בוקר טוב להלכה יומית

בוקר טוב להלכה יומית

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה להגאון רבי יוסף שלום (אלישיב) בן חיה מושא שליט"א "שהשי"ת ירפאהו רפו"ש ללמוד וללמד לשמור ולעשות מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא." הוקדש ע"י מערכת הלכה יומית הדפסת המאמר שאלה: האם מותר לאכול ביצה או שום או בצל ששהו כשהם קלופים כל הלילה? בגמרא במסכת נדה (דף יז.) אמר רבי שמעון בר יוחאי, חמישה דברים העושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו (כלומר שמביא את עצמו לידי סכנה), ואחד מהם, האוכל שום קלוף או בצל קלוף או ביצה קלופה שעבר עליהם הלילה. מבואר שיש איסור לאכול שום או בצל או ביצה שעבר עליהם כל הלילה כשהם קלופים. ומבואר בדברי הפוסקים, שטעם הדבר שיש סכנה באכילת דברים אלו שנקלפו ועבר עליהם הלילה, הוא מפני ששורה עליהם רוח רעה שעלולה לגרום נזק. (וגם אם הדברים אינם נראים כן במבט פשוט, שרבים אינם נזהרים בזה, ואין אנו רואים שהם נזוקים, מכל מקום, אם כך היא קבלת רבותינו יש לקבלה וכמה תירוצים בדבר ואין כאן מקום להאריך). אולם בהגהות מרדכי (לרבינו מרדכי בר הלל, מרבותינו הראשונים, ונהרג על קדוש השם בנירנברג לפני כשבע מאות שנה). נשאל על כך שבארצותיהם לא היו נזהרים מאכילת ביצה קלופה, וכתב שאין נזהרים בזה לפי שבזמנינו לא מצויה רוח רעה שמזיקה כמו שהיתה מצויה בזמן התלמוד. וכן כתב המהרש"ל (רבי שלמה לוריא, מגדולי פוסקי אשכנז לפני כארבע מאות שנה). שכל מה שהזהירו חז"ל משום רוח רעה, בזמנינו אין לחוש לזה, לפי שלא מצויה בינינו רוח רעה. ועל דבריהם סמכו כמה מפוסקי האשכנזים. אולם מדברי התוספות במסכת שבת (דף קמא.) נראה שהם סוברים שיש לחוש לטעם של רוח רעה במקום שהזהירו חז"ל, אף בזמנינו. (ואף אם אין הרוח רעה מצויה כל כך כמו בזמן חכמי התלמוד, מכל מקום היא שכיחה קצת). וכן מצינו בדברי הפוסקים, שבמקומות רבים חששו מפני אזהרות חז"ל אלו, ולא סמכו על דברי המרדכי והמהרש"ל בזה. וכן פסק מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שיש להזהר שלא להניח שום קלוף או בצל קלוף וביצה קלופה, באופן שיעבור עליהם הלילה, מפני שרוח רעה שורה עליהם, אבל אם כבר עבר עליהם הלילה, אין לאסור את אכילתן, מפני שיש לסמוך על דברי המרדכי והמהרש"ל, אבל לכתחילה אין לעשות כן, וכאמור. ויש אופן להקל בזה לגמרי, אם עירבו את השום והבצל הקלופים עם דברים אחרים, כגון בסאלט או תבשיל, שאז לא שורה עליהם רוח רעה כלל. וכן המנהג להקל בזה. וכן פסק מרן הרב שליט"א. הדפסת המאמר
 
למעלה