גשם בנהריה.

זוועה, 3 ימים וחצי בלי גשם.

 
רוחות ערות, אווירה קודיירעת

תחושה שהגשם מתקרייב... הרבה אבק ולא רואים כלום, לפחות אין שיימעש
 

יובל 42

New member
הרפרקטורית נמשכת בכל עוזה

והיום אנחנו מציינים את היום השישי לספירה. כל הפוסקים הדגולים החל מעטריא בן נחסתא ועד גלעדיה בן כפופא מסכימים שאין הרפרקטורית נשברת אלא בגשם משמעותי בתפרוסת ארצית "מה לקיץ יורה אף לרפרקטורית יורה" רבי מלך בן נפחא. הלכות רפרקטורית, עמוד פל"ץ.
 


קראמבה... אכן היה אתמול ריח של גשם ראשון. ורבי בן נפחא היה אומר: אין מסריחין בשעת סעודה
 
אכיין כן.

עפ"י התפרוסית הארצית דנן, כל העונה רפרקטורית היא, שהלוא בק"ק צ"ה לא נראה גיישעם משמעותי מאז החורף דאשתקדתיים.
 

refael22

Member
ר' יובל מ"ב מה דינו של המתנבא בעם גפס?


אשר מתנבא יותר מת"ק פרסה מהיום?
 

איל פורת

New member
מנהל
הרי נאמר בהלכות יסודי התורה:

ד [ג] והלוא המעוננים והקוסמים אומרין מה עתיד להיות, ומה הפרש בין הנביא ובינם--אלא שהמעוננים והקוסמים וכיוצא בהן, מקצת דבריהן מתקיימין ומקצתן אין מתקיימין: כעניין שנאמר "יעמדו נא ויושיעוך הוברי שמיים, החוזים בכוכבים, מודיעים לחודשים, מאשר יבואו עלייך" (ישעיהו מז,יג)--"מאשר", ולא כל אשר. ואפשר שלא יתקיים מדבריהם כלום, אלא יטעו בכול, כעניין שנאמר "מפר אותות בדים, וקוסמים יהולל" (ישעיהו מד,כה).
 

Ommadawn

New member
רצה הקב"ה לזכות את ישראל וגו'

שנים כבר שאני מ הנהנים ולא מהנהנים (מלשון מהנהן-מניד בראשו). תגידו, כולכם בוגרי ישיבות (כמוני)?
 

ipo18

New member
הבהרה: ההודעה הנ"ל לא מייצגת את חבר הפורום

מינגוס, תודה.
 

benshap2

New member
גשמי סילון לעניים ישלח בהם

ע"מ שיראו את הארץ המובטחת אך לא יזכו להכניסה למד הגשם
 

WINTERLOVE

New member
ועוד מהלכות ספירת הרפרקציה


מתוך פרק "כיצד סופרין את הרפרקציה " סימן שצ"ג : א. ומאימתי מתחילין לספור? משכלתה הטיפה האחרונה של המערייכעת ויבשו כל מדי הגשמין ב. אין סופרין את הרפרקציה אלא אם לא נראה בשר ירוק תוך ע"ב שעות הקרובות והמהדרין נוהגים עד פ"ו שעות לזכר פו הדב ג. אין סופרין הרפרקציה אלא משיתחילו העבדולין אשר בשצ"ג לראות שלגים כבדים בחלומותיהם והמהדרין ישאו עיניהם אל טווח שפ"ב שעות אשר שם ישכון השיילעג ג. בית הלל אומרים - שבוע ראשון לרפרקציה חשוב כקליפת השום ובית שמאי אומרים - יום הרפרקציה כאותו היום בו נחרבה שלומי תובב"א ד. החלו לנטף גשמין , לא יחדול לספור הרפרקציה עד שיראה עץ גבוה חמישים אמה של שירשורי תמונות הסופה והמהדרין יסתכלו במצלמות החרמון ה. ומאימתי מאפסין הספירה ? משירדו ז' מילימטרין ב-ז' תחנות לפחות. רבי מינגוס אומר משיתחילו לשוט הברווזין על גבי האגם ו. נהגי המוניות והסולטנין, אין להם רפרקציה כלל , שראשם ורובם בעננים ותחזיותיהם רצופות שלגין ודיוקיהן צ"ו אחוזין וסיכומיהן במאי !
 
למעלה