועל. תביעה על סכום קצוב אינה דורשת פניה מקדימה להליך משפטי בבית המשפט וניתן לפנות ישירות ללשכת הוצאה לפועל בדומה לבקשה לאכיפת פסק דין.

תביעה על סכום קצוב תוגש כאשר בידי הזוכה שטר חוב או חוזה הנוקב בסכום כספי מדויק או סכום כספי הניתן לחישוב בצורה פשוטה אשר על החייב לשלם לו מכוח התחייבותו לחוזה או לשטר. כאשר מוגשת תביעה על סכום קצוב בלשכת הוצאה לפועל, החייב יכול לשלם את חובו או להגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב. כפי שנראה במאמר זה, לחייב ישנן שלל טענות הגנה אשר יכול הוא לעלות במסגת 30 ימי ההתנגדות העומדים לרשותו, כמובן שכל טענה צריכה להיות מתאימה ורלוונטית למקרה ומגובה במסמכים וראיות נוספות.

טענת פרעתי​

טענת פרעתי כשמה כן היא, החייב פרע את חובו הנובע מהתחייבותו לשטר החוב או ההסכם הקיים בידי הזוכה. לעיתים, פירעון החוב או סכום הכסף אשר התחייב החייב לזוכה נעשה לא במסגרת הכללים הכתובים בשטר החוב ולכן על החייב להראות לבית המשפט כי אכן פרע את החוב בדרך כלשהי ופירעון החוב קשור ושייך לתוכן ההסכם בגינו הוגשה תביעה על סכום קצוב.

טענת כישלון תמורה מלא או חלקי​

טענת כישלון תמורה במסגרת התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל תקום ותעלה כאשר החייב סבור כי הזוכה אינו סיפק לו את התמורה כפי שסוכם עמו. כישלון תמורה יכול להיות חלקי ויכול להיות מלא כלומר הזוכה כלל לא עמד בהתחייבותו.
לצורך המחשת טענה זו, לו יצוייר כי עבור התשלום הכספי אשר התחייב החייב צריך היה הזוכה לספק לו 100 מקררים אך בסופו של דבר סיפק 30 מקררים בלבד או לא סיפק דבר כלל. במקרה זה, תעמוד לחייב טענת כישלון תמורה מלא או חלקי בהתאם לתנאי המקרה ונסיבות הפרת שטר החוב ע"י הזוכה.

שטר החוב או החתימה זויפו​

לא אחת אנו עדים לזיוף חתימה על גבי שיקים או שטרי חוב. טענת זיוף חתימה או זיוף שטר החוב עומדת לחייב כאשר זה טוען כי כלל לא התקשר בעסקה עם הזוכה. במקרה של טענת זיוף במסגרת התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב, על הזוכה להוכיח כי אכן זו חתימת החייב. מומלץ לחייב לצרף להתנגדותו דוגמאות חתימה הממחישות כי מדובר בחתימה מזויפת.

חריגה ממסגרת ההרשאה שניתנה לזוכה​

חריגה מהרשאה לעניין שטר החוב רלוונטית במקרים בהם טוען החייב כי הזוכה רשם וציין בשטר סכום כספי גבוה יותר מכפי שסיכמו. לצורך העניין, נניח והצדדים סיכמו כי בשטר החוב יירשם סכום כספי על סך 1,000 ₪ אך בסופו של דבר ציין הזוכה 3,000 ₪. במקרה זה תעלה טענת חריגה מהרשאה היות והזוכה פעל בניגוד למוסכם ולהרשאה שניתנה לו ע"י החייב.
טענת חריגה מהרשאה יכולה לעלות גם כאשר מדובר בחברה אשר אחד מעובדיה משך שיק ללא אישור בעליה וללא הסכמה אשר ניתנה על ידם. במקרה זה יש לבחון את זהותו של העובד ורמת תיפקדו בחברה לרבות עצמאותו לקבל החלטות בשמה ולפעול עבורה.

פגם בזכות הקניין​

טענת פגם בזכות הקניין יכולה לעלות במסגרת התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל בגין מגוון תרחישים. לדוגמה, השיק נמשך במרמה, השיק אינו חתום על ידי בעליו, השיק הינו למוטב בלבד בעוד צד ג' מבקש לעשות בו שימוש וכו'.

טענות הגנה וראיות התומכות בהן​

יש לזכור כי כל טענת הגנה אשר תעלה במסגרת התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב חייבת להיתמך בראיות ומסמכים המחזקים אותה. טענת הגנה אשר אינה מבוססת ואינה נתמכת בראיות נוספות עלולה ליפול ולא תסייע לחייב לדחות את התביעה שהוגשה נגדו.
לדוגמה, ככל והחייב טוען לכישלון תמורה, עליו לספק לבית המשפט מסמכים המעידים כי הזוכה לא סיפק לו את מלוא התמורה כפי שסוכם עמו במסגרת שטר החוב. הכנה נכונה והצגת מסמכים רלוונטים במסגרת ההתנגדות יסייעו לחייב לגבור על התביעה שהוגשה נגדו ולהתמודד עמה בהצלחה.
 
למעלה