היה פה מישהו ששאל

זימj

New member
היה פה מישהו ששאל

למה חז``ל תיקנו להשתכר אז היום למדתי משנה ברורה ובביאור הלכה יש תשובה: ואם תאמר, האיך יחיבו חז``ל מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השכרות למכשול גדול? ויש לומר, מפני שכל הנסים שנעשו לישראל בימי אחשורוש היו על ידי משתה, כי בתחילה נטרדה ושתי על ידי משתה ובאה אסתר, וכן ענין המן ומפלתו היה על ידי משתה, ולכן חיבו חכמים להשתכר עד כדי שיהא נזכר הנס הגדול בשתית היין. ומכל מקום כל זה למצוה ולא לעכב.
 

זימj

New member
מי עדיף שלא ישתכר

זה לשון החיי אדם: כיון שכל הנס היה על ידי יין, לכן חיבו חכמים להשתכר ולפחות לשתות יותר מהרגלו כדי לזכור הנס הגדול, ואמנם היודע בעצמו שיזלזל אז במצוה מן המצות, בנטילת ידים וברכה וברכת המזון, או שלא יתפלל מנחה או מעריב, או שינהג בקלות ראש, מוטב שלא ישתכר, וכל מעשיו יהיו לשם שמים.
 
למעלה