בוקר טוב ליום שני

בוקר טוב ליום שני ../images/Emo42.gif../images/Emo96.gif

בוקר אביבי יהיה הבוקר
והלב מתפלל לעוד גשם המדינה שלנו מייבשת ואני דואגת בבקשה ה' שיירדו עוד ועוד גשמי ברכה להרוות את אמא אדמה
שיהיה בוקר טוב ויום נפלא לכולכם .
 

יערית 1

New member
../images/Emo20.gif../images/Emo142.gifבקר ניפלא

בחיפה ירדו ממטרים עזים מאז יום השבת, לו כל החורף היה כך בכל הארץ וודאי ישראל לא היתה מתייבשת. אז נקווה שימשיך אם כי החזאים כבר הבטיחו מזג אוויר אביבי יותר. בקר של פרחים רעמונת מתוקית בקר ניפלא פורום כמה שהעולם יפה....
אז אני גם עם
אם כי חזרתי למיטה.. תכף אצא לצעידת בקר לאורך החוף המקסים של חיפה. אין כמו הליכה לשחרור הנפש למרגוע וכמובן לבריאות הגוף והפיגורה
 

יערית 1

New member
וכמובן לך רעמונת ../images/Emo49.gifליום נישואייך

עם מיטב איחוליי לעוד הרבה שנים של זוגיות טובה צרופה באושר נחת ובריאות. התברכת בבעל מקסים ומיוחד והוא כמובן התברך בך אישה יקרה ומיוחדת שכמותך אז קבלו חיבוק אוהב ממני לעוד המון שנים של אהבה ואושר.
 
הלכה יומית

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה לילד יובל בן יהודית חנית הי"ו הוקדש ע"י משפחתו הדפסת המאמר דין שינוי מקום מחמת אזעקה וכדומה עיקרי דיני שינוי מקום בסעודה, שמי שיצא מביתו בשעה שהיה אוכל, והלך לביתו של חבירו הנמצא בבנין הסמוך, לאחר מכן כשיבא להמשיך באכילה זו חייב לחזור ולברך שנית על מה שאוכל. והבאנו פרטי דינים רבים בזה. וכתבנו, שדין זה שייך דוקא כשהיה אוכל דבר שאין חיוב לברך עליו ברכה אחרונה במקום האכילה, למשל פירות וירקות, שאין חיוב לברך עליהם ברכה אחרונה "בורא נפשות" במקום האכילה, אלא רשאי לברך עליהם בכל מקום שירצה. ולכן כל שיצא ממקום האכילה, מיד נגמרה סעודתו וחייב לברך שנית כשירצה להמשיך לאכול. אבל אם היה אוכל דבר שחובה לברך עליו במקומו, כגון פת לחם, שחייבים לברך עליה ברכת המזון במקום האכילה, אז אף שיצא ממקומו אינו מברך שוב כשירצה להמשיך לאכול, שהואיל והוא מחוייב לחזור למקומו הראשון לברך ברכת המזון, ממילא עזיבת המקום אינה נחשבת לו לסיום הסעודה, וכל הזמן הוא באותה סעודה, ולכן אינו חוזר לברך שנית. ומעתה נבא לדון בשאלה שנשאלנו בימי המלחמה האחרונה, במי שהיה יושב לאכול סעודה עם פת בביתו, ולפתע נשמע קול האזעקה, ומיד יצא אותו אדם מביתו וירד למקלט הנמצא סמוך לבנין בו הוא מתגורר. ולאחר כמה דקות עלה בחזרה לביתו וברצונו להמשיך לאכול, האם הוא צריך לברך שנית על מה שאוכל או לא? ולכאורה היה נראה לחייבו לברך שנית, מפני שכל מה שאמרנו שאינו חוזר לברך כאשר אוכל פת, זהו דוקא במקום שחייב לחזור לברך במקומו הראשון, שהואיל וחייב לחזור למקום האכילה, עזיבת המקום אינה נחשבת לו כסיום הסעודה, אולם כל מה שאמרנו שחייב לחזור לברך במקום האכילה היינו דוקא במקרה שעזב את מקום האכילה במזיד (בכוונה), אבל במקרה שעזב את מקום האכילה באונס, כגון במקרה שלנו, שיצא לאונסו שלא מרצונו ממקום הסעודה, כבר פסק מרן השלחן ערוך (בסי' קפד) שאינו חייב לחזור לברך ברכת המזון במקומו הראשון. וממילא יש מקום לומר שעל אף שהיה אוכל פת, כל שעזב את מקומו באונס חייב לחזור ולברך אם ירצה להמשיך באכילתו, שהרי אינו חייב לחזור למקומו, ודינו כדין מי שהיה אוכל פירות ועזב את מקומו שחייב לחזור ולברך כשירצה להמשיך באכילתו. ויש עוד להאריך בזה. (אם כי הדברים עדיין צריכין עיון לדינא). ומכל מקום, כיון שהשאלה נוגעת לרבים, פנינו בשאלה זו לפני מרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף שליט"א, והוא השיב לנו שלהלכה יש להורות שכשיחזור למקומו הראשון אינו חייב לחזור ולברך שנית. וטעמו בזה, לפי שדומה הדבר למה שכתב רבינו הריטב"א בחידושיו למסכת סוכה (מה:), וזו לשונו: "וכיוצא בזה לענין ברכת הנהנין, כשעמד בתוך הסעודה על דעת לחזור לאלתר (לחזור מיד), שאינו טעון ברכה לאחריו ולא לפניו, ולקביעותו חזר". ומבואר אם כן בדבר הריטב"א, שאף שאנו אומרים שכל יציאה ממקום הסעודה נחשבת כסיום הסעודה, זהו דוקא כשיוצא סתם ואינו חושב לחזור שוב למקום האכילה, אבל אם יוצא לזמן מועט, ובדעתו לחזור לסעודה, היציאה אינה נחשבת לו לסיום סעודה, וממילא הברכה הראשונה שבירך בתחילת האכילה עדיין פוטרת אותו מלברך. ומכאן לנדון דנן, אדם שהיה מוכרח לצאת ממקום האכילה ולרדת למקלט מפני אימת הטילים, הואיל ובדעתו לחזור מיד להמשיך באכילתו, ובפרט שאינו יוצא בכלל לרצונו, כשיחזור למקומו אינו צריך לחזור לברך על מה שאוכל. הדפסת המאמר
 
למעלה