הגבלת הקיבול וקביעה ממתי אפשר לקבל

הגבלת הקיבול וקביעה ממתי אפשר לקבל

הרצון הוא לכתוב הצעת חוזה עבור אדם שהוא כרגע קטין. ולקבוע בהצעה שמועד הקיבול יתחיל רק בעוד 15 שנה [בעוד חמש עשרה שנה הוא יהיה בן 20] ומועד הקיבול יתמשך במשך 120 שנה [נקווה שיחיה 120 שנה]. ההצעה היא לא מזכה אלא עם תמורה (שיתן קצת כסף לעמותת צדקה מסוימת}. השאלה היא האם אפשר: 1. לקבוע שמועד הקיבול יתחיל רק בעוד 15 שנה ? 2. לקבוע אולטימטום שמועד הקיבול יתארך למשך 120 שנה ? 3. האם קביעת אולטימטום שמגביל את משך זמן הקיבול [120 שנה שבהם ניתן לקבלה] הופך את ההצעה לכזאת שגם אם המציע נפטר לפני שהגיע מועד הקיבול, למשל יומיים לאחר שכתב ומסר את הצעתו נפטר, ההצעה הפכה לבלתי חוזרת בגלל שהמציע קבע את האולטימטום לקיבול והגביל את הקיבול [הגביל רק לתקופת זמן של 120 שנה שבה ניתן יהיה לקבלה) ?
 
מועד הקיבול

מבלי להתייחס לקטינותו של מקבל ההצעה: 1. כן 2. כן(אבל זה לא אולטימטום) 3. לא. ראי חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973: 3. חזרה מן ההצעה (א) המציע רשאי לחזור בו מן ההצעה בהודעה לניצע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה לניצע לפני שנתן הודעת קיבול. (ב) קבע המציע שהצעתו היא ללא חזרה, או שקבע מועד לקיבולה, אין הוא רשאי לחזור בו ממנה לאחר שנמסרה לניצע. 4. פקיעת ההצעה ההצעה פוקעת - (1) כשדחה אותה הניצע או עבר המועד לקיבולה; (2) כשמת המציע או הניצע או כשנעשה אחד מהם פסול-דין או ניתן נגדו צו לקבלת נכסים או צו פירוק, והכל לפני מתן הודעת הקיבול.
 
למעלה