הפינה של יעלוש!!!

יעלושקה

New member
הפינה של יעלוש!!!

בזאת נפתחת בסערה ה- פינה של יעלוש!!! אמרתי מראש, יעלי
 

יעלושקה

New member
הראשונה מוקדשת לאישי!!!

שני קטעים ראשונים, שכשראיתי אותם חשבתי על אישי מיד, אז, `` כתנור, שמתוך שהוא לוהט בעצמו מבפנים, הרי הוא מקרין על סביבתו. כך המחנך האמיתי, מתוך שהוא ``חם`` ומלא חיים בפנימיותו, הוא מסוגל להדביק ו``לחמם`` את תלמידיו בחיוניותו.`` קטע שני, גם הוא מתאר את איש רוח הצדיק (מוכר יותר): ``הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק. אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה. אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה`` (הראי``ה קוק) שנזכה להיות צדיקים וטהורים, מוקדש with love לאישי, יעלי
 
ברוכה תהיי יעלי הצדיקה!!!

אבל אני איש פשוט וקטן ונבער מדעת, ולפעמים חושב אני איזו זכות בכלל יש לי להיות חבר בפורום קדוש ונאצל זה אשר כל חבר בו הוא יהלום ואיזו זכות נתגלגלה לידי לכתוב בפורום שהחברים מרבים בו באהבת חינם ומקיימים את מצוות ``ואהבת לרעך כמוך`` על כל פרטיה ודקדוקיה, ואני הקטן עפר ואפר... ונזכר אני בסוגיה שדנו בה בישיבה בעניין שקשור לצורת המשפט היהודי המשנה במסכת בבא קמא אומרת שור של ישראל שנגח לשור של עכו``ם פטור שנאמר ``שור רעהו`` אמר רחמנא ולא שור של עכו``ם ושור של עכו``ם שנגח לשור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם. ולכאורה קשה הוא הדבר ממה נפשך היאך יתכן שיש מצב שהכנעני יתחייב במידה והזיק ליהודי ואילו היהודי יפטר במידה והזיק לגוי? והתרוצים וההסברים רבים הם, וכל מי שרוצה יכול לעיין בדף ל``ח עמוד א` במסכת בבא קמא וגם בריטב``א שם וברשב``א שם וימצא שם נחת אך זכורני שזכיתי לעיין בדברי המהר``ל מפראג זכותו תגן עלינו ומצאתי שם דברים נפלאים ואביא כאן רק את תמצית דבריו הקדושים וכך הוא אומר למעשה בני האדם מתחלקים לשלושה חלקים האחד זה אדם שחפץ לקיים את מצוות ה` יתברך ומאמין בה` יתברך השני הוא אחד שלא מקיים את המצוות אבל לא מחליף טוב ברע דהיינו שאינו עובד אלילים והשלישי הוא אלה שנותנים כבוד לפסילים ואלילים דהיינו עובדי עבודה זרה ועל אלה אמרה התורה שור של ישראל שנגח לשור של נוכרי פטור וזאת למה? כי לכאורה החיוב לשמור על ממונך שלא יזיק דבר חידוש הוא בתורה כי לפי הדעת והסברא על הניזק להרחיק את עצמו ואם אי אפשר לו שלא תהיה בהמתו יוצאת לשדה לרעות גם המזיק איך לא תצא בהמתו לרעות??? וגם עתה אין מי שדן על פי הנימוס כאשר שור של אחד נגח לשור של אחר שחייב לשלם והתורה חייבה לשלם למי שיש לו עימו חיבור ורעות!!! כי מאחר שיש לו עימו חיבור ורעות אין ראוי שיבוא היזק מזה לזה א ף ע ל ידי ממונו שדבר זה היפך החיבור והרעות!!! ולפיכך אמרה תורה ``כי יגוף שור איש את שור רעהו`` כי לשון ריעות מלשון התחברות כמו איש רעים להתרועע ומפני שיש להם חיבור ביחד לא יבוא היזק מזה לזה ולפיכך ישלם ההיזק שעשה לו ממונו, אבל מי שלקח עצמו לצד אחר שאינו עובד מי שברא הכול רק עובד זולתו שנקרא בלשון נוכרי אין לו רעות כלל עימו ולא הזהירה התורה לשלם. עד כאן תמצית דבריו הקדושים של המהר``ל. ולמידים אנו מכאן יסוד עצום בתורת המשפט היהודי שהחיוב בתשלום על נזק הוא לא רק חיוב ממוני אלא גם חיוב על עוגמת הנפש שגרמת ליהודי כי בגלל שהתורה אמרה שור רעהו, רעהו הפירוש חבר והטענה כלפי המזיק היא למה גרמת עוגמת נפש לחברך כי היהודים הם לא סתם אנשים יש להם התחייבות אחד לשני וההתחיבות היא לכבד ולדאוג ולשמח האחד את השני ולא לגרום חלילה נזק האחד לשני.
 
מזכיר לי...

ספר שקראתי לא מזמן שהשורות לא נגמרות העניים יוצאות לא מבינים כלום ןבסוף מכריזים: ,אך, איזה ספר יפה....`` אשרייך, איש, אשרייך!!
 
לא כל כך הבנתי

למה לא הבנת כלום, אבל בכל מקרה אשריך פינק אשריך!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
לא הכל צריך להבין....אבל

אשריי שלא הבנתי?? <שוב הילדה לא מבינה> וטור... אני קוראת סיפורי צדיקים עם כריכת נילון
 

turbo

New member
פינק חומד....

בס``ד אמרתי אשרייך לאישי הרוח....(על התירוץ של המפרשים..) באמת לא צריך להבין הכל... וכל הכבוד שאת קוראת סיפורי צדיקים... ולמה בעטיפת ניילון ?
 

turbo

New member
אופסי...טעותי...

בס``ד את רואה שמותר לא להבין ? גם אני לא הבנתי אותך וחשבתי ששאלת אותי ,למה אמרתי לך אשרייך... אבל עכשיו הבנתי ב``ה... אז תמחקי חלק מההודעה שלי..
 
לא הכל צריך להבין אבל...

אשריי שלא הבנתי?. <שוב הילדה לא מבינה> וטור אני קוראת ספרות צדיקים בעטיפת נילון קשיחה
 

turbo

New member
פששש...תירוץ יפה...

בס``ד פינק ,עזבי אותך מהתלמוד.. תלמדי סיפורי צדיקים,הלכות או תגידי תהילים :) אישי אשרייך
 

אמיתי 21

New member
למה טרובו למה אתה לא רוצה לקבל תואר

אתה לא צדיק אתה רבי טרובו הגאון צדיק יסוד עולם ד````א צ` זה מזלא דיאשראל אתה יודע
 
אתם רואים על מה מתווכחים פה?

מישהו שיכנס לפורום לא יאמין למראה עיניו זה מכנה את השני ר` וזה אומר אני לא ר` אני כותב צדיק גם על זה מתווכחים אתם כל כך מתוקים!!!!!!!!!!!!! מאחל אני לכם ולי שתמיד נזכה להרבות כאן באהבת חינם ולכם טורבו ואמיתי החביבים והיקרים מאחל אני שתזכו לעלות מעלה מעלה במדרגות התורה והיראה אמן ואמן!!!!!
 

turbo

New member
אינ באמת לא צ`

בס``ד ודייייייי לקרוא לי ככה ,אני מקפיד...(זו לא קפידה של צ`, אבל קפידה אפילו של יהודי פשוט יכולה להיות מסוכנת) ואומר לכם את הסיבות: א.אני פשוט לא כזה. ב.עוד ידונו אותי כמו שמדקדקים עם צ`. ג.הצ` באומן. ד.למה סתם לשקר ? ואני לא צוחק...דיייייי לקרוא לי ככה
 
למעלה