אין יאוש בעולם כלל!

nehtab

New member
אין יאוש בעולם כלל!

מעשה היה ברופא שהיה חכם גדול וכעס עליו המלך וציוה לשימו בבית הסוהר בתנאי מאסר קשים, ששמו לו אזיקים בצוארו, ופשטו מלבושיו והלבישו לו שק סביב בשרו, ונתנו לו לאכול לחם שעורים וקומץ מלח וכד מים, ונתנו אותו בבור כלא במקום צר כמו קבר. ***** וציוה המלך על האנשים שהיו לידו שיספרו לו מה האיש מדבר. והאיש היה ימים רבים בכלא. שאל המלך את האנשים לאמור לו מה דיבר האיש הזה. אמרו לו: אדוני המלך, רוב הימים היה האיש יושב ושותק וכשמדבר שני דיבורים הם נאמרים בחכמה רבה. אחרי כמה ימים ציוה המלך לקרוביו לבוא אצלו בכלא כדי לראות אם הוא מדבר משהו לקרוביו. וכך עשו. והלכו לבית הסוהר לבקרו. אמרו לו: אדוני, הרי אתה שרוי במאסר קשה כזה ובייסורים רשים כאלו. אזיקים כבדים מכבידים על צוארך ורגליך, ואתה נתון במקום צר כזה,מתענה ברעב ובצמא, ואנו רואים שצבע פניך לא נשתנה ובשרך לא כחש. אמר להם: דעו שעשיתי לי משקה מוכן משבעה מיני סממנים, ואני שותה ממנו מעט בכל יום. וזה שהחזיק אותי עד הלום. אמרו לו: ילמדנו מר את טיבם של שבעת הסממנים האלו, שאם אנו נימצא חס ושלום במצב כזה, נחיה ולא נמות. אמר להם הרופא: שבעת הסממנים הם: "ההבטחה", כלומר הביטחון שיש לי בקדוש ברוך הוא שיצילני מכל הרעות האלו, וישים בלב המלך להוציאני מבור זה. שלב מלכים ושרים ביד ה'. הסממן השני "התקווה", שאני מקווה שהקדוש ברוך הוא יוציאני מכאן. הסממן השלישי הידיעה שחטאי גרמו לי כל הצרה הזאת, אם כן למה אצטער כשאני עצמי הייתי הגורם. הסממן הרביעי: שאני עושה בזה צו המלך ה', ואם יגזור עלי למות לפני זמני, אמות. הסממן החמישי- הידיעה שבודאי ענש אותי ה' יתברך על חטאי, כדי לכפר עליהם בעולם הזה, שיהיה לי שכר טוב לעולם הבא. כפי שנאמר: אשרי הגבר אשר תייסרנו י-ה. אם כן כיצד לא אשמח ואעלוז בייסורים האלו, אחרי שהם לטובתי. הסממן השישי- השבח וההלל שאני ניתן לה' יתברך על הייסורים האלו, שהרי הם היו יכולים להיות קשים פי כמה. שהרי עכשיו הם נותנים לי לחם שעורים, והרי יתכן היה שלא יתנו לי כלום. הם שמו עלי שק, והרי היו יכולים לפשוט אותי לגמרי ממלבושי. והם עלולים להקשות ייסורי שהייתי מתאווה ורוצה מה שהיה לי קודם. אם כן כיצד לא אתן שבח ותהילה לה' יתברך על כך שלא הביא עלי הקדוש ברוך הוא צרה גדולה מזו. הסממן השביעי, שאני יודע שהקב"ה רחום וחנון וניחם על הרעה ותשועת ה' כהרף עין, ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא יוציאני במהרה מצרתי. וכשיש לי משקה כזה כיצד ישתנה צבע פני ויכחיש בשרי. כששמע המלך כל הדברים האלה שנאמרו בחכמה רבה כזו ובאורך רוח כזה, ושלא דיבר שום דבר רע על המלך ולא בעט בייסורים, אלא קיבלם באהבה לכפרת עוונות, שלח המלך להוציאו מבית האסורים וסלח לו עוונו והעלהו לגדולה יתירה מזו שהייתה לו קודם. מכאן ילמד אדם לקח שיתיירא אדם מה' יתברך ויקבל ייסורים באהבה ובשמחה וידע שהכל לטובתו כדי שיהיה לו שכר טוב בעולם הבא. ולכן מי שהוא בעל נפש ויש בו אהבת ה' יתברך ומאמין בתורתו הקדושה, אם אירע לו איזו צרה כמו אבדת ממון או מיתת בנים שהיא הקשה שבכולם, אל יקח הדברים בקיצוניות יתירה אלא יסבול צערו בסבלנות וילמד מאהרון הכהן שהצדיק עליו את הדין ואמר: בודאי חטאי גרמו לזה והקב"ה עשה לי כך לכפרת עוונות, כדי לתת לי שכר טוב לעולם הבא. ויתנחם בנחמתו של ר' אלעזר בן ערך שהיה אדם גדול ואמר: ה' נתן ה' לקח יהיה שם ה' מבורך. ויהיה מרוצה ברצון ה' יתברך שכך יפה בעיניו, ובדאי עשה כן לטובתו כדי לכפר לו עוונותיו, בגלל סיבה גלויה לפניו. ואם ינהג כך בודאי תיחשב לו מיתת הבן כעקידת יצחק שאביו הביאו לעקדה כדי לעשות צוויו יתברך. וכשאדם מקבל ייסוריו באהבה, כשם שבאים כך הם הולכים מהר. אבל אם הוא מתקשה בצערו, אדרבה, אז יסורים הולכים ומתגברים באהבת ישראל ננצח, צו השעה- אהבת חינם. חייך אחי, אתה יהודי.
 
למעלה