אולימפיה - הסכם פשרה

Reem88

Member
במסגרת אסיפת מחזיקי אגרות החוב שהתקיימה ביום 2021.2.17( אסמכתא 018048-10-2021 ,)ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, עו"ד אמיר פלמר ועו"ד קובי קפלנסקי, עדכנו את מחזיקי אגרות החוב, בין היתר, בדבר החלטת בית המשפט העליון בערעור שהוגש ובדבר הבקשה למינויים כמנהלים מיוחדים לצורך הגשת תביעה בשם החברה בהליך אזרחי נפרד )להלן: "הבקשה"(. בהמשך לכך, ולהליכים שהתקיימו בקשר עם הבקשה, מובאת להצבעה הצעת ההחלטה שלהלן: לתמוך בהסכם פשרה עם דירקטורים ונושאי משרה לשעבר בחברה ועם חברות הביטוח שביטחו אותם בקשר עם בקשה להורות על מינויים של עוה"ד פלמר וקפלנסקי כמנהלים מיוחדים לצורך הגשת תביעה בשם החברה בהליך אזרחי נפרד שהוגשה במסגרת תיק פר"ק 11-11-35841( פורסמה כנספח לזימון אסיפה אשר פורסם ביום 2021.2.15 ,מס' אסמכתא: 018048-10-2021 ,)לפיה בכפוף וכנגד העברת סך של 000,750,1( ₪ מיליון שבע מאות וחמישים אלף ₪( לקופת הפירוק של החברה על ידי הנ"ל, הצדדים )קופת הפירוק של החברה והגורמים הנ"ל( יוותרו באופן סופי והדדי על כל טענה, דרישה ותביעה האחד כלפי משנהו. מובהר בזאת, כי הפשרה כפופה לאישור בית המשפט של פירוק. הצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטה זו תובאנה בפני בית המשפט במסגרת הבקשה לאישור הפשרה.


כמה זה באג' ?
 

yel5

Active member
אני מתעלם מהחלוקות הקודמות שהפחיתו מעל 90% מהערך הנקוב שהחזקנו לפני החלוקות.
אם נחלק 1.75M ב 209M ע.נ. לאגחי ב+ג, נקבל החזר של 0.84 אג' (פחות מאגורה אחת).
מחזיק.
 

Reem88

Member

תמיכה בהסכם פשרה​

 

yel5

Active member
2 הסדרות אישרו הפשרה. נקבל קרוב לאגורה על כל 1 ע.נ.
 
למעלה