|
|

Ynet הגיעה להסכם עם רשות התחרות – תשלם מיליון שקל לאוצר המדינה

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Ynet ורשות התחרות הגיעו לצו מוסכם, במסגרתו תשלם Ynet מיליון שקל לאוצר המדינה. Ynet וחברת ההמלצות טאבולה שיתפו ביניהן פעולה בשינוי עמדתה של Ynet במיזוג טאבולה ואאוטבריין העוסקות שתיהן בפרסום באינטרנט.

במהלך בדיקת המיזוג קיימה הרשות שיחות עם אתרי אינטרנט שונים, שהם לקוחותיהן העיקריים של טבולה ואאוטבריין בישראל. בין השאר, קיימה הרשות שיחות עם נציגי אתר Ynet. בשיחות אלו הביעה Ynet התנגדות למיזוג.

בהמשך לכך, במהלך חודש אוגוסט 2020 התקבל ברשות מכתב מטעם Ynet התומך במיזוג.

לאחר קבלת המכתב ובעקבותיו דרשה רשות התחרות מ-Ynet להעביר לידה, בין היתר, כל מסמך שהועבר בינה לבין טבולה בנוגע למיזוג.

המשך הבדיקה שערכה הרשות העלה כי טבולה הייתה מעורבת בייזום ובניסוח המכתב בו Ynet הביעה תמיכה במיזוג, וכי המכתב נשלח לרשות בתיאום עם טבולה ולאחר שזו אישרה את נוסחו.

מעורבות זו של טבולה לא הובאה לידיעת רשות התחרות בזמן אמת, ואף לא במסגרת המענה לדרישת הנתונים שהופנתה ל-Ynet.

על רקע דברים אלו פתחה מחלקת החקירות של רשות התחרות בחקירה פלילית כנגד טבולה וכנגד Ynet, בין היתר, בחשד לאי מענה לדרישת נתונים שנשלחה ל-Ynet לאחר העברת אותו מכתב לרשות התחרות.  טבולה תשלם לאוצר המדינה חמישה מיליון ₪ לאחר שבית המשפט המחוזי-מרכז אישר את הצו מוסכם שנחתם עימה בגין אי העברת מידע מלא ושלם לרשות התחרות במהלך בדיקת המיזוג. עכשיו נחתם צו מוסכם גם על ידי Ynet.

במסגרת הצו המוסכם Ynet מתחייבת לשלם מיליון ₪ לאוצר המדינה, תוך שהיא מודה כי התברר לה – בדיעבד – שהמענה שמסרה לדרישת הנתונים לא היה מלא ושלם כנדרש על פי חוק, בין היתר משום שהיא לא העבירה לידי הרשות מסרונים שהוחלפו בינה לבין טבולה באפליקציית WhatsApp .

לדברי מ"מ הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן: "דרישת נתונים היא אחד הכלים המרכזיים שהמחוקק הקנה לרשות התחרות לצורך איסוף המידע הנדרש לביצוע תפקידה. מענה נכון, מלא ושלם לדרישה הוא תנאי הכרחי לתפקודה התקין של הרשות, וליכולתה של הממונה לקבל החלטות נכונות שיקדמו את התחרות באופן שייטיב עם המשק הישראלי וציבור הצרכנים. על הקהילייה העסקית להפנים כי דרישת נתונים אינה בקשה או המלצה, אלא דרישה – וכי יש להתייחס אליה בכובד ראש, ולהיענות לה באופן מלא ושלם כנדרש על-פי חוק".

הצו המוסכם מפורסם כעת להערות הציבור למשך 30 יום, ובכפוף לשמיעת ושקילת ההערות הוא יוגש לאישור בית המשפט.