לגלישה באתר בגירסה המותאמת לסלולאר
| הוספת הודעה
הגדרות תצוגה

הגדרות עץ הודעות

מאפייני צפייה

הצג טקסט בתצוגה
הצג תגובות באופן
עדכן
1383413,834 עוקבים אודות עסקים

פורום זכויות ומגבלות (נכים)

 
פורום זה משמש קהילה תומכת לאוכלוסיית הנכים הכלליים בעזרה מול הבירוקרטיה ודיונים ומידע להשגת מירב הזכויות.
נבקש להגיב\לכתוב בפורום זה בסגנון ובצורה מכובדת ובכבוד אחד לשני. 

הנהלת הפורום:

אודות הפורום זכויות ומגבלות (נכים)

 
פורום זה משמש קהילה תומכת לאוכלוסיית הנכים הכלליים בעזרה מול הבירוקרטיה ודיונים ומידע להשגת מירב הזכויות.
נבקש להגיב\לכתוב בפורום זה בסגנון ובצורה מכובדת ובכבוד אחד לשני. 
x
הודעה מהנהלת הפורום

הפורום משמש במה להבעת דעות, לעזרה לחברים מיידע וניסיון אישי, להדרכה וייעוץ בנבכי הבירוקרטיה, הדיונים יתנהלו בשפה נקיה ללא השמצות והוצאת דיבה, הפורום הוא הראי שלכם. אנא שמרו עליו לטובת כלל הציבור.
המידע והעצות בפורום אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. תפוז ומנהלי הפורום אינם ערבים לנכונות המידע, ולא יהיו אחראים לנזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות עליו.

המשך >>

לצפיה ב-'חוק חנית נכים 2014'
חוק חנית נכים 2014
<< ההודעה הנוכחית
11/11/2014 | 10:33
4
945
חוק חניה לנכים
28/01/2014
 חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993
 
הגדרות ופרשנות (תיקון: תשס"א)
 
1. (א) בחוק זה -
"תג נכה" - תג שנתנה רשות הרישוי לנכה, הנושא את שם הנכה, את מספר זהותו ואת מספרי הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים;
"נכה" - עיוור, אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה, או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור בסעיף 1א:
      (1) שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו;
      (2) שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו;
      (3) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;
"רכב מזכה" - רכב שלגביו הוכיח הנכה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הוא עומד לשימושו האישי דרך קבע.
(ב) למונחים אחרים בחוק זה תהיה המשמעות שיש להם לפי פקודת התעבורה.
 
אישור נכות בידי רופא שהסמיכה רשות הרישוי (תיקון תשס"א)
1א. לא ניתן לאשר נכות על פי דין, רשאי רופא שהסמיכה רשות הרישוי לאשר כי מתקיים באדם האמור בפסקה (1) להגדרה "נכה".
1ב. (בוטל)(תיקון: תשס"ד)
חניה במקום שאין החניה מותרת בו 
 
2. (א) נכה רשאי להחנות את רכבו הנושא תג נכה (להלן - הרכב), במקום שאין החניה מותרת בו אם התקיימו כל אלה:
       (1) בסמוך למקום האמור, אין מקום חניה מוסדר לנכים או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה;
       (2) בסמוך למקום האמור לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה;
       (3) החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים;
       (4) החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.
   (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על אדם המתלווה אל הנכה והנוהג עבורו ברכב, אלא אם כן תג הנכה ניתן לנכה בהתאם להוראות סעיף 1ב.(תיקון תשס"א)
 
 
סייג לרשות חניה
 
3. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2(א)(3) ו-(4), לא יחול ההיתר שבסעיף 2 על חניה -
      (1) בתוך צומת או בתחום שנים- עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תימרור, בתמרור או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו;
      (2) במקום כניסה לשטח המיועד לחניית כלי רכב;
      (3) בתוך מעבר חציה או בתחום שנים- עשר מטרים לפניו;
      (4) בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדר על ידי סימון על פני כביש, ובאין סימון כאמור - בתוך עשרים מטרים לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטרים אחריו, בשני צדי הדרך, ובלבד שמותר להחנות את הרכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור, אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים- עשר מטרים או יותר;
      (5) בתוך תחום תחנת מוניות המסומן בתמרור שהוצב או סומן;
      (6) בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי שקבעה רשות התימרור המרכזית;
      (7) בצד רכב אחר העומד או חונה בצדה של הדרך.
 
הודעת תשלום קנס בשל חניה אסורה (תיקון תשע"ב)
 
3א. (א) על אף האמור בכל דין, לא תימסר הודעת תשלום קנס לגבי רכב הנושא תג נכה, החונה בניגוד להוראות סעיפים 2 ו-3, אלא אם כן הרכב צולם באופן המעיד על התקיימות אחת הנסיבות האמורות בסעיף 2(א)(3) או (4) או 3, ועל גבי הודעת תשלום הקנס צוין כי הרכב צולם וכי הצילום יומצא לבעל הרכב; הומצאה הודעת תשלום הקנס לבעל הרכב, יצורף אליה צילום כאמור.
     (ב) המצאה כאמור בסעיף קטן (א) תהיה לפי הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.
     (ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על הודעת תשלום קנס שהומצאה בידי שוטר.
 נעילה
4. על אף האמור בסעיף 70א לפקודת התעבורה, לא ינעלו שוטר או גורר מורשה, גלגלי רכב הנושא תג נכה אם הרכב חונה בניגוד להוראות חוק זה, אולם רשאים הם להזיז את הרכב, ובמידת הצורך גם לגררו, אם אופן חנייתו מסכן עוברי דרך או גורם הפרעה ממשית לתנועה.
 
עונשין (תיקון תשס"א)
 
4א. (א) אדם שאינו נכה ואינו מתלווה לנכה, שהחנה רכב הנושא תג נכה במקום שאין החניה מותרת בו, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
     (ב) נכה המוסר תג נכה לאדם אחר, שאינו מתלווה לנכה, לשם שימוש בתג האמור לחניה במקום שאין החניה מותרת בו, דינו - קנס כאמור בסעיף 
          קטן (א).
     (ג) הורשע נכה בעבירה לפי סעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, להורות בצו על שלילת זכאותו של הנכה לתג הנכה לתקופה שיקבע.
     (ד) בסעיף זה, "מתלווה לנכה" - אדם המתלווה אל הנכה והנוהג עבורו ברכב.
 
פטור מתשלום בעד חניה במקום ציבורי (תיקון תשס"ה)
 
4ב. מקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לאדם עם מוגבלות היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום, תחול על המפעיל או המחזיק של המקום הציבורי חובה לשלם בעד חניה במקום האמור, בשל האדם עם המוגבלות, ככל שנדרש לאדם כאמור מקום חניה; לענין סעיף זה –
      "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;
      "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
      "מקום ציבורי" – כהגדרתו בסימן ג' לפרק ה'1 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;
      "תשלום" – לרבות שיפוי בעד תשלום.
 
 ביצוע ותקנות
 
5. שר התחבורה ממונה על חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

 
זכויות ומגבלות (נכים) >>
לצפיה ב-'החוק שפירסמת אינו שלם...'
החוק שפירסמת אינו שלם...
12/11/2014 | 10:36
1
106
אין כאן את הסעיף בחוק המאפשר לנכים בעלי תו כחול לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית.
אין את ההבדלים בין תו חניה כחול לירוק....
זכויות ומגבלות (נכים) >>
לצפיה ב-'כי הסעיף בחוק המאפשר לנכים בעלי תו כחול לנסוע בנתיבי תחבורה '
כי הסעיף בחוק המאפשר לנכים בעלי תו כחול לנסוע בנתיבי תחבורה
13/11/2014 | 15:26
110
הוא לא חלק מחוק חניית נכים, אלא הוא תיקון מס' 85 לפקודת התעבורה. התיקון הנ"ל פורסם בתאריך 06.03.08 ולפיו נכה שברשותו תו נכה התואם במראהו את תמרור ג-43 , או אדם המתלווה לנכה ונוהג עבורו, רשאים לנהוג את רכבם בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית (נת"צ), כלומר רק בעלי תג כחול לכיסא גלגלים זכאים לנסוע בנתיב תחבורה ציבורית. החל ממועד הנחייה זו אין לאכוף כנגד נכים ואו מלוויהם שברשותם תו נכה כאמור על נסיעה בנת"צ. בנוסף, בחוק חניית נכים אין הבדל בין תו כחול לתו ירוק. כל סוגי תגי החניה זכאים להחנות בחניות נכים מסומנות. הזכות להחנות הינה רק כאשר הזכאי לתג נמצא ברכב, שימוש ע"י בני משפחה אינו חוקי.
 
זכויות ומגבלות (נכים) >>
לצפיה ב-'כניסה בתשלום ליפו העתיקה'
כניסה בתשלום ליפו העתיקה
18/11/2014 | 20:33
1
52
הכניסה או המעבר ביפו העתיקה כרוך בתשלום(למעשה עבור חנייה) והפטור ניתן רק לבעלי תו כחול.
זכויות ומגבלות (נכים) >>
לצפיה ב-'נכון...וטענו כאן שאין אפליה בין נכה לנכה...'
נכון...וטענו כאן שאין אפליה בין נכה לנכה...
19/11/2014 | 08:30
56
אותו דבר גם בחניון הפתוח בארנה, או בחניון בכניסה למתחם הדואר\בית המשפט, היכל התרבות בנתניה שם בעל תו חניה כחול מקבל פטור במזכירות בי המשפט ואילו תו ירוק משלם סכום מופחת.
זכויות ומגבלות (נכים) >>

הודעות אחרונות

22:06 | 10.03.20 מני הספר
19:37 | 08.03.20 שמעון אגסי1
17:30 | 22.02.20 sshayusha
16:15 | 19.02.20 שמעון אגסי1
10:22 | 19.02.20 שמעון אגסי1
17:21 | 18.02.20 שמעון אגסי1
14:23 | 18.02.20 יוסיב4
20:38 | 17.02.20 שמעון אגסי1
09:05 | 17.02.20 שמעון אגסי1
13:27 | 03.02.20 שואלתבעבוראחותי
10:06 | 27.01.20 המגזימים

חם בפורומים של תפוז

חפשו אותנו גם באינסטרגם
חפשו אותנו גם...
פודי תפוז - האינסטגרם החדש כל התמונות של...
חפשו אותנו גם באינסטרגם
חפשו אותנו גם...
פודי תפוז - האינסטגרם החדש כל התמונות של...
בפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
בפייסבוק שלנו כבר...
רוצים להיות תמיד מעודכנים במה שקורה בתפוז?
בפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
בפייסבוק שלנו כבר...
רוצים להיות תמיד מעודכנים במה שקורה בתפוז?

מקרא סימנים

בעלת תוכן
ללא תוכן
הודעה חדשה
הודעה נעוצה
אורח בפורום
הודעה ערוכה
מכיל תמונה
מכיל וידאו
מכיל קובץ