תקנון

כללי


1. רדיו 89 בע"מ ("רדיו תל-אביב") מזמין את קהל המאזינים להשתתף במשחק, כמפורט בתקנון זה, בהם יוכלו המשתתפים במשחק לזכות בפרסים, כמפורט להלן ("המבצע").

2. ההשתתפות במבצע פתוחה לקהל המאזינים הרחב שהינם תושבי ישראל, בהתאם לכללי תקנון זה.

3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא פונה ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

4. מאזינים אשר השתתפו במשחקים ו/או במבצעים אחרים שערך רדיו תל-אביב וזכו בפרסים במהלך שלושת החודשים האחרונים, לא יוכלו להשתתף ולזכות בפרס הגדול ו/או בפרס מארז ו/או בכל פרס אשר יחולק במסגרת המבצעים השונים אשר עורך רדיו תל אביב במסגרת שידוריו.


5. המשחקים יתקיימו במסגרת שידור חי ו/או שידור מוקלט מראש של התכניות השונות-לפי התכנית בה מתבצע המשחק.

6. עורכי המבצע רשאים לשנות את תקופת המבצע ו/או המשחק, להאריכו, לקצרו או לבטלו באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי רדיו תל אביב ו/או מי מטעמו ברדיו תל אביב ו/או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעת עורכי המבצע בלבד.

7. לא ישתתף במשחק קטין, אלא לאחר שיאשר זאת מי מהוריו. קטין אשר זכה בפרס, לא יהיה רשאי לממשו אלא בליווי אחד מהוריו או אפוטרופוסו החוקי ובכפוף לחתימתו על הצהרת זוכה המצ"ב כנספח א' לתקנון זה.

8. השתתפות בכל משחק כפופה לעמידת המעוניין להשתתף במשחק בהוראות תקנון זה ובמתן הסכמתו לתנאי התקנון. כל מאזין שישתתף במשחק יידרש למסור את פרטיו למערכת רדיו תל אביב.

9. כדי להשתתף במשחק יש להתקשר למערכת המשחק בטלפון 1-900-720-102 ("מערכת המשחק"). או במשלוח הודעת מסרון למספר: 055-7000102. בהתקשרות למערכת, בין באמצעות הטלפון, בין באמצעות הודעת מסרון ובין בדרך אחרת, מוותר המשתתף על כל טענה מכל מין וסוג באשר לגובה עלות ההתקשרות.

10. מאזין אשר לא ישאיר את פרטיו כאמור בסעיף 8 לצורך איתורו, לא יוכל להשתתף במשחק ו/או לא יזכה בפרס, ככל שיהיה זכאי לכך.

11. כמו כן, מאזין לא יהא רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכותו להשתתפות בשלבים הבאים של המבצע המשחק הראשון, ובין היתר בשלב הגמר (ככל שיתקיים) לרבות, אך לא רק, לבני משפחתו. כן לא יהיה רשאי המשתתף להעביר או להמחות לאחר את זכותו לקבלת הפרס מרדיו תל אביב.

12. לאחר יצירת הקשר ואימות פרטי המנצח, רדיו תל אביב, או מי מטעמו, יתאם פגישה להענקת הפרס למועמד לזכייה במשחק שתתקיים ברחוב ראול ולנברג 8 רמת החייל (בניין גיתם) או בכל מקום אחר, על פי שיקול דעתו הבלעדי של רדיו תל-אביב ("הפגישה המתואמת"). מועמד לזכייה אשר לא יגיע לפגישה המתואמת לקבלת הפרס במועד אליו הוזמן, ולא יתאם מועד חלופי בתוך 15 ימים מן מועד הפגישה המתואמת, יאבד את זכותו לקבלת הפרס ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכי המבצע ו/או מי מטעמם, בגין אובדן הזכות כאמור.

13. הפרס שיחולק במסגרת המשחק הינו אישי ואינו ניתן להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי, המחאה ו/או העברה ע"י הזוכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ו/או מוצר אחר. לצורך קבלת הפרס יציג הזוכה תעודת זהות ישראלית או דרכון ישראלי בתוקף, ולרדיו תל אביב שמורה הזכות לדרוש מהזוכה להציג אסמכתאות נוספות להוכחת זהותו, ככל שיהא בכך צורך.

14. כתנאי לקבלת הפרס, יחתום הזוכה על הצהרה כאמור בנספח א' לתקנון זה.

15. האחריות לכל הקשור בפרסים, לרבות אך לא רק איכותם, תקינותם (בכפוף לאחריות יבואן ו/או יצרן בהתאם לכל דין), קבלתם במועד, ו/או כל דבר אחר או נוסף, הינם באחריות החברות המספקות את הפרסים. למען הסר ספק, רדיו תל-אביב אינו אחראי בגין איכות ו/או תקינות ו/או קבלת הפרסים במועד כאמור לעיל, ועצם השתתפותו מאשר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד רדיו תל אביב. בהקשר זה

16. כל זוכה יתבקש למסור לרדיו תל-אביב את הפרטים הנדרשים לצורך קבלת הפרס ומימושו. מסר זוכה פרטים חלקיים ו/או בלתי נכונים, יאבד זכאותו לקבלת הפרס.

פטור מאחריות


17. המאזין מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכי המבצע או נותני החסות, מנהליהם, עובדיהם, ומי מטעמם, בכל הקשור והמתייחס למבצע ו/או למשחקים, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בהם ו/או לזכייה באחד המשחקים.

18. ההשתתפות במבצע ו/או במשחק הינה באחריותו הבלעדית של המאזין, ועורכי המבצע לא ישאו באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים במשחקים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם המבצע.

19. מבלי לגרוע מן הפטורים המפורטים בתקנון זה, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המאזין מנעה ממנו מלהשתתף במשחק ו/או מלזכות בפרס הגדול ו/או בפרס מארז, לפי העניין ו/או לממש את הפרס הגדול ו/או את פרס המארז, לפי העניין, יהיו עורכי המבצע פטורים מאחריות.

20. מובהר כי המשחק נסמך על מערכת ממוחשבת שאינה בבעלות עורכי המבצע, ואשר אינה חסינה מכל טעות או תקלה. עורכי המבצע אינם מתחייבים כי המבצע יקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמאזין לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי קיום כל משחק כפוף לזמינות ולתקינות של רשת הטלפוניה, ולפיכך לא תהיה למאזין כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת הטלפוניה כאמור.

21. עורכי המבצע או נותני החסות, מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בקשר עם המבצע ו/או המשחקים, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בהן, לרבות כח עליון כגון: שביתות, מזג אויר, מלחמה, ימי חג וכדומה.

22. עורכי המבצע יהיו רשאים למסור כל מידע אשר יידרש מהם על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

שונות


23. כללי ההשתתפות במשחקים, ו/או שינויים, יהיה על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט של עורכי המבצע. עורכי המבצע רשאים להפסיק בכל עת, ומכל סיבה שהיא, את המבצע ו/או לשנות את תנאיו, בהודעה אשר תמסר במסגרת שידורי רדיו תל-אביב ו/או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתם של עורכי המבצע. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספקת והולמת, והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי המשחקים כאמור.

24. תחילת ההשתתפות במשחק מהווה אישור התקנון על ידי המאזין.

25. מאזין אשר לא ימלא אחר איזו מהוראות האחראי מטעם רדיו תל-אביב ו/או מי מטעמו, תפסל השתתפותו במשחק.

26. בכל מקרה בו יפר מאזין את הוראות תקנון זה, יהיה רדיו תל-אביב רשאי לבטל את השתתפותו ולא תהיה למאזין כל טענה ו/או תביעה כנגד רדיו תל-אביב ו/או מי מטעמו בגין הפסקת ההשתתפות בנסיבות דנן.

27. המשתתפים מחוייבים לשמור על כללי התנהגות נאותים ולא לפעול בניגוד לכל דין.

28. ההשתתפות במשחק כרוכה בעלות משלוח הודעת SMS ו/או עלות שיחת טלפון למערכת המשחק, למאזין לא תהיינה כל טענות תביעות או דרישות אשר לגובה עלות ההתקשרות.

29. במידה ותקלה טכנית, או כל תקלה אחרת במערכות הטכניות באמצעותן מתבצעים המשחקים, וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו, תמנע את האפשרות של קבלת או זיהוי הודעה או פרטיו של מאזין מסוים, בין אם הוא מועמד לזכייה בפרס ובין אם לאו, ולאחר ניסיונות השחזור והזיהוי הנדרשים, לא תהייה למאזין כל טענה או דרישה כנגד עורכי המבצע.

30. במידה ויתברר כי מועמד לזכיה לא היה זכאי לפרס הוא ישיבו לרדיו תל-אביב ו/או מי מטעמו מיד עם דרישתו הראשונה, זאת בלי לפגוע בסעדים ובזכויות של רדיו תל-אביב על פי כל דין. מובהר בזאת, כי רדיו תל-אביב ו/או מי מטעמו רשאי שלא למסור כל פרס שהוא, אשר הושג על ידי מאזין שלא כדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה. 31.

לא ניתן לערער על תוצאות המשחקים ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתם של רדיו תל-אביב ו/או מי מטעמו הנה סופית ומוחלטת.

32. המנצח במשחק הראשון ו/או כל זוכה בפרס מארז מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו במבצע, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם ההשתתפות במבצע מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו ו/או צילום ווידיאו בו הוא משתתף במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכי המבצע. עם זאת יובהר, כי עורכי המבצע אינם מתחייבים לפרסומים כאמור של הזוכים ו/או המנצח, לפי העניין.

33. למען הסר ספק, תקנון זה הינו לצורכי משחק גרידא, ולא יחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וזאת עקב העובדה כי הזכייה תלויה ביכולת וכישרון ולא בגורל.

34. ההשתתפות במשחקים אסורה על עובדי רדיו תל אביב, עובדי נותני החסות ו/או הפרסים ובני משפחותיהם.

35. ככל שיחול מיסוי, היטל, אגרה וכיוצא באילו חיובים על מי מהזכיות בפרסים, יחולו

אלה על המשתתף. 36. מוסכם על המשתתף, כי במקרה של מחלוקת בינו לבין רדיו תל אביב, תהא סמכות השיפוט נתונה אך ורק לבית המשפט המתאים בתל אביב.

נספח א' – הצהרת הזוכה בפרס


אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי: במסגרת מבצע שעורכים רדיו 89 בעמ- רדיו בתל-אביב בע"מ ו___________ (להלן: "המבצע" ו- "עורכי המבצע", בהתאמה) זכיתי בפרס הגדול כהגדרתו בתקנון המבצע (להלן: "הפרס"). אני מצהיר אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם במבצע לפי תנאי תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.

ידוע לי, כי עצם זכייתי עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בעיתונות ובאינטרנט, והנני מסכים ומאשר לעורכי המבצע לפרסם את פרטיי האישיים, ותמונתי ככל שתצולם, ואת דבר זכייתי במסגרת הסיקורים והפרסומים כאמור, לרבות במסגרת קידום מכירות של עורכי המבצע, ואין לי ולא תהיינה לי ל טענות כלפיכם בשל כך.

אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכי המבצע ו/או מי מטעמם בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי. הנני פוטר/ת את עורכי המבצע ו/או מנהליהם ו/או מי מטעמם באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

אני מסכים כי עורכי המבצע לא יישאו באחריות לכל נזק גוף מכל מין וסוג שייגרם לי, במישרין או בעקיפין, בעקבות קבלת ו/או מימוש הפרס, ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכי המבצע ומי מטעמן בקשר עם האמור.

הזוכה
הורהו או אפוטרופוסו (אם הזוכה הינו מתחת לגיל 18)
שם פרטי ומשפחה
מספר ת.ז.
תאריך לידה
כתובת מלאה
טלפון + טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
חתימהCopyright©1996-2019, תפוז אנשים בע"מ