בעיה במערך

בעיה במערך

יש לי מערך שאני מגדיר אותו בגודל 0 בתחילת הקוד ב <script> בסאב הראשון (page_load) אני משנה את הגודל של המערך ומכניס בו נתונים אבל בסאב השני (button1_click) המערך ריק... בדקתי בסוף הסאב הראשון וראיתי שהמערך מלא בנתונים, אבל משום מה הוא מחזיר מערך ריק כי בסאב השני אני מנסה להדפיס את מערך ואין כלום.
public k(0) as integer public sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) If Not IsPostBack Then dim sql = "SELECT TOP 5 * FROM [Movies] ORDER BY [Movie_Code] DESC" 'Create Database Connection dim dbConn = new OleDbConnection() dbConn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Ole DB Services=-4; Data Source=c:\inetpub\wwwroot\video2\DataBase\db1.mdb" 'Create Database Command dim dbCommand = new OleDbCommand() dbCommand.CommandText = sql dbCommand.Connection = dbConn 'Create DataAdapter dim dbAdapter = new OleDbDataAdapter() dbAdapter.SelectCommand = dbCommand 'Create and fill new DataSet dim ds = new DataSet("nwData") dbAdapter.Fill(ds,"tt") 'Bind DataSet to DataGrid tt.DataSource = ds.Tables("tt") tt.DataBind() 'בדיקת תקינות סרטים sql="SELECT * FROM Movies" dbCommand.CommandText = sql dbCommand.Connection = dbConn dbAdapter.SelectCommand = dbCommand ds = new DataSet("nwData") dbAdapter.Fill(ds,"Movies") dim movie_sum = ds.Tables("Movies").Rows.Count 'מספר סרטים If movie_sum <> 0 then dim Movie_Id as integer dim Movie_Kamoot as integer dim Movie_Now_Kamoot as integer dim kaka as integer dim sql2 as string dim i = 0 dim Movie_Name as string dim stam = Movie_sum - 1 redim k(stam) dim nub(stam) as string dim j=0 while i < movie_sum Movie_Id = Convert.ToInt32(ds.Tables("Movies").Rows(i)("Movie_Code")) Movie_Name = ds.Tables("Movies").Rows(i)("Movie_Name").ToString() Movie_Kamoot = Convert.ToInt32(ds.Tables("Movies").Rows(i)("Movie_Kamoot")) sql2="SELECT Count(*) AS nubeh FROM Takes WHERE Takes.Movie_Id=" & Movie_Id & " AND Takes.on_take=Yes" dbCommand.CommandText = sql2 dbCommand.Connection = dbConn dbAdapter.SelectCommand = dbCommand dbAdapter.Fill(ds,"Takes") Movie_Now_Kamoot = Convert.ToInt32(ds.Tables("Takes").Rows(0)("nubeh")) kaka = Movie_Kamoot - Movie_Now_Kamoot if kaka > 0 then k(j) = Movie_Id nub(j) = Movie_Name j=j+1 End If i=i+1 end while dp1.DataSource = nub dp1.DataBind() End If End If End Sub sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) label1.text = k(0) End Sub​
 

האזרחק

New member
המשתנה לא נשמר בין POST ל POST

מאחר ואתה מאתחל אותו רק בעליה הראשונה, כשאלה לוחץ על הכפתור הוא בעצם ריק. (הטופס נטען מחדש, והפעם אתה לא ממלא אותו)
 

ט ל ח

New member
אם אתה צריך שפעולות יתבצעו

בכל Post, אז זה צריך להיות מחוץ לתנאי של IsPostBack ב Page_Load
 
כן, אבל אז יש לי עוד בעיה

נגיד יש לי שם drop down list בשם dp1 ואני עושה label1.text = dp1.selectedindex זה מחזיר לי 0 כל הזמן...
 
למעלה