אני מנסה לעשות פונקציה כפל

אני מנסה לעשות פונקציה כפל

ולא הצלחתי במה לעזעזל אני טועה?
#include <stdio.h> #include<stdlib.h> #include<conio.h> #define dick 100 void sum (int a[][dick],int b[][dick],int Size); void CreateArry(int Size) ; void main() { int a,i=0; system("cls"); printf("for start to programm press any key" ); puts(""); while('e'!=getch()) { system("cls"); printf("Enter Size:"); scanf("%d",&a); if(a>100) { printf("out of range" ); main(); } CreateArry(a); } } void CreateArry(int Size) { int i,j; int a[dick][dick]; int b[dick][dick]; puts("Arry A"); for(i=0;i<Size;i++) { for(j=0;j<Size;j++) { a[j]=rand()%2; } } for(i=0;i<Size;i++) { for(j=0;j<Size;j++) { printf("%4d",a[j]); } puts(""); } puts(""); puts("+"); puts(""); puts("Arry B"); for(i=0;i<Size;i++) { for(j=0;j<Size;j++) { b[j]=rand()%3; } } for(i=0;i<Size;i++) { for(j=0;j<Size;j++) { printf("%4d",b[j]); } puts(""); } sum(a,b,Size); } void sum(int a[][dick],int b[][dick],int Size) { int i,j,d,sum=0; int c[dick][dick]; puts(""); puts("="); puts("Arry C"); for(i=0;i<Size;i++) { for(j=0;j<Size;j++) { sum=sum+(a[j]*b[j]); } c[j]=sum; printf("%4d",c[j]); puts(""); } }
 
למעלה