>
  תמונה שמצורפת להודעה:


מהפרטיזנים לאצ"ל - עיתון שביעי