לגלישה באתר בגירסה המותאמת לסלולאר
| הוספת הודעה
הגדרות תצוגה

הגדרות עץ הודעות

מאפייני צפייה

הצג טקסט בתצוגה
הצג תגובות באופן
עדכן
79887,988 עוקבים אודות עסקים

פורום פיזיותרפיה

מקצוע הפיזיותרפיה הנו מקצוע טיפולי שמטרתו מניעה , טיפול והקלה במגוון רחב של בעיות רפואיות. המטרה העיקרית של מקצוע (טיפולי) הפיזיותרפיה, היא לאפשר חזרה מהירה לחיים פעילים ועצמאיים ושיפור איכות החיים לאנשים בכל הגילאים, אשר נפגעו בתפקודם כתוצאה ממחלה , חבלה או תאונה.
 
הטיפול נעשה על ידי שימוש בטכניקות ידניות (מנואליות), תרגול של מיומנויות תנועה, אלקטרותרפיה, הידרותרפיה ועוד. בפורום זה נקיים מפגש ביניכם לבין עולם הפיזיותרפיה.
 
הנכם מוזמנים לשאול ולהציע מניסיונכם ואנו נשתדל לתרום ולעזור כמיטב יכולתנו.
צוות הפיזיותרפיה של המרכז הרפואי ת"א בראשות אורלי ינאי, הינו גדול ומתמחה במגוון תחומים רחב כגון: שיקום אורטופדי ונוירולוגי, טיפולי הידרותרפיה בבריכה טיפולית, בעיות סחרחורת, שיווי משקל והליכה, טיפול נשימתי במחלות ריאתיות, טיפול בלימפמסאג', טיפולים אורוגניטליים ועוד. על כל אלה אפשר לשאול, להתייעץ ולבקש מידע
 
יחד איתכם ובשבילכם,צוות המכון לפיזיותרפיה, המרכז הרפואי ת"א איכילוב

הנהלת הפורום:

אודות הפורום פיזיותרפיה

מקצוע הפיזיותרפיה הנו מקצוע טיפולי שמטרתו מניעה , טיפול והקלה במגוון רחב של בעיות רפואיות. המטרה העיקרית של מקצוע (טיפולי) הפיזיותרפיה, היא לאפשר חזרה מהירה לחיים פעילים ועצמאיים ושיפור איכות החיים לאנשים בכל הגילאים, אשר נפגעו בתפקודם כתוצאה ממחלה , חבלה או תאונה.
 
הטיפול נעשה על ידי שימוש בטכניקות ידניות (מנואליות), תרגול של מיומנויות תנועה, אלקטרותרפיה, הידרותרפיה ועוד. בפורום זה נקיים מפגש ביניכם לבין עולם הפיזיותרפיה.
 
הנכם מוזמנים לשאול ולהציע מניסיונכם ואנו נשתדל לתרום ולעזור כמיטב יכולתנו.
צוות הפיזיותרפיה של המרכז הרפואי ת"א בראשות אורלי ינאי, הינו גדול ומתמחה במגוון תחומים רחב כגון: שיקום אורטופדי ונוירולוגי, טיפולי הידרותרפיה בבריכה טיפולית, בעיות סחרחורת, שיווי משקל והליכה, טיפול נשימתי במחלות ריאתיות, טיפול בלימפמסאג', טיפולים אורוגניטליים ועוד. על כל אלה אפשר לשאול, להתייעץ ולבקש מידע
 
יחד איתכם ובשבילכם,צוות המכון לפיזיותרפיה, המרכז הרפואי ת"א איכילוב
הוספת הודעה

צרף
תמונה וידיאו קובץ
קבצים המצורפים להודעה

x
הודעה מהנהלת הפורום
המידע והעצות בפורום הינם כללים וחלקיים בלבד, הם אינם באים להחליף יעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של המטופל. לפיכך, "תפוז אנשים", המרכז הרפואי ת"א ורופאיו אינם אחראים לנזק שיגרם עקב הסתמכות על מידע זה, ולהתאמת או אי התאמת העצות לכל מטופל.
המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי גם בפייסבוק ובטוויטר
הפורום אינו מהווה לוח מודעות ואינו מיועד להחלפת המלצות על מטפלים ומומחים. המעוניינים לשים הודעות מסוג זה בפורום, מוזמנים לפנות למנהלי הפורום ולבקש אישורם באופן פרטני.
המשך >>

לצפיה ב-'אליפטיקל או הליכון - גב תחתון'
אליפטיקל או הליכון - גב תחתון
19/01/2018 | 17:02
שלום,
יש לי מידי פעם התקפים בגב תחתון - כנראה בלט
יש לי בבית הליכון עליו אני עושה הליכוןת מהירות.
המליצו לי לעבור לאליפטיקל שפחות יפגע לי בגב.
האם זה באמת עדיף לגב תחתון ופחות פוגע בו? 
תודה.
 
לצפיה ב-'Massage Winnipeg'
Massage Winnipeg
18/01/2018 | 19:55
1
Massage Winnipeg
Everything about massage therapy in Winnipeg
Massage Therapy
Dіffеrеnt tуреѕ of massage thеrару and bеnеfіtѕ:
Thеrе are mаnу bеnеfіtѕ оf massage. Dіffеrеnt cultures аrоund thе world rеlу оn mаѕѕаgе thеrару to rid thеm of aches аnd раіnѕ-аll thаt аіlѕ thеm. When people ѕuѕtаіn dіffеrеnt tуреѕ оf іnjurіеѕ, they mау nееd tо have different tуреѕ оf mаѕѕаgе therapy реrfоrmеd. Hеrе аrе juѕt an fеw оf thе many different types of mаѕѕаgе thеrару.
Sроrt Mаѕѕаgе-hеlрs уоu avoid іnjurу, іmрrоvе your fосuѕ аnd shorten the rесоvеrу tіmе
Thai mаѕѕаgе-hеlрful fоr іntеrnаl organs аnd glands, аѕ well аѕ for аll ѕуѕtеmѕ of thе body соuntіng the muscular, vascular, dіgеѕtіvе, аnd еndосrіnе and nеrvоuѕ systems
Swеdіѕh massage-соnѕіdеrеd relaxation mаѕѕаgе
Hоt Stone Massage-рrоvіdіng rеlаxаtіоn іnѕtеаd uses ѕtоnеѕ fоr mаѕѕаgіng аѕ the nаmе itself suggests
Dеер Tіѕѕuе Mаѕѕаgе-hіghlу bеnеfісіаl for реорlе ѕuffеrіng from соnѕtаnt muѕсlе pain, еѕресіаllу іn аnd аrоund the muѕсlеѕ оf thе nесk, ѕhоuldеrѕ аnd lоwеr bасk
Arоmаthеrару Mаѕѕаgе-аffесtѕ heart rаtе, blood pressures, memory, dіgеѕtіоn аnd ѕtrеѕѕ levels
Rеflеxоlоgу-bаѕеd on “reflex zones” on thе hands and feet, thе еnеrgу оf whісh іѕ ѕuрроѕеd tо be соnnесtеd to оrgаnѕ аnd other раrtѕ оf thе bоdу
Shіаtѕu Massage-beneficial fоr ѕtrеѕѕ, bасk раіn, hеаdасhеѕ, neck ѕtіffnеѕѕ, jоіnt раіn, rеduсеd mobility, whiplash injuries аnd ѕроrtѕ injuries
Prеgnаnсу mаѕѕаgе-іmрrоvеѕ thе flеxіbіlіtу аnd functionality оf thе muscles, whісh аѕѕіѕtѕ thе wоmаn tо саrrу the еxtrа weight аlоng with ѕоmе оf the асhеѕ аnd pains аѕѕосіаtеd wіth pregnancy.
Thеrе аrе many bеnеfіtѕ оf mаѕѕаgе thеrару. It іѕ ѕееn that 1-2 ѕеѕѕіоnѕ оf mаѕѕаgе thеrару іn a wееk саn рrоmоtе many thіngѕ. Mаѕѕаgе thеrару hаѕ рhуѕісаl, emotional аnd mеntаl bеnеfіtѕ.
In аn age оf tесhnісаl аnd, at tіmеѕ, іmреrѕоnаl medicine, massage therapy оffеrѕ a drug-frее, nоn-іnvаѕіvе аѕ wеll as thе humаnіѕtіс аррrоасh bаѕеd оn the body’s nаturаl ability to heal itself. Also dіѕсuѕѕ аnу аllеrgіеѕ, ѕuсh аѕ odours or vеgеtаblе оіlѕ, ѕо that уоur mаѕѕаgе will bе rеlаxеd аnd beneficial without worry.
לצפיה ב-'שאלה על מצב רפואי '
שאלה על מצב רפואי
31/12/2017 | 14:00
1
7
בעקבות אשפוז אחרי ניתוח שבר באגן אבא שלי נשאר עם עקב באוויר ברגל המנותחת. 
יש למצב הזה שם רפואי?
תודה  רבה
לצפיה ב-'שאלה על מצב רפואי'
שאלה על מצב רפואי
( לעמוד שלי בתפוז )
01/01/2018 | 21:44
4
ערב טוב,
לצערי לא ניתן לתת תשובה מדויקת מבלי לראות את התיק הרפואי ולבצע בדיקה פיזיקלית. הדבר יכול לנבוע ממספר סיבות ביניהן קיצור של שריר התאומים (נובע בעיקר משכיבה ממושכת), הבדל באורך רגליים ואז הדבר יתבטא בהליכה.
 
רפואה שלמה
לצפיה ב-'התאמת שיטת מקנזי'
התאמת שיטת מקנזי
21/12/2017 | 16:41
1
8
שלום,
האם שיטת מקנזי מתאימה כשאר ישנה גלישה של חוליה L4 על L5. הכאבים הינם שמאלה מעמוד השדרה בגב התחתון.
תודה
לצפיה ב-'התאמת שיטת מקנזי '
התאמת שיטת מקנזי
( לעמוד שלי בתפוז )
28/12/2017 | 14:59
3
צהריים טובים,
שיטת מקנזי היא אחת השיטות שיכולות להתאים לטיפול במקרה, אך מומלץ להיבדק על ידי פיזיותרפיסט אשר יתאים תוכנית ושיטת טיפול בהתאם לממצאי הבדיקה.
 
רפואה שלמה 
לצפיה ב-'התייעצות לגבי ילד עם בעיות קשב וריכוז'
התייעצות לגבי ילד עם בעיות קשב וריכוז
18/12/2017 | 08:50
2
7
נעים מאוד שמי חן
יש לי ילד בן 9 שמאובחן כסובל מבעיות קשב וריכוז וקיבל מרשם לריטלין.
אני מרגיש שריטלין הפך להיות פתרון לכל ילד בעייתי ואנשים לא מתאמצים לחשוב כיצד אפשר לעזור בלי לדחוף לו כימיקל לגוף. החלטתי שאני נלחם בזה.
יצא לי לשמוע שיש דבר כזה פזיותרפיה במים שאמורה לעזור גם לילדים בעלי בעיות קשב וריכוז. מישהו פה התנסה בזה ? יכול להרחיב או להסביר לי מנסיון אישי?
לצפיה ב-'פיזיותרפיה במים לילדים'
פיזיותרפיה במים לילדים
18/12/2017 | 10:10
1
11
האמת מאז שכתבתי את ההודעה קיבלתי המלצות מפורומים אחרים לגבי מקום בשם מרכז אסף שמתמחה בזה.
אבל אשמח לשמוע על עוד מקומות.
פלוס קראתי גם מאמרים מענינים על הנושא שאולי יכולים לענין אתכם גם: 
התיאור המדויק של הטיפול זההידרותרפיה.
פיזיותרפיה משולבת הידרותרפיה
 
הידרותרפיה
 
 
 
לצפיה ב-'נשמע ממש מעניין!'
נשמע ממש מעניין!
25/12/2017 | 15:17
2
לצפיה ב-'פיזיותרפיה נשימתית לבעיות ושט'
פיזיותרפיה נשימתית לבעיות ושט
01/12/2017 | 10:57
1
14
שלום אני בן 34 וסובל מריפלוקס שהחמיר בשנה האחרונה. בדיקה העלתה שהדבר נובע מחולשה של סוגר הושט התחתון.
מצאתי מאמר מלפני כמה שנים שמדבר על כך שפיזיותרפיה נשימתית יכולה לסייע בחיזוק הסוגר.
האם הדבר מוכר גם החוגים המקצועיים?
האם פיזיותרפיה נשימתית יכולה לגרום נזק אם מבוצעת עצמאית ללא איש מקצוע?
 
תודה,
משה
לצפיה ב-'פיזיותרפיה נשימתית לבעיות ושט'
פיזיותרפיה נשימתית לבעיות ושט
( לעמוד שלי בתפוז )
04/12/2017 | 13:58
9
צהריים טובים,
פיזיותרפיה נשימתית מחזקת את הסרעפת ובכך יכולה להשפיע על הריפלוקס. חשוב לקבל הדרכה מאיש מקצוע על מנת לבצע את התרגילים בצורה נכונה.
 
רפואה שלמה
לצפיה ב-'פציעת ספורט- שבר בצלע'
פציעת ספורט- שבר בצלע
29/11/2017 | 01:04
1
9
ערב טוב,
אני מתאמנת בסוג של אקרובטיקה, די אינטנסיבית (6 פעמים בשבוע). למותר לציין שזה דבר מרכזי וחשוב בחיים שלי ולכן הפציעה מאוד (מאוד) מדכאת... אני אודה לעצתכם.
טיפה רקע: לפני כמעט שלושה שבועות נפגעתי באימון (לא זכור לי בדיוק איך) והתחילו לי כאבים באיזור החזה העליון. בהתחלתה חשבתי שמדובר בקרע בפקטורליס מיינור, ושני רופאים גם אבחנו כך (רופא מוקד חירום של הקופ"ח ורופאת משפחה). 
המשכתי להתאמן עם זה (השתדלתי להימנע מהידיים אבל המשכתי), בדיעבד אולי עשיתי עוד קצת נזק..
בסופו של דבר הגעתי לפיזיותרפיה (במרפאת מומחים פרטית), עשיתי שני טיפולים, ורק אחריהם עשיתי אולטרסאונד וגיליתי שיש שבר בצורת מדרגה בצלע (אני חושבת שב-4). 
העניין הוא שהפיזיותרפיסטית לחצה מאוד חזק, גם על העצם. הכאבים התגברו משמעותית אחרי הפיזיותרפיה. 
אמרו לי שלוקח 6 שבועות לאיחוי, והשאלה היא ממתי סופרים? יכול להיות שהיא החמירה את השבר וצריך להתחיל לספור מאז הטיפול האחרון? הפיזיותרפיסטית אמרה שלא, אלא מאז האימון האחרון, כי היא לקחה בחשבון שאולי יש שם שבר. מצד שני, עובדה שהכאבים החריפו משמעותית אחרי הטיפול שלה, והיא כן לחצה מאוד חזק..
כמו שציינתי, מדכא אותי מאוד להיות מושבתת לכ"כ הרבה זמן. זה היה דבר מאוד מרכזי וממלא בחיים שלי, ולכן ההבדל בין עוד שבוע לפחות שבוע קריטי בשבילי (הפיזיו' הייתה שבוע אחרי האימון האחרון).
 
שאלה נוספת- התחלתי לעשות בינתיים קצת תרגילי רגליים בחד"כ (מכשירי רגליים, סקווטים, סטפר). אני לא עושה באופן ישיר כלום עם הידיים ולא מרימה משקל, אבל זה עדיין מאיץ ומעמיק לי את הנשימה, ומזיז טיפה את איזור בית החזה. יש בעיה עם אימון כזה?
 
תודה רבה,
נאווה
לצפיה ב-'פציעת ספורט- שבר בצלע'
פציעת ספורט- שבר בצלע
( לעמוד שלי בתפוז )
30/11/2017 | 13:04
6
צהריים טובים,
בדרך כלל אצל אדם בריא איחוי של שבר לוקח כ 6 שבועות.
אם הרופא לא אמר לך אחרת אין מניעה לבצע אימוני רגליים. בעת תהליך הנשימה יש תנועה של הצלעות והשרירים הבין צלעיים לכן טבעי שתרגישי כאבים.
 
רפואה שלמה
 
לצפיה ב-'הי, מה בעצם המטרה של הפורום?'
הי, מה בעצם המטרה של הפורום?
22/11/2017 | 13:07
1
21
חיפשתי פורום מתאים שאוכל לשאול משהו, אבל מהתגובות לאחרים פה אני רואה שהכל מסתכם פה בהפניה לרופאים מטפלים, שתכלס מענה כזה לא דורש פורום מיוחד.

האם אפשר לקבל פה גם סוג של מענה פרקטי יותר?
לצפיה ב-' הי, מה בעצם המטרה של הפורום? '
הי, מה בעצם המטרה של הפורום?
( לעמוד שלי בתפוז )
26/11/2017 | 08:51
14
בוקר טוב,
פורום זה נועד לתת מענה כללי על שאלות. לכל אחד יש טיפול ותרגילים המותאמים לו בהתאם לסימפטומים ולאופי הפגיעה לכן לא ניתן לתת הדרכה ספציפית מבלי לראות את המסמכים הרפואיים ולבצע בדיקה פיזיקלית.
 
יום נעים
לצפיה ב-'כאבים בברך '
כאבים בברך
06/11/2017 | 12:56
1
16
היי,
אני בת 70 לאחרונה סובלת מכאבים בברך שמושכים כלפי מטה. עשיתי אולטרסאונד וכתוב בו:
המניסקוס המדיאלי דו"צ הודגמה בליטה.
הודגם לחץ ה MCL. הודגמה ירידת רווח.
אני ממש סובלת מכאבים ומשבת לא ממש יכולה לדרוך על הרגל. בקושי יכולה ללכת. מה התוצאות אומרת? האם יש מה לעשות כדי לשפר את המצב? 
לצפיה ב-'כאבים בברך '
כאבים בברך
( לעמוד שלי בתפוז )
07/11/2017 | 08:50
9
שלום חנה,
עם הגיל נוצרים שינויים ניווניים במפרקים היכולים לגרום לכאבים כתוצאה מכך.
ממליצה לך להיוועץ באורוטופד על מנת שיפנה אותך לטיפול מתאים.
 
רפואה שלמה
לצפיה ב-'פזיו לפני ניתוח קרסול'
פזיו לפני ניתוח קרסול
04/11/2017 | 11:09
1
8
נשבר לי הקרסול (טיביה ופיבולה) כרגע אני מחכה עד שהנפיחות והשלפוחיות ירדו לפני הניתוח, יש איזה פזיו שאפשר לעשות בימים הקרובים לזרז את ההחלמה אחרי הניתוח? 
לצפיה ב-' פזיו לפני ניתוח קרסול '
פזיו לפני ניתוח קרסול
( לעמוד שלי בתפוז )
05/11/2017 | 08:39
11
בוקר טוב,
ניתן לשכב או לשבת עם רגל מורמת על מנת להוריד נפיחות. מבחינת תרגילים הדבר תלוי בהנחיות שניתנות על ידי האורטופד.
 
רפואה שלמה
לצפיה ב-'אשמח להמלצות לתרגילים כלליים'
אשמח להמלצות לתרגילים כלליים
25/10/2017 | 14:36
1
11
לבת 65 שלא עושה ספורט מלבד הליכות.
 
מתחילה לה גיבנת וסוג של "ניוון", כלומר יש להסיר חלודה.
 
תרגילים לפלג גוף עליון, שכמות, גב, ידיים, כתפיים...
 
מקווה שזה הפורום המתאים 
לצפיה ב-' אשמח להמלצות לתרגילים כלליים '
אשמח להמלצות לתרגילים כלליים
( לעמוד שלי בתפוז )
29/10/2017 | 08:59
12
שלום גוני,
ניתן לשקול חוג פילאטיס או יוגה. בחוגים אלה עובדים על שרירי היציבה.
במידה וישנם כאבים ממליצה לפנות לפיזיותרפיסט על מנת שיבנה תוכנית טיפולים מתאימה. הפנייה ניתן לבקש מרופא המשפחה.
 
בהצלחה,
אנה
 
 
לצפיה ב-' שנה טובה וחג שמח '
שנה טובה וחג שמח
19/09/2017 | 14:18
 
חג שמח לגולשי האתר
 
שנה טובה ומתוקה
שכולנו נכתב ונחתם לחיים טובים ולשלום 
 
בברכה 
לצפיה ב-'דרוש/ה פיזיותרפיסט/ית'
דרוש/ה פיזיותרפיסט/ית
04/09/2017 | 13:02
31
למרכז יום שיקומי-חברתי במסגרת יד שרה באר-שבע דרוש/ה פיזיותרפיסט/ית. פעם בשבוע, יום חמישי, 4 שעות, משעה 9.00 עד שעה 13.00. עבודה בתחום נויורוגי ואורטופדי. נא לשלוח קורות חיים במייל alexandrab@yadsarah.org.il
לצפיה ב-'פיזיותרפיה וסטיבולרית - לאחר טיפול'
פיזיותרפיה וסטיבולרית - לאחר טיפול
14/08/2017 | 12:37
1
25
שלום, עברתי אתמול טיפול בפזיותרפיה וסטיבולרית לאחר שהייתה לי סחרחורת כשקמתי מתנוחת שכיבה לישיבה במשך 3 ימים. לאחר הטיפול איבדתי שיווי משקל ממש מחוץ לחדר הרופא והוא החזיר אותי לעוד סשן. אני עכשיו עם צאוורון ושיווי המשקל בסדר בהליכה, אני עוד לא יודעת לגבי הסחרחורות כי עוד לא עברתי לתנוחת שכיבה, אבל מדי פעם יש לי הרגשה כזו של חוסר יציבות רגעית. כאילו לשניה אחת מה שמולי זז וחוזר לעצמו. זה קורה למשל בישיבה מול המחשב. האם זה חלק מהתהליך? האם שווה ללכת לטיפול נוסף?
תודה!
לצפיה ב-'פיזיותרפיה וסטיבולרית - לאחר טיפול '
פיזיותרפיה וסטיבולרית - לאחר טיפול
( לעמוד שלי בתפוז )
17/08/2017 | 08:39
18
שלום יעל,
לעתים נדרשת סדרה של מספר טיפולים.
ממליצה לך להיוועץ ברופא שהפנה אותך לטיפולים.
רפואה שלמה
לצפיה ב-'פיזיותרפיה לאימי בת ה- 70'
פיזיותרפיה לאימי בת ה- 70
10/08/2017 | 14:28
1
26
שלום ובהצלחה למנהלת הפורום, מקווה ששאלתי מתאימה לפה
לאימי יש התחלה של גיבנת וכאבים בחגורת הכתפיים שמונעים ממנה, למשל, להרים את הידיים ולסובב. היתה לה גם דלקת בכתף והיא טופלה ע"י רופא אך אלו דברים שחוזרים על עצמם. כל האזור מאוד "מקובע" ולא גמיש, מקווה שאת מבינה את כוונתי. לא מתוך מחלה חלילה אלא בשל הגיל, עבודה משרדתית של שנים וחוסר פעילות ספורטיבית (מלבד הליכות שלא עוזרות במקרה זה).
האם יש סוג של תרגול שהיית מציעה לה? 
לצפיה ב-'פיזיותרפיה לאימי בת ה- 70 '
פיזיותרפיה לאימי בת ה- 70
( לעמוד שלי בתפוז )
14/08/2017 | 08:03
20

שלום,
לצערי לא ניתן להמליץ בפורום על טיפול מתאים.
ממליצה לאימך לפנות לפיזיותרפיסט על מנת שיבנה לה תוכנית טיפולים מתאימה.
ניתן לגשת לרופא המשפחה ולבקש ממנו הפנייה לפיזיותרפיה.
 
בהצלחה,
אנה
 
לצפיה ב-' פרישת המנהל וכניסת מנהלת חדשה '
פרישת המנהל וכניסת מנהלת חדשה
09/08/2017 | 15:51
15

 
אנו מודים לערן שפירא על תקופת ניהול בפורום ומאחלים לו הצלחה בהמשך הדרך 
 
באותה הזדמנות, אנו מברכים את אנה בורונוב עם כניסתה לניהול הפורום ומאחלים לה הצלחה והנאה בתפקיד
 
 
המשך גלישה מהנה

 
 
לצפיה ב-'מכשיר TENS'
מכשיר TENS
26/07/2017 | 11:18
1
29
שלום בעקבות כאב כרוני במפרק הירח - חשש לקרע בלבריום , רכשתי את מכשיר הTENS.
כיצד לכוון אותו?
לצפיה ב-'מכשיר TENS'
מכשיר TENS
( לעמוד שלי בתפוז )
02/08/2017 | 14:58
23
שלום
 
ישנם מספר מכשירים. כל מכשיר שונה בהגדרותיו. ממליץ לקבל הדרכה מהיכן שרכשת או אצל פיזיותרפיסט מוסמך
 
יום טוב
 
ערן שפירא
לצפיה ב-'חייבים להכיר'
חייבים להכיר
18/07/2017 | 18:05
30
חייבת להמליץ על ג'סיקה המדהימה שעשתה איתי חסד.
אני רוצה שכמה שיותר אנשים יכירו אותה וירוויחו כמוני! אספר את הסיפור שלי.
הגעתי לג'סיקה חצי שנה אחרי פריצת דיסק. לפניה שני רופאים ייעצו על ניתוח דחוף, אמרו שאין אופציה אחרת להתגבר על הכאבים ואפילו דרשו ממני להימנע מפעילות גופנית ולסתובב עם רצועת תמיכה לגב עד הניתוח. כשהתחלתי את הטיפול עם ג'סיקה הייתי אחרי חצי שנה של כאבים, הקרנות לרגל, כל פעילות הגיונית (מלקום מהמיטה בבוקר ועד לשבת מעל 20 דקות רצוף) כאבה לי. ג' סיקה הביטחה לי שאני אוכל להימנע מניתוח וביקשה שאמתין 4 טיפולים עד שאראה שיפור. אבל מיד לאחר הטיפול הראשון הייתה הפחתה בכאבים! ומשם הדרך לשיקום הייתה מהירה מאוד. תוך חצי שנה, בתדירות טיפולים הולכת ויורדת, ג'סיקה החזירה אותי לתפקוד מלא. היא לא רק עזרה לי להתגבר על הכאבים בעקבות פריצת הדיסק, אלא למעשה תיקנה את היציבה שלי, כדי למנוע פציעות עתידיות. חצי שנה אחרי הטיפול עשיתי טיול תרמילאים, נסעתי ברכבים שקיפצו בדרכי עפר, ברכבות, טיסות, טיפסתי הרים וישבתי לאורך שעות ארוכות במושבים לא נוחים. לא היה מצב שהייתי עושה את זה לפני ג'סיקה! מאז כבר חזרתי להתאמן ואני עושה אימוני אירובי ועיצוב כמו שעשיתי לפני הפריצה. אני מתאמנת חזק ומודה לה בלב על כך שהיא הצילה לי את הגב! ג'סיקה מטפלת אנושית, חכמה, עם ידי זהב וידע מטורף בכל הקשור לשיקום ושיפור היציבה. אני ממליצה עליה לכל מי שסובל מכאבי גב, ומכל ההימנעות מפעילות שבאה בעקבותיהם
לצפיה ב-'קרע בשוק רגל שמאל - איך מחלימים בלי שישאר נזק?'
קרע בשוק רגל שמאל - איך מחלימים בלי שישאר נזק?
17/07/2017 | 15:08
1
15
שלום שלום!
לפני שבוע וחצי קרעתי את השריר בשוק רגל שמאל (באזור הפוסטריורי - לפי האורטופד במיון).
האבחנה הייתה קרע gastrocnemius וב-US נראה קרע של 2 ס"מ בערך.
בהתחלה נחתי קצת אבל בעבודה שלי אני צריך ללכת ברגל מדי פעם, ואני מפחד שהקרע יתאחה לא כמו שצריך, או שהשריר יתקצר.
כבר עכשיו בזמן הליכה יש כאב ברגל שמרגיש כמו שריר תפוס שלא יכול להתארך כמה שנדרש.
האם יש דברים שאני יכול לעשות בבית כדי לעזור לרגל להתאחות כמו שצריך?
תרגילים מסוימים? טכניקות מסוימות?
אני יכול לקבוע תור דרך הקופה, אבל זה יכול לקחת לא מעט זמן שיכול להשפיע על ההחלמה.
אודה לכל הכוונה או טיפ..
תודה!
שמואל
לצפיה ב-'קרע בשוק רגל שמאל - איך מחלימים בלי שישאר נזק?'
קרע בשוק רגל שמאל - איך מחלימים בלי שישאר נזק?
( לעמוד שלי בתפוז )
02/08/2017 | 15:03
14
שלום שמואל.
 
לצערי לא ניתן להמליץ על טיפול מתאים וראוי דרך פורום.
אין תחליף לבדיקה וטיפול על-ידי פיזיותרפיסט מוסמך במקרים אלו.
 
באופן כללי אסביר שעקרונות השיקום הינם הורדת נפיחות, תנועתיות מוקדמת ומבוקרת, מניעת הצתלקויות, ושמירה על פעילות שרירים תקינה בזמן ההחלמה.
 
לאחר טראומה סביר שקופת החולים תאפשר בדיקה וטיפול בהקדם.
 
בהצלחה
 
ערן שפירא
לצפיה ב-'העצב הסכיאטי'
העצב הסכיאטי
09/07/2017 | 21:48
19
שלום לכולם. לאחר תקופה ארוכה של כאבים חזקים עד לחוסר תפקוד בגלל המצב הסכיאטי ברגל שמאל גיליתי משהו מפליא בפשטותו. הכאבים היו מגיעים לאחר מאמץ של עמידה מרובה כמו הכנות שבת שטיפת כלים וכו... אח''כ הכאב היה נשאר לכמה ימים. פלדנקרייז עזר אבל לפתע גיליתי שאם כאשר אני מבצעת פעילות בעמידה אני מביאה כיסא ומקפלת את הרגל הכואבת על הכיסא בצורה כזו שהברך מקדימה וכף הרגל מאחור וככה שוטפת כלים או כל דבר של עמידה ממושכת הכאב כלל לא מגיע. הסיפור פשוט נגמר. זה ככה כבר תקופה ללא כאבים. פלא. חסדי השם.

מנהל/ת הפורום

אודות:
סיימתי תואר ראשון בפיזיותרפיה באוניברסיטת תל אביב בשנת 2013. אני עובדת באיכילוב שלוש וחצי שנים. התחלתי בשיקום הגריאטרי וכרגע עובדת בשיקום יום. העבודה
עוד...

חם בפורומים של תפוז

אירוח בנושא תזונת ספורט
אירוח בנושא תזונת...
אודליה ביצ׳צ׳ו, תזונאית ונטורופתית, מייעצת לכם...
אירוח בנושא תזונת ספורט
אירוח בנושא תזונת...
אודליה ביצ׳צ׳ו, תזונאית ונטורופתית, מייעצת לכם...
אירוח בנושא טיפולי פוריות
אירוח בנושא טיפולי...
ד``ר טל שביט, מנהל היחידה להפריה חוץ גופית באסותא...
אירוח בנושא טיפולי פוריות
אירוח בנושא טיפולי...
ד``ר טל שביט, מנהל היחידה להפריה חוץ גופית באסותא...
בפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
בפייסבוק שלנו כבר...
רוצים להיות תמיד מעודכנים במה שקורה בתפוז?
בפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
בפייסבוק שלנו כבר...
רוצים להיות תמיד מעודכנים במה שקורה בתפוז?

בעלי מקצוע

עו
נפגעת מרשלנות רפואית?
טלי אנגור - טיפול בתסמיני אוטיזם
טלי אנגור -
MFC המרכז לפוריות הגבר
MFC המעבדה לפיריון הגבר

מקרא סימנים

בעלת תוכן
ללא תוכן
הודעה חדשה
הודעה נעוצה
אורח בפורום
הודעה ערוכה
מכיל תמונה
מכיל וידאו
מכיל קובץ