``די רבי`ס נשמה``.

צופיה 28

New member
``די רבי`ס נשמה``.

א גור`ער, פארפרומטער חסיד, איז אמאל אריין צו זיין רבי מיט א קוויטל. דעם רבי`ס רביצן- איז מיט זיי געבליבן אין צימער, און האט נישט געכאלעמט- אז זי דארף אפ פיצן...ענדליך, דריקט זיך אויס דער חסיד:`` די רבי`ס נשמה זאל ארויס גיין``...
 

שיינדי 1

New member
ברענען ווי די ליכט...

א מאן, פרעגט זיין פרוי- באם שבת ליכט צינדן:``פאר וואס די ליכט בענטשסטו אזוי, און מיך שעלסטו?? -``טאמער דו וועלסט ברענען ווי די ליכט, וועל איך דיך אויך בענטשן``...ענטפערט די יידענע.
 

שיינדי 1

New member
כ`גיי נישט אין ערגעץ...

``עלי והצליחי``? יעדן טאג ``עלי`` א קילו??? פארזעצונג ביטע.
 
מאך זיך נישט טאם וואטע !אל תתממי

שינדי עלי והצליחי זאת אומרת שתמיד איפה שאת נמצאת המשיכי להעפיל לעלות בלייב נישט שטיין אויף איין פלאץ !
 

שיינדי 1

New member
כ`מאך זיך נישט

א ``טאמעוואטע``! כ`ב י ן א טאמעוואטע! אזוי געבאירן! נ.ב. א נחת דיך צו נערווירן...:-D
 
למעלה