הלכה יומית, ליל הושענא רבה.

אלישיר

New member
השתמשו בכלי שאינו טבול, האוכל נאסר?

בעזהי"ת אסור להשתמש בכלי קודם הטבילה, ואם עבר והשתמש בכלי בלא טבילה, לא נאסר מה שנשתמש בו, ומאידך, אפילו אם נשתכח הכלי הרבה זמן בשימוש, ולא הטבילוהו בתחילה, ועכשיו נזכר בכך, חייב להטבילו ובנתיים אסור בשימוש ככל כלי שלא טבלוהו. (ערוך השלחן, בן איש חי).
 

אלישיר

New member
אפשר לשלוח קטן או קטנה להטביל כלי?

בעזהי"ת אין טבילת כלים צריכה כוונה, ולכן אם נפל כלי שטעון טבילה אל מעיין או מקווה, עלתה לו הטבילה. מכאן, שגם קטן וקטנה, ואפילו אינו יהודי, יכולים לטבול כלים במקוה, אלא שמכל מקום הם אינם נאמנים להעיד שהטבילו את הכלי, ולכן אי אפשר לשלוח אותם להטביל כלים, אלא רק יכולים לעשות זאת בפני ישראל או ישראלית גדולים. (ערוך השלחן)
 

אלישיר

New member
אמרת חכמים זכרונם לברכה.

בעזהי"ת כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו (אבות פרק ג, וכן תוספתא דברכות פרק שלישי).
 
למעלה