הקדמה לפנסיה...ק"ג מפסידות בשוק הון

דור לוי

New member
הקדמה לפנסיה...ק"ג מפסידות בשוק הון

סקירת ענף קופות גמל לשנת 2002 אגף שוק ההון (במשרד האוצר) פרסם את הסקירה השנתית על ענף קופות הגמל לשנת 2002. להלן מקצת מהנתונים המרכזיים הנכללים בסקירה: בשנת 2002 השיגו קופות הגמל (קופות גמל לתגמולים ולפיצויים, קופות גמל מרכזיות לפיצויים, קרנות השתלמות וקופות גמל למטרה אחרת) תשואה ראלית ברוטו שלילית בשיעור ממוצע של כ - %6.8. יתרת הנכסים הצבורים בקופות הגמל לסוף שנת 2002 עמדה על כ - 167 מיליארד ש"ח. הצבירה בקופות הגמל (הפקדות לקופות הגמל בניכוי משיכות מקופות הגמל) הייתה שלילית בשנת 2002 והגיעה לכ - 3.6 מיליארד ש"ח. בשנת 2002 הסתכם ערכן של קופות הגמל בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ - %14. שיעור הכספים הנזילים (המותרים למשיכה בפטור ממס) מגיע לכ - %48 בקופות גמל לתגמולים ולכ - %36 בקרנות השתלמות. ערכם של הנכסים הלא סחירים מתוך סך נכסי קופות הגמל, לסוף שנת 2002, עלה ב-3 נקודות האחוז לעומת ערכם ב-2001, ועומד על כ - %40. בשנת 2002 נרשמה עליה של כ - 3 מיליארד ש"ח בהשקעת קופות הגמל באיגרות חוב קונצרניות לא סחירות, מכ - 15.5 מיליארד ש"ח לכ - 18.4 מיליארד ש"ח. כן נרשמה עליה של כ - 3 מיליארד ש"ח בהשקעת קופות הגמל באיגרות חוב ממשלתיות לא צמודות בריבית קבועה (מכ - 13.5 מיליארד ש"ח לכ - 16.4 מיליארד ש"ח). אולם נרשמה ירידה בהשקעת קופות הגמל באיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד. השקעת קופות הגמל במניות לתום שנת 2002 עומדת על כ - 17.4 מיליארד ש"ח, המהווים כ - %10.4 מכלל נכסי קופות הגמל. יתרת אגרות החוב המיועדות המוחזקות ע"י קופות הגמל מסתכמת בכ - 85 מיליוני ש"ח בלבד. גם בשנת 2002 הבנקים מוסיפים לנהל את חלק הארי (%89) של נכסי קופות הגמל. כ - %75 מנכסי קופות הגמל מוחזקים בבעלות הבנקים, ועוד כ - %14 מנכסי הקופות שלא בבעלות הבנקים מנוהלים בידיהם. כמו כן ניתן לראות בסקירה השנתית של ענף קופות הגמל: * פירוט תשואות קופות הגמל לאורך חודשי שנת 2002 ובהשוואה לשנים קודמות. *פירוט הצבירה בקופות הגמל בשנת 2002 ובהשוואה לשנים קודמות *ניתוח אודות השפעת הצבירה (החיובית/שלילית) והשפעת התשואה חיובית/שלילית) על הגידול/קיטון בנכסי קופות הגמל * בחינת סוגיית הריכוזיות בענף קופות הגמל * ניתוח הרכב השקעות קופות הגמל * תמצית חוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון שהתפרסמו בשנת 2002 * תמצית השפעת הרפורמה במס הכנסה על קופות הגמל וקרנות ההשתלמות את הסקירה המלאה בגין קופות גמל לשנת 2002 ניתן לראות בדף "דוח הממונה"
 

qet1

New member
כן, אבל אל תשכח שב 2003 הם יכסו את

ההפסד ועוד ישאר להם רווח...
 

דור לוי

New member
או שכן או שלא...

לאחר הכנס בתחילת נובמבר במרכז הבין תחומי (הבטחתי שאכתוב רשימת פנינים, עדיין לא הספקתי במרוכז, מצטער...
לכן אספר בנפרד. אחד הדוברים ששמעתי היה פרופ רפי מלניק. הוא דיבר שם גם על היכולת לשלוט על המדיניות המוניטרית. אחת הטענות שטען שבנק ישראל יכול לרסן, אבל יש בעייתיות קשה בהקלות. לטענתו בנק ישראל מוגבל ביכולתו למדיניות מרחיבה. אני משער שהכוונה היא פער הריביות בין ישראל וארה"ב למשל. ברגע שהריבית תרד מתחת לפער מסוים, כדאיות הפקדה בישראל תרד ויכולות להיווצר תנועות הון חזרה. מכאן הדרך לפיחות מואץ וחזרה לאינפלציה קצרה... האם זה יקרה? אם כן מתי (כבר השנה או בעתיד)? שאלות שקשה לדעת. לדעתי אכן שנת 2003 תהיה שנה יחסית טובה בבורסה (לא בכלכלה...) ולו בגלל הכויה שחטפו בבנק ישראל מההורדה הקודמת של 2% בבת אחת בריבית. איך, אם ומתי ישפיע המשך מיתון (לפי הציפיות שלי בכל אופן) על הבורסה
שאלה ...
 
למעלה