הודעות ודיווחים

מצב
הנושא נעול.

orchilit

New member
מיום שני, ועד "קווים" לא יגבה תשלום בנסיעות

הודעות ודיווחים
מיום שני, ועד "קווים" לא יגבה תשלום בנסיעות
כחלק משיבושים/עיצומים על כך שלטענתם ההנהלה לא מתיישרת איתם במו"מ על השכר.
 

דוד311

New member
פרטים בעניין אישור הארכת הרק"ל לגבעת שאול

הודעות ודיווחים
פרטים בעניין אישור הארכת הרק"ל לגבעת שאול
סוף סוף פורסם באתר מנהל התכנון של משרד הפנים הפרוטוקול של אישור תב"ע 9700.
(רק חבל שהאתר לא מאפשר לקשר בצורה נוחה אל הדף של התב"ע הספציפי או אל קובץ הפרוטוקול המבוקש.)

הקטעים החשובים מתוך הפרוטוקול:

"מר צחי ויטלזון, נציג תכנית האב לתחבורה, ציין כי חלק ניכר מן ההתנגדויות שהוגשו
לתכנית נבעו מהבנה שגויה, לפיה התכנית מציעה הקמת קו רכבת נפרד שאינו מסוגל
להשתלב בפעילות של כלל המסילה. לדבריו, התכנית כוללת מקטע מתוך קו, אשר יקשר את
אזור הר נוף וגבעת שאול עד לאזור התחנה המרכזית, לכל הפחות. כבר כיום, מקדם צוות
תכנית האב לתחבורה היתרי בניה לביצוע מקטע נוסף בקו זה, באזור גבעת רם וכביש בגין,
ויתרתו תתוכנן במסגרת הקו הירוק. על כן, קיים מענה סטטוטורי מלא במסגרת תכניות
מפורטות שאושרו או יאושרו בקרוב לכלל הקו. "

"הוועדה מחליטה לקבל חלקית את ההתנגדות לפיה לא ראוי לבצע את התכנית כמקטע נפרד.
בהקשר זה תבקש הוועדה לשוב ולציין כי קיימת חשיבות באישור התכנית, הכוללת הסדרה
של תוואי רכבת שאורכו כ- 1.8 ק"מ, המהווה חלק חשוב במערך התחבורה הציבורית
בירושלים. יחד עם זאת, הוועדה סבורה כי יש להבטיח כי תוואי הרכבת הכלול בתכנית לא
יבוצע כמקטע נפרד, אלא תוך חיבור למערכת התחבורה הציבורית. בהתאם לכך, הוועדה
מחליטה כי יקבע בהוראות התכנית כי התוואי הכלול בתכנית זו לא יבוצע בפני עצמו, אלא
ייסלל עם חיבור מסילתי המשכי עד לתחנה המרכזית. הוועדה סבורה כי בכך יובטח רצף
תחבורתי בין המסילה המוצעת בתכנית זו ובין שאר חלקי העיר. הוועדה סבורה כי בהחלטה
זו ניתן גם מענה לחשש שהובע על ידי חלק מהמתנגדים כי יהיה צורך לצעוד מרחק של מ' 400
בין תחנת הרכבת ברחוב הרצל ובין תחנת רחוב העילוי. "

ופרטים נוספים על התוכנית קיימים בתמליל הדיון:

"מר מיכאל ציץ-ינוב - תכנית אב לתחבורה :
אז אנחנו מדברים על תוכנית שבה, במסגרת רשת של הסעת המונים. אנחנו ערים היום כבר
בירושלים להצלחה הרבה של הקו הראשון. אנחנו מדברים היום על כממוצע ביום של 140
אלף נוסעים, שזה מספר שהוא הרבה מעל התחזיות שהיו לנו כשתכננו את הקו בתחילתו.
במסגרת הרשת, של תמ"מ 1-29 אנחנו עובדים כרגע על קווים נוספים, הירוק והכחול.
השלוחה לכנפי נשרים היא חלק מאותו מאמץ להרחבת הרשת. ברמה התפעולית, היא
תתופעל כחלק מהקו הירוק, זה קישור ישיר מאיזור קריית משה – גבעת שאול לתחנה
המרכזית ולצפון העיר. "

"מר צחי ויטלזון - תכנית אב לתחבורה:
מיכאל הזכיר את הקו הכחול שהכיוון הכללי שלו זה החצייה של העיר מרמות, איזור
הכניסה לעיר, דרך חברון ועד גילה, כשבמקביל יש לו גם את הקו הירוק שההתוויה הכללית
שלו היא מהגבעה הצרפתית, איזור הכניסה לעיר, קמפוס גבעת רם, איזור מלחה ועד גילה,
כשיש לו גם שלוחה שלא מופיעה פה, אבל נמצאת לתלפיות. שירות נוסף שאנחנו מקדמים
זה נתיב תחבורה ציבורית מרמת שלמה לאיזור של הכניסה לעיר ונת"צ השירות של
השכונות הצפוניות של ירושלים. כשאנחנו מדברים על השירות או על החיבור של שלוחת
גבעת שאול, תכנית 9700 לרשת, והחיבור שלה לכלל מערכת הסעת המונים, אנחנו יכולים
לראות שהחיבור שלו מיועד לקו הירוק. ראינו במרבית ההתנגדויות שבדקנו ולמדנו מהם,
ראינו שהייתה איזושהי חוסר הבנה או חוסר היכרות של כלל המערכת, ולכן לא היה ברור
מה מהותו של אותו קו. אנחנו הולכים להסביר כאן בדיוק איך הוא מתחבר לקו הירוק.
החיבור שלו לא יהיה לקו האדום הקיים היום, אלא לקו הירוק העתידי, באיזור של נגיד
ביטוח לאומי של היום."
"הקו הזה, החיבור שלו הוא לקו הירוק ולכיוון התחנה המרכזית. כיום, כשאנחנו מדברים
על המצב היום, יש לנו את רחוב צבי יהודה, כאן באדום, כאן ברכבת הקלה הקיים, וכאן
בעצם יש לנו את האיזור של חניוני אגד. אחד הדברים שאנחנו מתכוונים לעשות אותם כבר
בזמן הקרוב זה בעצם ליצור חיבור כזה של הקו האדום שילך בצורה כזאת, כל זה נעשה על
סמך תוכנית מאושרת, 8000, התוכנית של הקו הראשון, שחשבה על אותה השלוחה הזאת
שהולכת לגבעת רם. כאשר כבר בקרוב יתחילו העבודות לקירוי, פה של כביש בגין, יצירה
של מסלולי נסיעה כאלה ובהמשך, יהיה מצב, כשיגיע הקו הירוק כאן, בעצם תהיה אפשרות
לחבר את שלוחת גבעת שאול בצורה כזאת שכל מי שייסע כאן יוכל לעבור על הגשר על
כביש בגין שכבר יהיה בנוי, להמשיך פה על כביש שנקרא כביש 7, בין הארכיון הציוני
לבנייני האומה, ולהתחבר להמשך של נתנאל לורך, זה הרחוב פה למטה, ולהגיע בעצם עם
השלוחה הזאת של גבעת שאול עד האיזור של התחנה המרכזית. באיזור של התחנה
המרכזית יהיה בעצם קומפלקס תחבורתי שיכלול את התחנה הקיימת היום של הקו
האדום שכולם מכירים, הבור הגדול שנמצא בצמוד לו, זאת תהיה תחנה רכבת ישראל של
הקו המהיר לירושלים, ובינו לבין בנייני האומה תהיה בעצם התחנה של הקו הירוק. כלומר
יהיה מצב שבקלות מי שמגיע מאיזור שלוחת גבעת שאול, יגיע לאיזור התחנה המרכזית
ומשם יוכל להמשיך למקומות נוספים."

"מר אמנון ארבל - נציג הועדה המקומית : אין כוונה שאנשים יעלו בהר נוף וירדו
בתחנה האחרונה בכנפי נשרים ומשם ילכו ברגל לרכבת האדומה שבשדרות הרצל. זאת לא
הכוונה. הקו הזה ייבנה במסגרת הקו שממשיך מצד אחד דרך כביש 7 לבנייני האומה, תחנה
מרכזית וצפונה, ממשיך הלאה לכיוון צפון העיר, וגם יורד דרומה לכיוון מלחה וכל איזור
הספורט וממשיך משם לגילה, זה חלק ממערכת, זה לא ייבנה בנפרד. מי שירצה להחליף
לרכבת האדומה, לא יורד בתחנה האחרונה בכנפי נשרים, אלא ממשיך עם הרכבת ואם הוא
רוצה הוא יורד בתחנה מרכזית ומחליף שם את הקו, הוא לא הולך לשום מקום, לא 400
מטר ולא 300 מטר ולא 100 מטר. הוא יורד באותה תחנה ועולה על רכבת אחרת."

"מר צחי ויטלזון - תוכנית אב לתחבורה :
לגבי המעברים בין הקו הזה לרשת, למקומות האחרים. אז כמו שאמי
הסביר, המעבר צריך להיות בנסיעה כזאת, בתוואי עד האיזור של מתחם הכניסה לעיר,
ושמה ההחלפה או לקו האדום או לקווים אחרים. לגבי איך הדברים האלה יבוצעו. מאחר
ואנחנו נמצאים, כמו שאמרתי, כבר בשלב כזה שאנחנו יכולים להתחיל לבנות את השלוחה
הזאת, שהולכת לגבעת רם, אנחנו כבר מתחילים לבצע את החיבור הזה, שזה אותו גשר מעל
כביש בגין, החיבור לביטוח הלאומי, ובהמשך, אנחנו גם מתאמים עם כל תוכנית הכניסה
לעיר כך שגם האיזור הזה, כתכנון כולל, מתאים לתוכנית שלנו, וכשיבוא הקו הירוק, בהליך
הסטטוטורי שלו, יאושר גם הקטע הזה. כלומר, יש פה את כל המענה הסטטוטורי לכלל
הקו הזה בתוכניות מפורטות שהוגשו או יוגשו בהמשך, וניתן יהיה לבצע אותו ברגע שזה
יתאשר וברגע שנרצה לבצע את זה, כנראה כחלק מהקו הירוק."
 

amit1270

New member
תודה רבה. מעניין מאוד

פרטים בעניין אישור הארכת הרק"ל לגבעת שאול
סוף סוף פורסם באתר מנהל התכנון של משרד הפנים הפרוטוקול של אישור תב"ע 9700.
(רק חבל שהאתר לא מאפשר לקשר בצורה נוחה אל הדף של התב"ע הספציפי או אל קובץ הפרוטוקול המבוקש.)

הקטעים החשובים מתוך הפרוטוקול:

"מר צחי ויטלזון, נציג תכנית האב לתחבורה, ציין כי חלק ניכר מן ההתנגדויות שהוגשו
לתכנית נבעו מהבנה שגויה, לפיה התכנית מציעה הקמת קו רכבת נפרד שאינו מסוגל
להשתלב בפעילות של כלל המסילה. לדבריו, התכנית כוללת מקטע מתוך קו, אשר יקשר את
אזור הר נוף וגבעת שאול עד לאזור התחנה המרכזית, לכל הפחות. כבר כיום, מקדם צוות
תכנית האב לתחבורה היתרי בניה לביצוע מקטע נוסף בקו זה, באזור גבעת רם וכביש בגין,
ויתרתו תתוכנן במסגרת הקו הירוק. על כן, קיים מענה סטטוטורי מלא במסגרת תכניות
מפורטות שאושרו או יאושרו בקרוב לכלל הקו. "

"הוועדה מחליטה לקבל חלקית את ההתנגדות לפיה לא ראוי לבצע את התכנית כמקטע נפרד.
בהקשר זה תבקש הוועדה לשוב ולציין כי קיימת חשיבות באישור התכנית, הכוללת הסדרה
של תוואי רכבת שאורכו כ- 1.8 ק"מ, המהווה חלק חשוב במערך התחבורה הציבורית
בירושלים. יחד עם זאת, הוועדה סבורה כי יש להבטיח כי תוואי הרכבת הכלול בתכנית לא
יבוצע כמקטע נפרד, אלא תוך חיבור למערכת התחבורה הציבורית. בהתאם לכך, הוועדה
מחליטה כי יקבע בהוראות התכנית כי התוואי הכלול בתכנית זו לא יבוצע בפני עצמו, אלא
ייסלל עם חיבור מסילתי המשכי עד לתחנה המרכזית. הוועדה סבורה כי בכך יובטח רצף
תחבורתי בין המסילה המוצעת בתכנית זו ובין שאר חלקי העיר. הוועדה סבורה כי בהחלטה
זו ניתן גם מענה לחשש שהובע על ידי חלק מהמתנגדים כי יהיה צורך לצעוד מרחק של מ' 400
בין תחנת הרכבת ברחוב הרצל ובין תחנת רחוב העילוי. "

ופרטים נוספים על התוכנית קיימים בתמליל הדיון:

"מר מיכאל ציץ-ינוב - תכנית אב לתחבורה :
אז אנחנו מדברים על תוכנית שבה, במסגרת רשת של הסעת המונים. אנחנו ערים היום כבר
בירושלים להצלחה הרבה של הקו הראשון. אנחנו מדברים היום על כממוצע ביום של 140
אלף נוסעים, שזה מספר שהוא הרבה מעל התחזיות שהיו לנו כשתכננו את הקו בתחילתו.
במסגרת הרשת, של תמ"מ 1-29 אנחנו עובדים כרגע על קווים נוספים, הירוק והכחול.
השלוחה לכנפי נשרים היא חלק מאותו מאמץ להרחבת הרשת. ברמה התפעולית, היא
תתופעל כחלק מהקו הירוק, זה קישור ישיר מאיזור קריית משה – גבעת שאול לתחנה
המרכזית ולצפון העיר. "

"מר צחי ויטלזון - תכנית אב לתחבורה:
מיכאל הזכיר את הקו הכחול שהכיוון הכללי שלו זה החצייה של העיר מרמות, איזור
הכניסה לעיר, דרך חברון ועד גילה, כשבמקביל יש לו גם את הקו הירוק שההתוויה הכללית
שלו היא מהגבעה הצרפתית, איזור הכניסה לעיר, קמפוס גבעת רם, איזור מלחה ועד גילה,
כשיש לו גם שלוחה שלא מופיעה פה, אבל נמצאת לתלפיות. שירות נוסף שאנחנו מקדמים
זה נתיב תחבורה ציבורית מרמת שלמה לאיזור של הכניסה לעיר ונת"צ השירות של
השכונות הצפוניות של ירושלים. כשאנחנו מדברים על השירות או על החיבור של שלוחת
גבעת שאול, תכנית 9700 לרשת, והחיבור שלה לכלל מערכת הסעת המונים, אנחנו יכולים
לראות שהחיבור שלו מיועד לקו הירוק. ראינו במרבית ההתנגדויות שבדקנו ולמדנו מהם,
ראינו שהייתה איזושהי חוסר הבנה או חוסר היכרות של כלל המערכת, ולכן לא היה ברור
מה מהותו של אותו קו. אנחנו הולכים להסביר כאן בדיוק איך הוא מתחבר לקו הירוק.
החיבור שלו לא יהיה לקו האדום הקיים היום, אלא לקו הירוק העתידי, באיזור של נגיד
ביטוח לאומי של היום."
"הקו הזה, החיבור שלו הוא לקו הירוק ולכיוון התחנה המרכזית. כיום, כשאנחנו מדברים
על המצב היום, יש לנו את רחוב צבי יהודה, כאן באדום, כאן ברכבת הקלה הקיים, וכאן
בעצם יש לנו את האיזור של חניוני אגד. אחד הדברים שאנחנו מתכוונים לעשות אותם כבר
בזמן הקרוב זה בעצם ליצור חיבור כזה של הקו האדום שילך בצורה כזאת, כל זה נעשה על
סמך תוכנית מאושרת, 8000, התוכנית של הקו הראשון, שחשבה על אותה השלוחה הזאת
שהולכת לגבעת רם. כאשר כבר בקרוב יתחילו העבודות לקירוי, פה של כביש בגין, יצירה
של מסלולי נסיעה כאלה ובהמשך, יהיה מצב, כשיגיע הקו הירוק כאן, בעצם תהיה אפשרות
לחבר את שלוחת גבעת שאול בצורה כזאת שכל מי שייסע כאן יוכל לעבור על הגשר על
כביש בגין שכבר יהיה בנוי, להמשיך פה על כביש שנקרא כביש 7, בין הארכיון הציוני
לבנייני האומה, ולהתחבר להמשך של נתנאל לורך, זה הרחוב פה למטה, ולהגיע בעצם עם
השלוחה הזאת של גבעת שאול עד האיזור של התחנה המרכזית. באיזור של התחנה
המרכזית יהיה בעצם קומפלקס תחבורתי שיכלול את התחנה הקיימת היום של הקו
האדום שכולם מכירים, הבור הגדול שנמצא בצמוד לו, זאת תהיה תחנה רכבת ישראל של
הקו המהיר לירושלים, ובינו לבין בנייני האומה תהיה בעצם התחנה של הקו הירוק. כלומר
יהיה מצב שבקלות מי שמגיע מאיזור שלוחת גבעת שאול, יגיע לאיזור התחנה המרכזית
ומשם יוכל להמשיך למקומות נוספים."

"מר אמנון ארבל - נציג הועדה המקומית : אין כוונה שאנשים יעלו בהר נוף וירדו
בתחנה האחרונה בכנפי נשרים ומשם ילכו ברגל לרכבת האדומה שבשדרות הרצל. זאת לא
הכוונה. הקו הזה ייבנה במסגרת הקו שממשיך מצד אחד דרך כביש 7 לבנייני האומה, תחנה
מרכזית וצפונה, ממשיך הלאה לכיוון צפון העיר, וגם יורד דרומה לכיוון מלחה וכל איזור
הספורט וממשיך משם לגילה, זה חלק ממערכת, זה לא ייבנה בנפרד. מי שירצה להחליף
לרכבת האדומה, לא יורד בתחנה האחרונה בכנפי נשרים, אלא ממשיך עם הרכבת ואם הוא
רוצה הוא יורד בתחנה מרכזית ומחליף שם את הקו, הוא לא הולך לשום מקום, לא 400
מטר ולא 300 מטר ולא 100 מטר. הוא יורד באותה תחנה ועולה על רכבת אחרת."

"מר צחי ויטלזון - תוכנית אב לתחבורה :
לגבי המעברים בין הקו הזה לרשת, למקומות האחרים. אז כמו שאמי
הסביר, המעבר צריך להיות בנסיעה כזאת, בתוואי עד האיזור של מתחם הכניסה לעיר,
ושמה ההחלפה או לקו האדום או לקווים אחרים. לגבי איך הדברים האלה יבוצעו. מאחר
ואנחנו נמצאים, כמו שאמרתי, כבר בשלב כזה שאנחנו יכולים להתחיל לבנות את השלוחה
הזאת, שהולכת לגבעת רם, אנחנו כבר מתחילים לבצע את החיבור הזה, שזה אותו גשר מעל
כביש בגין, החיבור לביטוח הלאומי, ובהמשך, אנחנו גם מתאמים עם כל תוכנית הכניסה
לעיר כך שגם האיזור הזה, כתכנון כולל, מתאים לתוכנית שלנו, וכשיבוא הקו הירוק, בהליך
הסטטוטורי שלו, יאושר גם הקטע הזה. כלומר, יש פה את כל המענה הסטטוטורי לכלל
הקו הזה בתוכניות מפורטות שהוגשו או יוגשו בהמשך, וניתן יהיה לבצע אותו ברגע שזה
יתאשר וברגע שנרצה לבצע את זה, כנראה כחלק מהקו הירוק."
תודה רבה. מעניין מאוד
 

amit1270

New member
ואגב,

תודה רבה. מעניין מאוד
ואגב,
ציטוט מהפרוטוקול (וגם מהציטוטים שהבאת): "אנחנו מדברים היום על כממוצע ביום של 140 אלף נוסעים, שזה מספר שהוא הרבה מעל התחזיות שהיו לנו כשתכננו את הקו בתחילתו".

לדעתי דבר כזה צריך להדליק נורה אדומה אצל כל מי שמתכנן קווי הסעת המונים בישראל, בדגש על נת"ע (והאוצר כמובן, שמעדיף הערכות-חסר במטרה "לחסוך").
 

אדיה

New member
האם אפשר להקל את העומס ע"י הארכת הרכבת?

ואגב,
ציטוט מהפרוטוקול (וגם מהציטוטים שהבאת): "אנחנו מדברים היום על כממוצע ביום של 140 אלף נוסעים, שזה מספר שהוא הרבה מעל התחזיות שהיו לנו כשתכננו את הקו בתחילתו".

לדעתי דבר כזה צריך להדליק נורה אדומה אצל כל מי שמתכנן קווי הסעת המונים בישראל, בדגש על נת"ע (והאוצר כמובן, שמעדיף הערכות-חסר במטרה "לחסוך").
האם אפשר להקל את העומס ע"י הארכת הרכבת?
האם הקו תוכנן מלכתחילה באופן שניתן יהיה בעתיד להרכיב רכבת משלושה מערכים? ברור שזה יחייב התאמה לא פשוטה במבנה התחנות אבל צפוי בעתיד גידול רב במספר הנוסעים בקו האדום (עקב הארכתו בשני קצוותיו, בעקבות פתיחת תחנת הרכבת האומה, מתחם התעסוקה הגדול המתוכנן בכניסה לעיר).
 
140 אלף נוסעים ביום זה מעל התחזיות, כמה חזו?

ואגב,
ציטוט מהפרוטוקול (וגם מהציטוטים שהבאת): "אנחנו מדברים היום על כממוצע ביום של 140 אלף נוסעים, שזה מספר שהוא הרבה מעל התחזיות שהיו לנו כשתכננו את הקו בתחילתו".

לדעתי דבר כזה צריך להדליק נורה אדומה אצל כל מי שמתכנן קווי הסעת המונים בישראל, בדגש על נת"ע (והאוצר כמובן, שמעדיף הערכות-חסר במטרה "לחסוך").
140 אלף נוסעים ביום זה מעל התחזיות, כמה חזו?
 

Rubim88

New member


ואגב,
ציטוט מהפרוטוקול (וגם מהציטוטים שהבאת): "אנחנו מדברים היום על כממוצע ביום של 140 אלף נוסעים, שזה מספר שהוא הרבה מעל התחזיות שהיו לנו כשתכננו את הקו בתחילתו".

לדעתי דבר כזה צריך להדליק נורה אדומה אצל כל מי שמתכנן קווי הסעת המונים בישראל, בדגש על נת"ע (והאוצר כמובן, שמעדיף הערכות-חסר במטרה "לחסוך").

זכור לי שהצפי היה ל100 אלף נוסעים ביום, מדובר ב40(!) אחוז יותר.
אותי לפחות זה לא מפתיע במיוחד, מדובר בעיר של 800 אלף תושבים עם צפיפות אוכלוסיה גבוהה יחסית שחלק גדול ממנה חלש כלכלית. ישנן ערים מערביות קטנות יותר מערכות רק"ל/premetro בעל קיבולת גדולה יותר ממה שהקימו בי-ם(בסה"כ טראם מודרני עם תוואי נפרד ללא הפרדה מפלסית ברוב הצמתים)
 

jp3raptor

New member
אכן נורה אדומה

ואגב,
ציטוט מהפרוטוקול (וגם מהציטוטים שהבאת): "אנחנו מדברים היום על כממוצע ביום של 140 אלף נוסעים, שזה מספר שהוא הרבה מעל התחזיות שהיו לנו כשתכננו את הקו בתחילתו".

לדעתי דבר כזה צריך להדליק נורה אדומה אצל כל מי שמתכנן קווי הסעת המונים בישראל, בדגש על נת"ע (והאוצר כמובן, שמעדיף הערכות-חסר במטרה "לחסוך").
אכן נורה אדומה
הצפי שלי הוא שהרכבת המהירה לירושלים תהיה מלאה עד אפס מקום כבר מהיום הראשון של ההפעלה.

ובעניין נת"ע- אין ספק שהרק"ל שמתוכנן כרגע לא יעמוד בעומסים של תל אביב בשנת 2025
 

nitro11

New member
אם הקו המהיר לירושלים יהיה מלא

אכן נורה אדומה
הצפי שלי הוא שהרכבת המהירה לירושלים תהיה מלאה עד אפס מקום כבר מהיום הראשון של ההפעלה.

ובעניין נת"ע- אין ספק שהרק"ל שמתוכנן כרגע לא יעמוד בעומסים של תל אביב בשנת 2025
אם הקו המהיר לירושלים יהיה מלא
כבר מתחילת הפעלתו, אז מה יקרה כשיבנו את המסילה
המזרחית ומסילת עירון, וירצו להוציא רכבות מהצפון לירושלים?
 

Ofekalef1

New member
יהיו יותר רכבות

אם הקו המהיר לירושלים יהיה מלא
כבר מתחילת הפעלתו, אז מה יקרה כשיבנו את המסילה
המזרחית ומסילת עירון, וירצו להוציא רכבות מהצפון לירושלים?
יהיו יותר רכבות
 

נתנאל531

Well-known member
מספר הנוסעים בין הצפון לירושלים - לא גדול

אם הקו המהיר לירושלים יהיה מלא
כבר מתחילת הפעלתו, אז מה יקרה כשיבנו את המסילה
המזרחית ומסילת עירון, וירצו להוציא רכבות מהצפון לירושלים?
מספר הנוסעים בין הצפון לירושלים - לא גדול
ולראיה, תדירות ומספר הנוסעים בקווי חיפה ירושלים (940, 960) ובקווים אחרים מהצפון לירושלים (נסיעות בודדות בדרך כלל).

הקו הרכבת לירושלים גם לא יחליף את קווי החרדים, שנקודת החוזק שלהם הוא ההגעה משכונה לשכונה, ולא רק מעיר לעיר.

אגב, כבר כיום הרכבת משרתת חלק מהנסועה מהצפון לירושלים, כאשר המעבר נעשה בתחנת ת"א מרכז לקו 480 התדיר, שמשרת מלבד את תושבי גוש דן, גם נוסעים מצפון שמגיעים ברכבת.
 

cwen

New member
לדעתי הרק"ל מתוכננת לעומסים של עכשיו

אכן נורה אדומה
הצפי שלי הוא שהרכבת המהירה לירושלים תהיה מלאה עד אפס מקום כבר מהיום הראשון של ההפעלה.

ובעניין נת"ע- אין ספק שהרק"ל שמתוכנן כרגע לא יעמוד בעומסים של תל אביב בשנת 2025
לדעתי הרק"ל מתוכננת לעומסים של עכשיו
שאלתי אותם את זה כשהיה פה אירוח בפורום או משהו כזה, והתשובה היתה, "זה בסדר", למרות שהתיאורים שלהם בהחלט התאימו לכמות הנוסעים שיש היום, ואין שום הגיון בלהקים מערכת הסעת המונים שכבר ביום הפתיחה תהיה עמוסה לגמרי.
 

דוד311

New member
האם זה באמת מעל התחזיות?

ואגב,
ציטוט מהפרוטוקול (וגם מהציטוטים שהבאת): "אנחנו מדברים היום על כממוצע ביום של 140 אלף נוסעים, שזה מספר שהוא הרבה מעל התחזיות שהיו לנו כשתכננו את הקו בתחילתו".

לדעתי דבר כזה צריך להדליק נורה אדומה אצל כל מי שמתכנן קווי הסעת המונים בישראל, בדגש על נת"ע (והאוצר כמובן, שמעדיף הערכות-חסר במטרה "לחסוך").
האם זה באמת מעל התחזיות?
בדו"ח מבקר המדינה כתוב שההסכם המקורי שנחתם עם סיטיפס חזה 37 מליון נסיעות בשנת ההפעלה הראשונה (2006) = כ-123 אלף נסיעות ביום.
מבקר המדינה כותב שההסכם הזה נוגד את האומדן הרשמי שנעשה בשנת 1999, לפיו צפויים 57 מיליון נסיעות בשנה = כ-190 אלף נסיעות ביום.
 

davidfainshtein

New member
מנהל
תודה!

פרטים בעניין אישור הארכת הרק"ל לגבעת שאול
סוף סוף פורסם באתר מנהל התכנון של משרד הפנים הפרוטוקול של אישור תב"ע 9700.
(רק חבל שהאתר לא מאפשר לקשר בצורה נוחה אל הדף של התב"ע הספציפי או אל קובץ הפרוטוקול המבוקש.)

הקטעים החשובים מתוך הפרוטוקול:

"מר צחי ויטלזון, נציג תכנית האב לתחבורה, ציין כי חלק ניכר מן ההתנגדויות שהוגשו
לתכנית נבעו מהבנה שגויה, לפיה התכנית מציעה הקמת קו רכבת נפרד שאינו מסוגל
להשתלב בפעילות של כלל המסילה. לדבריו, התכנית כוללת מקטע מתוך קו, אשר יקשר את
אזור הר נוף וגבעת שאול עד לאזור התחנה המרכזית, לכל הפחות. כבר כיום, מקדם צוות
תכנית האב לתחבורה היתרי בניה לביצוע מקטע נוסף בקו זה, באזור גבעת רם וכביש בגין,
ויתרתו תתוכנן במסגרת הקו הירוק. על כן, קיים מענה סטטוטורי מלא במסגרת תכניות
מפורטות שאושרו או יאושרו בקרוב לכלל הקו. "

"הוועדה מחליטה לקבל חלקית את ההתנגדות לפיה לא ראוי לבצע את התכנית כמקטע נפרד.
בהקשר זה תבקש הוועדה לשוב ולציין כי קיימת חשיבות באישור התכנית, הכוללת הסדרה
של תוואי רכבת שאורכו כ- 1.8 ק"מ, המהווה חלק חשוב במערך התחבורה הציבורית
בירושלים. יחד עם זאת, הוועדה סבורה כי יש להבטיח כי תוואי הרכבת הכלול בתכנית לא
יבוצע כמקטע נפרד, אלא תוך חיבור למערכת התחבורה הציבורית. בהתאם לכך, הוועדה
מחליטה כי יקבע בהוראות התכנית כי התוואי הכלול בתכנית זו לא יבוצע בפני עצמו, אלא
ייסלל עם חיבור מסילתי המשכי עד לתחנה המרכזית. הוועדה סבורה כי בכך יובטח רצף
תחבורתי בין המסילה המוצעת בתכנית זו ובין שאר חלקי העיר. הוועדה סבורה כי בהחלטה
זו ניתן גם מענה לחשש שהובע על ידי חלק מהמתנגדים כי יהיה צורך לצעוד מרחק של מ' 400
בין תחנת הרכבת ברחוב הרצל ובין תחנת רחוב העילוי. "

ופרטים נוספים על התוכנית קיימים בתמליל הדיון:

"מר מיכאל ציץ-ינוב - תכנית אב לתחבורה :
אז אנחנו מדברים על תוכנית שבה, במסגרת רשת של הסעת המונים. אנחנו ערים היום כבר
בירושלים להצלחה הרבה של הקו הראשון. אנחנו מדברים היום על כממוצע ביום של 140
אלף נוסעים, שזה מספר שהוא הרבה מעל התחזיות שהיו לנו כשתכננו את הקו בתחילתו.
במסגרת הרשת, של תמ"מ 1-29 אנחנו עובדים כרגע על קווים נוספים, הירוק והכחול.
השלוחה לכנפי נשרים היא חלק מאותו מאמץ להרחבת הרשת. ברמה התפעולית, היא
תתופעל כחלק מהקו הירוק, זה קישור ישיר מאיזור קריית משה – גבעת שאול לתחנה
המרכזית ולצפון העיר. "

"מר צחי ויטלזון - תכנית אב לתחבורה:
מיכאל הזכיר את הקו הכחול שהכיוון הכללי שלו זה החצייה של העיר מרמות, איזור
הכניסה לעיר, דרך חברון ועד גילה, כשבמקביל יש לו גם את הקו הירוק שההתוויה הכללית
שלו היא מהגבעה הצרפתית, איזור הכניסה לעיר, קמפוס גבעת רם, איזור מלחה ועד גילה,
כשיש לו גם שלוחה שלא מופיעה פה, אבל נמצאת לתלפיות. שירות נוסף שאנחנו מקדמים
זה נתיב תחבורה ציבורית מרמת שלמה לאיזור של הכניסה לעיר ונת"צ השירות של
השכונות הצפוניות של ירושלים. כשאנחנו מדברים על השירות או על החיבור של שלוחת
גבעת שאול, תכנית 9700 לרשת, והחיבור שלה לכלל מערכת הסעת המונים, אנחנו יכולים
לראות שהחיבור שלו מיועד לקו הירוק. ראינו במרבית ההתנגדויות שבדקנו ולמדנו מהם,
ראינו שהייתה איזושהי חוסר הבנה או חוסר היכרות של כלל המערכת, ולכן לא היה ברור
מה מהותו של אותו קו. אנחנו הולכים להסביר כאן בדיוק איך הוא מתחבר לקו הירוק.
החיבור שלו לא יהיה לקו האדום הקיים היום, אלא לקו הירוק העתידי, באיזור של נגיד
ביטוח לאומי של היום."
"הקו הזה, החיבור שלו הוא לקו הירוק ולכיוון התחנה המרכזית. כיום, כשאנחנו מדברים
על המצב היום, יש לנו את רחוב צבי יהודה, כאן באדום, כאן ברכבת הקלה הקיים, וכאן
בעצם יש לנו את האיזור של חניוני אגד. אחד הדברים שאנחנו מתכוונים לעשות אותם כבר
בזמן הקרוב זה בעצם ליצור חיבור כזה של הקו האדום שילך בצורה כזאת, כל זה נעשה על
סמך תוכנית מאושרת, 8000, התוכנית של הקו הראשון, שחשבה על אותה השלוחה הזאת
שהולכת לגבעת רם. כאשר כבר בקרוב יתחילו העבודות לקירוי, פה של כביש בגין, יצירה
של מסלולי נסיעה כאלה ובהמשך, יהיה מצב, כשיגיע הקו הירוק כאן, בעצם תהיה אפשרות
לחבר את שלוחת גבעת שאול בצורה כזאת שכל מי שייסע כאן יוכל לעבור על הגשר על
כביש בגין שכבר יהיה בנוי, להמשיך פה על כביש שנקרא כביש 7, בין הארכיון הציוני
לבנייני האומה, ולהתחבר להמשך של נתנאל לורך, זה הרחוב פה למטה, ולהגיע בעצם עם
השלוחה הזאת של גבעת שאול עד האיזור של התחנה המרכזית. באיזור של התחנה
המרכזית יהיה בעצם קומפלקס תחבורתי שיכלול את התחנה הקיימת היום של הקו
האדום שכולם מכירים, הבור הגדול שנמצא בצמוד לו, זאת תהיה תחנה רכבת ישראל של
הקו המהיר לירושלים, ובינו לבין בנייני האומה תהיה בעצם התחנה של הקו הירוק. כלומר
יהיה מצב שבקלות מי שמגיע מאיזור שלוחת גבעת שאול, יגיע לאיזור התחנה המרכזית
ומשם יוכל להמשיך למקומות נוספים."

"מר אמנון ארבל - נציג הועדה המקומית : אין כוונה שאנשים יעלו בהר נוף וירדו
בתחנה האחרונה בכנפי נשרים ומשם ילכו ברגל לרכבת האדומה שבשדרות הרצל. זאת לא
הכוונה. הקו הזה ייבנה במסגרת הקו שממשיך מצד אחד דרך כביש 7 לבנייני האומה, תחנה
מרכזית וצפונה, ממשיך הלאה לכיוון צפון העיר, וגם יורד דרומה לכיוון מלחה וכל איזור
הספורט וממשיך משם לגילה, זה חלק ממערכת, זה לא ייבנה בנפרד. מי שירצה להחליף
לרכבת האדומה, לא יורד בתחנה האחרונה בכנפי נשרים, אלא ממשיך עם הרכבת ואם הוא
רוצה הוא יורד בתחנה מרכזית ומחליף שם את הקו, הוא לא הולך לשום מקום, לא 400
מטר ולא 300 מטר ולא 100 מטר. הוא יורד באותה תחנה ועולה על רכבת אחרת."

"מר צחי ויטלזון - תוכנית אב לתחבורה :
לגבי המעברים בין הקו הזה לרשת, למקומות האחרים. אז כמו שאמי
הסביר, המעבר צריך להיות בנסיעה כזאת, בתוואי עד האיזור של מתחם הכניסה לעיר,
ושמה ההחלפה או לקו האדום או לקווים אחרים. לגבי איך הדברים האלה יבוצעו. מאחר
ואנחנו נמצאים, כמו שאמרתי, כבר בשלב כזה שאנחנו יכולים להתחיל לבנות את השלוחה
הזאת, שהולכת לגבעת רם, אנחנו כבר מתחילים לבצע את החיבור הזה, שזה אותו גשר מעל
כביש בגין, החיבור לביטוח הלאומי, ובהמשך, אנחנו גם מתאמים עם כל תוכנית הכניסה
לעיר כך שגם האיזור הזה, כתכנון כולל, מתאים לתוכנית שלנו, וכשיבוא הקו הירוק, בהליך
הסטטוטורי שלו, יאושר גם הקטע הזה. כלומר, יש פה את כל המענה הסטטוטורי לכלל
הקו הזה בתוכניות מפורטות שהוגשו או יוגשו בהמשך, וניתן יהיה לבצע אותו ברגע שזה
יתאשר וברגע שנרצה לבצע את זה, כנראה כחלק מהקו הירוק."
תודה!
 

orchilit

New member
כן ? לא בטוח שהייתי רוצה לנסות את זה

אפשר לעלות מאחורה בדן לא רק בקו 51, אלא בכל
מכונה שיש לה את המכונה באחורה (כך עושים ב-66,49 וכו')
כן ? לא בטוח שהייתי רוצה לנסות את זה
ולהתחיל קרבות עם הנהג שבמקרה נהג עם אוטובוס מהניסוי של קו 51. (שזה לדעתי המקרים של 49, 66, וגם ראיתי 250 )
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה